pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Regulamin serwisu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa ogólne zasady i warunki zakupów w sklepie internetowym TLA oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej https://tla-kancelaria.pl/sklep/.

§2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności;
 2. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 3. Konsument– konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 4. Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca Indywidualny lub Podmiot Gospodarczy dokonujący zakupu Produktów za pomocą Sklepu.
 5. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o aktualnościach i zmianach w prawie oraz w podatkach, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 6. Podmiot Gospodarczy – każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową niebędąca Konsumentem ani Przedsiębiorcą indywidualnym;
 7. Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa lub dostęp do treści cyfrowej lub usługa przeprowadzenia szkolenia on-line, będące przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą;
 8. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu;
 10. Sklep – witryna internetowa prowadzona pod adresem internetowym https://tla-kancelaria.pl/sklep/, stanowiąca internetową platformę sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę;
 11. Sprzedawca lub Usługodawca – TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 12/6 (50-072), spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000346357, NIP: 8971758376, kapitał zakładowy 34.000,00 zł;
 12. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub udzielenie dostępu do treści cyfrowych lub o przeprowadzenie szkolenia on-line, zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;
 14. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);
 15. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (w szczególności takich jak e-booki, nagrania kursów on-line, audiobooki, podcasty, prezentacje, wzory dokumentów, webinary) lub o przeprowadzenie szkolenia on-line, opisanych na stronach Sklepu.
 2. Informacje prezentowane w Sklepie, w tym ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Produktów lub informacje w przypadku składania zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Kupujących, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący składa Zamówienie w Sklepie, składając ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia w Sklepie w sposób opisany w § 4 ust. 1 Regulaminu, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób opisany w § 4 ust. 4 Regulaminu.

§ 4  PRZEPROWADZENIE TRANSAKCJI

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez stronę internetową wyłącznie bez rejestracji, dodając Produkty do koszyka i zatwierdzając dokonanie zakupów. W celu złożenia oferty nabycia Produktów Kupujący powinien również przy składaniu zamówienia podać dane identyfikacyjne oraz dane na jakie zamówienie ma zostać dostarczone.
 2. Przy dokonywaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowych danych, w tym, w szczególności, błędnego adresu e-mail Kupującego.
 3. W odpowiedzi na zamówienie złożone w sposób wskazany w ust. 1 powyżej system automatycznie wygeneruje potwierdzenie otrzymania zamówienia.

§ 5 REALIZACJA UMOWY

 1. W związku z tym, że Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie mają charakter treści cyfrowych lub dostępu do szkolenia on-line realizacja umowy następuje poprzez przesłanie tych treści lub linku odsyłającego do nich lub do strony umożliwiającej ich pobranie, na wskazany w zamówieniu adres e-mail, wraz z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści lub dostępu do szkolenia.
 2. W przypadku wybranych Produktów, dostęp do nich może być ograniczony czasowo i/lub z ograniczoną ilością wyświetleń, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu lub wykorzystaniu liczby wyświetleń, Kupujący utraci dostęp do Produktu.
 3. W przypadku udzielenia przez Sprzedawcę dostępu do kursu online (webinaru), Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy na której udzielono Kupującemu dostępu do kursu on-line (webinaru) w sposób niezakłócający korzystania z tej platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do kursu on-line (webinaru) jakimkolwiek osobom trzecim, jak również nie rozpowszechniać kursu on-line (webinaru) ani jego poszczególnych fragmentów.
 4. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu lub szkolenia on-line.

