pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej https://tla-kancelaria.pl/ceny-transferowe/ (dalej również jako „Serwis”).

§2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 12/6 (50-072), spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000346357, NIP: 8971758376, kapitał zakładowy 34.000,00 zł;
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna zainteresowana otrzymaniem nieodpłatnej informacji w zakresie cen transferowych, która wypełniła kwestionariusz dostępny w Serwisie i przez przesłanie zapytania do Usługodawcy zawarła umowę na korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Usługa – polega na udzieleniu przez Usługodawcę nieodpłatnej informacji mailowej lub telefonicznej stanowiącej wstępną konsultację służąca za punkt wyjścia w ocenie problemu Usługobiorcy w odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem Serwisu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 5. Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://tla-kancelaria.pl/ceny-transferowe/ umożliwiającą kierowanie pytań o udzielenie informacji w zakresie cen transferowych, udostępnioną Usługobiorcom przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu. Usługobiorca zobowiązany jest najpóźniej w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do zapoznania się z Regulaminem, akceptacji, a także przestrzegania jego treści.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania Usług Serwisu jest wypełnienie i przesłanie formularza z zapytaniem dostępnego i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest na stronie oraz na formularzu zapytania, w sposób umożliwiający każdemu Usługobiorcy zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

§4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga od Usługobiorcy posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz optymalnie wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Mozilla Firefox w wersji 58.0 i wyższej lub Microsoft Edge 41.0 i wyższej, Opera w wersji 51.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 63.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu, może wymagać od Usługobiorcy również:
  1. instalacji oprogramowania pomocniczego (np. Java lub podobnego),
  2. posiadania konta poczty e-mail;
  3. uprzedniego zaakceptowania tzw. Cookies,
  4. posiadania telefonu komórkowego aktywnego w jednej z polskich sieci telefonii komórkowej.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługobiorca ma prawo:
  1. korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. składania reklamacji w przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania Serwisu,
  3. zgłaszania błędów, sugestii, spostrzeżeń oraz innych uwag związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
  4. ochrony danych osobowych.
 2. Usługobiorca ma obowiązek:
  1. zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu,
  2. informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację lub wykonalność postanowień niniejszego Regulaminu,
  3. podania prawdziwych danych w procesie kierowania pytania za pośrednictwem Serwisu. Podane podczas rejestracji dane będą użyte do prawidłowego wykonania Usługi,
  4. korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem,
  5. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dóbr osobistych, praw autorskich, dobrych obyczajów oraz przepisów prawa,
  6. przestrzegać praw autorskich do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie, które podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa autorskiego.
 3. Usługodawca:
  1. dołoży wszelkich starań aby Usługi były świadczone na najwyższym poziomie,
  2. zastrzega sobie prawo dokonywania planowych przestojów związanych z konserwacją systemu, instalacją uaktualnień lub poprawek do Serwisu lub wprowadzaniem nowych funkcjonalności, a przestój taki może się wiązać z czasowym odłączeniem dostępu do Serwisu. Jeśli przestój lub czasowa niedostępność będzie realizowana w godzinach nocnych 22-6 i nie będzie dłuższa niż 6 godzin, to może zostać dokonana bez wcześniejszego uprzedzenia,
  3. zastrzega sobie prawo, w granicach najdalej dopuszczalnych przez prawo, zablokować lub w inny sposób uniemożliwić Usługobiorcy korzystanie z Serwisu w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Usługobiorcę bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Serwisu. Działania Usługobiorcy mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisie, lub które mogłyby mieć wpływ na innych użytkowników Serwisu, bez wyraźnej zgody Usługodawcy, są zabronione.
 5. Zawartość Serwisu, jak również jego forma graficzna podlegają ochronie przewidzianej prawem autorskim. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Usługobiorcy do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisie dla własnego użytku.

