Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
CIT

Ulga B+R – podwójne koszty podatkowe na wyciągniecie ręki (cz. 1/4)

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z odliczenia w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe nawet do 150 %. Powoduje to, że koszty, które zostaną uznane za kwalifikowane, mogą dwukrotnie pomniejszać podstawę opodatkowania.

W lipcu 2019 MF wydało objaśnienia, w których podatnicy otrzymali wskazówki w zakresie zasad stosowania ulgi B+R.

Pierwszą istotną kwestią jest rozdzielenie badań naukowych i prac rozwojowych – dla skorzystania z ulgi B+R nie jest konieczne prowadzenie jednocześnie badań naukowych i prac rozwojowych. Podatnicy mogą skorzystać z ulgi spełniając definicję tylko jednej z tych działalności.

Dodatkowo objaśnienia wymieniają i charakteryzują trzy cechy działalności badawczo-rozwojowej:

 • twórczość,
 • systematyczność,
 • cel zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność twórcza to według objaśnień:

  • zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia nowego wytworu na bazie procesów myślowych, a nie działań powtarzalnych.
  • rezultat takiego działania, które choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a więc posiada cechę nowości.

Na potrzeby działalności B+R wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa – ulga B+R często kojarzy się z tworzeniem czegoś innowacyjnego w skali światowej czy krajowej, a istota tej ulgi jest spełniona nawet w przypadku opracowania nowych lub ulepszenia istniejących procesów w przedsiębiorstwie.

 • Systematyczność:
  • oznacza prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, metodyczny i zaplanowany.
  • działalność badawczo-rozwojowa może być systematyczna niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko incydentalnie.
  • wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby.

Takie rozumienie systematyczności wychodzi naprzeciw podatnikom ponieważ zmienia dotychczasową niekorzystną linię orzeczniczą organów i sądów.

 • Działanie w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach wskazało, że prace rozwojowe nie muszą prowadzić do wytworzenia nowej wiedzy, tłumacząc, że punktem wyjścia do prac rozwojowych jest wykorzystanie już istniejącej wiedzy.

Ze względu na różnice między definicją badań naukowych a pracami rozwojowymi:

 • „zwiększenie zasobów wiedzy” odnosi się do prowadzenia badań naukowych,
 • natomiast „wykorzystanie już istniejącej lub zwiększonej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań” odnosi się do prac rozwojowych.

W pojawiających się od czasu opublikowania objaśnień interpretacjach można już zauważyć zmianę stanowisk organów na korzyść podatników zgodnie z objaśnieniami.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222