§ 6  PŁATNOŚĆ

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności, w tym płatności BLIK, obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000,00 zł.
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być doręczone Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres kancelaria@tla-kancelaria.pl lub pisemnie na adres siedziby: ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław. W takim przypadku Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem wzoru dostępnego w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego płatności niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak, niż w terminie 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że osoby te wyraźnie zgodziły się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego z żadnymi kosztami.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, a także w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest nadanie Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wiadomości e-mail z dostępem do treści cyfrowych lub linku odsyłającego do nich lub do szkolenia on-line lub do strony umożliwiającej ich pobranie, wraz z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści lub dostępu do szkolenia.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Rękojmia względem Kupujących innych niż Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny jest wyłączona.
 4. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych przez Sprzedawcę Produktów, Konsument i/lub Przedsiębiorca Indywidualny może kierować reklamacje w formie elektronicznej na adres kancelaria@tla-kancelaria.pl lub pisemnie na adres siedziby: ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy Indywidualnego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§9 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców, drogą elektroniczną nieodpłatnie usługi:
  Newsletter;
  formularz kontaktowy;
 2. Newsletter: 
  1. Usługa Newsletter jest dostępna dla każdego Usługobiorcy, który wypełnił formularz zgłoszeniowy do Newslettera, w którym należy podać imię i nazwisko, adres email oraz stanowisko lub który dokona wyboru zapisu na Newsletter w innym miejscu udostępnionym Usługodawcę (np. przy okazji dokonywania zakupów w Sklepie lub przy okazji korzystania z innych usług oferowanych przez Usługodawcę). Po przesłaniu wypełnionego formularza lub dokonania wyboru zapisu na Newsletter w innym miejscu, adres e-mail Usługobiorcy zostanie niezwłocznie dodany do bazy Usługodawcy i Usługobiorca zacznie otrzymywać Newsletter począwszy od pierwszego wydania następującego po dokonaniu zapisu na Newsletter przez Usługobiorcę. Z chwilą dokonania zapisu zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  2. Usługobiorca  może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@tla-kancelaria.pl lub też pisemnie na adres: TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław.
 3. Formularz kontaktowy: 
  1. Usługa formularza kontaktowego umożliwia kontakt z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie.
  2. Usługa formularza kontaktowego jest dostępna dla każdego Usługobiorcy, który za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie, w którym należy podać firmowy adres e-mail Usługobiorcy, jego imię, nazwisko oraz treść pytania, a także opcjonalnie zajmowane stanowisko.
 4. Usługobiorca ma prawo:
  1. korzystania ze Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. składania reklamacji w przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania Sklepu,
  3. zgłaszania błędów, sugestii, spostrzeżeń oraz innych uwag związanych z funkcjonowaniem Sklepu,
  4. ochrony danych osobowych.
 5. Usługobiorca ma obowiązek:
  1. zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu,
  2. informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację lub wykonalność postanowień niniejszego Regulaminu,
  3. podania prawdziwych danych w procesie wypełniania formularzy, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. Podane dane będą użyte do prawidłowego wykonania Usługi Elektronicznej,
  4. korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem,
  5. korzystania ze Sklepu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dóbr osobistych, praw autorskich, dobrych obyczajów oraz przepisów prawa,
  6. przestrzegać praw autorskich do materiałów i treści zamieszczonych w Sklepie, które podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa autorskiego.
 6. Usługodawca:
  1. dołoży wszelkich starań aby Usługi Elektroniczne były świadczone na najwyższym poziomie,
  2. zastrzega sobie prawo dokonywania planowych przestojów związanych z konserwacją systemu, instalacją uaktualnień lub poprawek do Sklepu lub wprowadzaniem nowych funkcjonalności, a przestój taki może się wiązać z czasowym odłączeniem dostępu do Sklepu. Jeśli przestój lub czasowa niedostępność będzie realizowana w godzinach nocnych 22-6 i nie będzie dłuższa niż 6 godzin, to może zostać dokonana bez wcześniejszego uprzedzenia,
  3. zastrzega sobie prawo, w granicach najdalej dopuszczalnych przez prawo, zablokować lub w inny sposób uniemożliwić Usługobiorcy korzystanie ze Sklepu w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Sklep przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Usługobiorcę bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Sklepu. Działania Usługobiorcy mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Sklepie lub które mogłyby mieć wpływ na innych użytkowników Sklepu, bez wyraźnej zgody Usługodawcy, są zabronione.
 8. Zawartość Sklepu, jak również jego forma graficzna podlegają ochronie przewidzianej prawem autorskim. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Sklepie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Usługobiorcy do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Sklepie dla własnego użytku.
 9. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Sklepu, jak również w przypadku świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Reklamację można złożyć  w formie elektronicznej  na adres kancelaria@tla-kancelaria.pl lub pisemnie na adres siedziby: ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław, nie później niż 21 dni od wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. W reklamacji Usługobiorca powinien w szczególności wskazać przedmiot reklamacji,  datę wykrycia nieprawidłowości oraz zawrzeć wszelkie dane konieczne dla prawidłowej jej identyfikacji i sformułowania odpowiedzi.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Usługobiorca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji, taką samą drogą, którą złożył reklamację.
  4. W razie gdyby reklamacja nie zawierała informacji pozwalających jednoznacznie rozpatrzyć daną reklamację, Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się z prośbą o dostarczenie informacji dodatkowych. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia informacji dodatkowych.
 10. Zawarcie umowy świadczenia jakiejkolwiek usługi bezpłatnej związanej z korzystaniem z Sklepu następuje z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności w Sklepie przez Usługobiorcę, w szczególności poprzez zapoznanie się z treścią umieszczonych w Sklepie treści lub skorzystania z bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Usługodawcę. Usługobiorca może w dowolnym momencie złożyć wniosek o usunięcie jego danych identyfikacyjnych, poprzez przesłanie wniosku na adres kancelaria@tla-kancelaria.pl z danymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację Usługobiorcy. Usunięcie danych identyfikacyjnych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Usługobiorcę.
 11. Usługodawca zapewnia, że korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu oraz ewentualnych innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Sklepie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Usługobiorcy jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tych usług.
 12. Usługodawca zapewnia możliwość zakończenia korzystania z Sklepu w każdej chwili, a w przypadku skierowania zapytania lub zamówienia Newslettera za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie, niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Usługobiorcy wiadomości e-mail z  taką informacją na adres kancelaria@tla-kancelaria.pl lub rezygnacji z tej Usługi w inny sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

