Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
CIT

Ratunek dla kosztów roku 2018 i 2019 przed limitem – ostatnie chwile na złożenie wniosku APA

Do Sejmu trafił projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA). Zmiany dotyczą „standardowej” APA – „uproszczona” APA (tzw. uAPA) póki co została przez MF zniesiona do piwnicy i trudno w tej chwili ocenić czy i w jakiej formie zostanie wprowadzona.

Projekt przewiduje niewątpliwe pozytywne rozwiązanie, dające możliwość:

  • niestosowania limitu wynikającego z art. 15e CIT dla wydatków związanych z transakcjami objętymi „standardową” APA
  • do roku, w którym został złożony wniosek APA oraz do roku podatkowego poprzedzającego ten rok podatkowy. Bardzo ważne w zmienianych zasadach jest użycie sformułowania „złożony” co potwierdza, że kluczowe znaczenie ma termin złożenia wniosku a nie wydania APA.

Mimo pozytywnego wydźwięku powyższej regulacji, pozostawia ona duży niesmak. Zgodnie z przepisami przejściowymi, jej zastosowanie ogranicza się jedynie do wniosków APA, które zostały złożone do 31 grudnia 2019 r. Projekt omawianej ustawy przewiduje uchylenie art. 15e ust. 16 CIT, sprawiając tym samym, że złożenie wniosku po tej dacie, umożliwia wyeliminowanie limitu jedynie do kosztów poniesionych po 1 stycznia 2020 r. w związku z wydaną decyzją APA. Nie będzie można już skorzystać z wyeliminowania limitu z roku podatkowego, w którym wydano decyzję oraz z poprzedzającego go roku podatkowego.

Do innych ważnych zmian (doprecyzowań) w ramach nowelizacji APA należy zaliczyć również:

  • możliwość wnioskowania o APA przez zagraniczny podmiot, który zamierza utworzyć krajowy podmiot powiązany – wobec przyszłej transakcji kontrolowanej,
  • ograniczenie w wydawaniu APA dotyczy wyłącznie sytuacji, w której postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym objęty jest którykolwiek rok z ostatnich dwóch lat podatkowych wnioskodawcy przed rokiem, w którym złożono wniosek,
  • objęcie obowiązywania decyzji APA od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony,
  • okres obowiązywania APA upływa z końcem roku podatkowego wnioskodawcy,
  • przesunięcie terminu na odnowienie APA do 6 miesięcy po upływie okresu obowiązywania poprzedniego APA,
  • weryfikacja APA w trybie czynności sprawdzających a nie kontroli podatkowej.

Patrząc na aktualne prace nad uAPA i APA, podatnicy chcący skorzystać z zaliczenia kosztów bez limitu wynikającego z art. 15e CIT, powinni prędko decydować się na złożenie wniosku APA. Termin na jego złożenie i tym samym na uratowanie możliwości zaliczenia kosztów bez limitu za rok 2018 i 2019, upływa z końcem bieżącego roku.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222