Nasze serwisy tematyczne

CIT

Zamiast 15e CIT będzie minimalny podatek przychodowy?

Planowany podatek przychodowy może dotyczyć każdego polskiego rezydenta podatkowego będącego podatnikiem CIT (także podatkowych grup kapitałowych oraz zakładów położonych w Polsce) z wyłączeniem: 

 • podatników, którzy rozpoczęli działalność (przez pierwsze 3 lata podatkowe); 
 • przedsiębiorstw finansowych; 
 • podatników uzyskujących w roku podatkowym przychody niższe o 30% w stosunku do poprzedniego roku podatkowego; 
 • podatników funkcjonujących w prostych strukturach, tj. takich, gdzie: 
  • podatnik nie posiada praw majątkowych w innych podmiotach; 
  • udziałowcami podatnika są wyłącznie osoby fizyczne; 
 • specyficznych podmiotów z branży transportu morskiego i powietrznego oraz wydobywania kopalin. 

 

Podatek przychodowy będzie należny, jeżeli podatnik: 

 • poniesie stratę z działalności operacyjnej; 

albo 

 • udział dochodów (innych niż z zysków kapitałowych) w przychodach z tego źródła będzie nie większy niż 1%. 

 

Podatek przychodowy będzie wynosił 10% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi suma: 

 • 4 % wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych), 
 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji WNiP, 
 • wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych za: 
  • finansowanie dłużne przekraczające 30% podatkowego EBITDA; 
  • usługi niematerialne, opłaty licencyjne i zabezpieczenie ryzyk niewypłacalności przekraczające 3 mln PLN + 5% EBITDA. 

 

Kwotę zapłaconego minimalnego podatku dochodowego odlicza się od podatku CIT: 

 • za ten sam rok, 
 • za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy. 

 

Ponieważ równocześnie uchylany jest przepis art. 15e ustawy o CIT dla podatników wykazujących wystarczającą rentowność zmiana może skutkować obniżeniem obciążeń publicznoprawnych. 

 

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880