Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
PIT i ZUS

Nadchodzą Pracownicze Plany Kapitałowe – czy lepsza alternatywa dla Pracowniczego Programu Emerytalnego?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają być systemem dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, tj.:

 • uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat na PPK (konieczne będzie złożenie pisemnej deklaracji podmiotowi zatrudniającemu),
 • program zapewnia możliwość ponownego przystąpienia w każdym momencie.

Dla kogo?

Program obejmie wszystkich pracowników, czyli zarówno zatrudnionych na umowie o pracę, jak i na umowie-zleceniu, czy też na innych umowach, do których stosuje się przepisy dot. zlecenia oraz członków rad nadzorczych (wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji).

Od kiedy?

Obowiązek prowadzenia PPK zależy od wielkości podmiotu zatrudniającego:

 • od 1 lipca 2019 r. – dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób,
 • od 1 stycznia 2020 r. – dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
 • od 1 lipca 2020 r. – dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
 • od 1 stycznia 2021 r. – dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Pracodawca:

 • zobowiązany będzie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansującą
 • w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych zawierać będzie umowę o prowadzenie PPK (z tą samą instytucją finansującą).

Co to oznacza?

Uczestnictwo w PPK oznacza dokonywanie wpłat przez:

 • podmiot zatrudniający oraz
 • uczestnika programu.

Wysokość wpłat:

 • od podmiotu zatrudniającego – 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (możliwość dokonania wpłat dodatkowych do 2,5%),
 • od uczestnika programu – 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (wpłata może wynosić mniej – ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie nie przekraczaj 120% minimalnego wynagrodzenia); możliwość dokonania wpłat dodatkowych do 2% (łącznie do 4% wynagrodzenia).

Wypłata środków:

 • środki stanowią własność prywatną uczestnika PPK,
 • środki nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej (ale nie są wyłączone z zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych),
 • wypłata środków następuje na wniosek uczestnika po osiągnięciu 60 roku życia (wypłata może nastąpić również w formie świadczenia małżeńskiego),
 • przewidziano możliwość wypłaty środków (jednorazowo do 100% wartości środków zgromadzonych) z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych, m.in.:
 • budowie budynku mieszkalnego,
 • nabyciu prawa własności domu jednorodzinnego,
 • możliwość wnioskowania o wypłatę 25% środków w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka.

Wyłączenia

Przepisy ustawy nie dotyczą podmiotu zatrudniającego, jeśli prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia oraz jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Będziemy informować o dalszych pracach nad PPK.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222