§10 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ PRODUKTÓW

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga od Usługobiorcy posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz optymalnie wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Mozilla Firefox w wersji 58.0 i wyższej lub Microsoft Edge 41.0 i wyższej, Opera w wersji 51.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 63.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu, może wymagać od Usługobiorcy również:
  1. instalacji oprogramowania pomocniczego (np. Java lub podobnego),
  2. posiadania konta poczty e-mail;
  3. uprzedniego zaakceptowania tzw. Cookies,
 3. Do zakupienia i korzystania z Produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające jest spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także posiadanie konta poczty email oraz przeglądarka plików w formacie .pdf. Konieczne może być również posiadanie przeglądarek plików w innych formatach, np. .mp3, mp4, JPG, PNG, przy czym w sytuacji, gdy korzystanie z Produktu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie Produktu w Sklepie.

§11 LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, dzięki którym Usługobiorca uzyskał dostęp do stron Sklepu, jak i tych, do których Usługobiorca może uzyskać dostęp dzięki niniejszemu Sklepowi. Usługodawca nie odpowiada za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.
 2. Jeżeli Sklep odsyła (zawiera link) do strony internetowej osoby trzeciej, odesłanie takie wynika z działania przez Usługodawcę w dobrej wierze i oparte jest na przekonaniu, iż to co taka strona zawiera lub może zawierać pozostaje w związku ze Sklepem. Odesłania (linki) nie oznaczają, iż Usługodawca dokonał oceny (przeglądu) lub/i akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Sklepu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Usługobiorcy związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż Usługodawca.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SKLEPU

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonych Usług Elektronicznych, jednakże, nie ponosi on odpowiedzialności względem Usługobiorców za czasową niemożność korzystania ze Sklepu lub występujące zakłócenia w jego funkcjonowaniu, które to wywołane są siłą wyższą tj. zdarzeniami nagłymi, których nie można było obiektywnie przewidzieć lub na skutek działań, którym Usługodawca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności.
 2. Usługodawca w zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Sklepu w dowolnym momencie, w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace wymienione w zdaniu poprzedzającym będą w miarę możliwości prowadzone w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Takie ograniczenia lub brak dostępu do Sklepu, nie są traktowane jako awaria lub usterka i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 3. Usługodawca oświadcza, iż dołoży należytej staranności w zabezpieczeniu Sklepu przed nieuprawnionym (uzyskanym na skutek przełamania lub omijania informatycznych zabezpieczeń Sklepu) dostępem osób trzecich, jednak, nie ponosi on odpowiedzialności względem Usługobiorców za nieuprawniony dostęp osób trzecich do Sklepu i uzyskanie w ten sposób danych Usługobiorców jeżeli nie mógł on temu zapobiec z uwagi za zaistnienie siły wyższej lub przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z charakteru prowadzonej przez niego działalności.

§13 ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Informacje zamieszczone i udostępnione w Sklepie, a także w ramach Produktów, które można nabyć za pośrednictwem Sklepu nie mogą zostać uznane za poradę prawną lub/i podatkową w jakiejkolwiek sprawie. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zamieszczonymi i udostępnionymi w Sklepie i/lub w ramach Produktów, które można nabyć za pośrednictwem Sklepu, powinny zasięgnąć porady odpowiedniego specjalisty.
 2. Usługobiorca i/lub Kupujący powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystane informacje uzyskane za pośrednictwem Sklepu, a także w ramach Produktów, które można nabyć za pośrednictwem Sklepu zostały zastosowane odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

§14 OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

§15 SIŁA WYŻSZA

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Elektronicznych wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: awarie serwerów, działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Usługodawcy i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Usługodawcę z obowiązku dotrzymania zobowiązań dotyczących Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

§16 PSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Tytuły paragrafów w niniejszym Regulaminie mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na interpretację tego Regulaminu.
 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. językiem umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa   powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez strony w pierwszej kolejności polubownie.
 7. W przypadku, gdy niemożliwym okaże się rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ustępem 6 powyżej, strony ustalają, że sądem właściwym w sprawie rozstrzygania wszystkich sporów wynikłych w związku z niniejszym Regulaminem będzie sąd we Wrocławiu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu świadczonych usług lub warunków technicznych i sposobu świadczenia usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących, a w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy, przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu

_________________________

Miejscowość, data

____________________

____________________

____________________

dane Kupującego

TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Włodkowica 12/6
50-072 Wrocław
KRS: 0000346357
NIP: 8971758376

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

lp.nr zamówienianazwa Produktuilość (szt.)
    
    
    
    
    
    
    

Numer rachunku dla zwrotu środków: ________________________________________________________

______________________

Podpis Kupującego