Nasze serwisy tematyczne

Prawo

Działalność tzw. centrów usług wspólnych może zostać uznana za działalność regulowaną wymagającą wpisu w nowo utworzonym rejestrze

Zgodnie z wchodzącymi 31 października 2021 r. zmianami do tzw. ustawy o AML, działalność na rzecz spółek lub trustów będzie działalnością regulowaną, wymagającą wpisu do rejestru pod rygorem nałożenia kary nawet do 100.000 zł. Zmiana jest szczególnie istotna dla podmiotów będących tzw. centrum usług wspólnych, które również mogą podlegać reglamentacji. 

 

Czym jest działalność na rzecz spółek lub trustów?


W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu działalność na rzecz spółek lub trustów to działalność przedsiębiorców w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi, w zakresie świadczenia usług polegających na: 

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, 
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym. 

W przypadku, gdyby powyższe czynności wykonywane były przez centrum usług wspólnych (np. na rzecz grupy kapitałowej), centrum takie będzie podlegało obowiązkowi uzyskania wpisu w rejestrze. 

 

Powstanie rejestru


Podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów będą podlegały wpisowi do utworzonego specjalnie w tym celu rejestru.  

Organem właściwym do spraw rejestru będzie minister do spraw finansów publicznych, który udostępni wzór formularza wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, a także określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb składania wniosku o wpis w rejestrze. Na dzień dzisiejszy takie wzory nie zostały jeszcze jednak udostępnione. 

 

Wymogi dla podmiotów wykonujących działalność na rzecz spółek lub trustów przed wejściem w życie nowelizacji


Podmioty, które wykonywały działalność na rzecz spółek lub trustów przed 31 października 2021 r. (tj. przed datą, kiedy działalność ta stanie się działalnością regulowaną) będą miały obowiązek: 

  • dostosować działalność do nowych wymogów (niekaralności za przestępstwa wskazane w ustawie i udokumentowanego odpowiedniego doświadczenia w zakresie takiej działalności), 
  • uzyskać wpis w rejestrze działalności na rzecz spółek lub trustów. 

Termin na dostosowanie działalności to 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. od 31 października 2021 r. 

 

Sankcja 


Wykonywanie działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów podlega karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł. 

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880