§7 LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, dzięki którym Usługobiorca uzyskał dostęp do stron Serwisu, jak i tych, do których Usługobiorca może uzyskać dostęp dzięki niniejszemu Serwisowi. Usługodawca nie odpowiada za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.
 2. Jeżeli Serwis odsyła (zawiera link) do strony internetowej osoby trzeciej, odesłanie takie wynika z działania przez Usługodawcę w dobrej wierze i oparte jest na przekonaniu, iż to co taka strona zawiera lub może zawierać pozostaje w związku z Serwisem. Odesłania (linki) nie oznaczają, iż Usługodawca dokonał oceny (przeglądu) lub/i akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Serwisu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Usługobiorcy związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż Usługodawca.

§8 POUFNOŚĆ DANYCH

 1. Usługodawca zapewnia, że korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu oraz ewentualnych innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Serwisie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Usługobiorcy jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tych usług.
 2. Usługodawca zapewnia możliwość zakończenia korzystania z Serwisu w każdej chwili, a w przypadku skierowania zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Usługobiorcy wiadomości e-mail z taką informacją na adres kancelaria@tla-kancelaria.pl.

§9 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG

Usługodawca nie pobiera opłat za Usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonych Usług, jednakże, nie ponosi on odpowiedzialności względem Usługobiorców za czasową niemożność korzystania z Serwisu lub występujące zakłócenia w jego funkcjonowaniu, które to wywołane są siłą wyższą tj. zdarzeniami nagłymi, których nie można było obiektywnie przewidzieć lub na skutek działań, którym Usługodawca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności.
 2. Usługodawca w zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Serwisu w dowolnym momencie, w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace wymienione w zdaniu poprzedzającym będą w miarę możliwości prowadzone w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Takie ograniczenia lub brak dostępu do Serwisu, nie są traktowane jako awaria lub usterka i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 3. Usługodawca oświadcza, iż dołoży należytej staranności w zabezpieczeniu Serwisu przed nieuprawnionym (uzyskanym na skutek przełamania lub omijania informatycznych zabezpieczeń Serwisu) dostępem osób trzecich, jednak, nie ponosi on odpowiedzialności względem Usługobiorców za nieuprawniony dostęp osób trzecich do Serwisu i uzyskanie w ten sposób danych Usługobiorców jeżeli nie mógł on temu zapobiec z uwagi za zaistnienie siły wyższej lub przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z charakteru prowadzonej przez niego działalności.

§11 ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Informacje lub/i wyjaśnienia przekazane przez Usługodawcę w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem Serwisu przez Usługobiorcę mają charakter orientacyjny, a w szczególności nie mogą zostać uznane za poradę prawną lub/i podatkową, a mogą być traktowane jedynie jako wstępna konsultacja służąca za punkt wyjścia w ocenie problemu Usługobiorcy.
 2. Informacje zamieszczone i udostępnione w Serwisie nie mogą zostać uznane za poradę prawną lub/i podatkową w jakiejkolwiek sprawie. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady odpowiedniego specjalisty, z zastrzeżeniem ust.1 powyżej.
 3. Usługobiorca powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystane informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu zostały zastosowane odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

§12 REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Serwisu, jak również w przypadku świadczenia przez Usługodawcę Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres kancelaria@tla-kancelaria.pl lub pisemnie na adres siedziby: ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław, nie później niż 21 dni od wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. W reklamacji Usługobiorca powinien w szczególności wskazać przedmiot reklamacji, datę wykrycia nieprawidłowości oraz zawrzeć wszelkie dane konieczne dla prawidłowej jej identyfikacji i sformułowania odpowiedzi.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Usługobiorca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji, taką samą drogą, którą złożył reklamację.
 4. W razie gdyby reklamacja nie zawierała informacji pozwalających jednoznacznie rozpatrzyć daną reklamację, Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się z prośbą o dostarczenie informacji dodatkowych. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia informacji dodatkowych.

§13 CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Zawarcie umowy świadczenia jakiejkolwiek usługi bezpłatnej związanej z korzystaniem z Serwisu następuje z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę, w szczególności poprzez zapoznanie się z treścią umieszczonych w Serwisie treści lub skorzystania z bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Usługodawcę (w tym skierowania pytania do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu).
 2. Usługobiorca może w dowolnym momencie złożyć wniosek o usunięcie jego danych identyfikacyjnych, poprzez przesłanie wniosku na adres kancelaria@tla-kancelaria.pl z danymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację Usługobiorcy. Usunięcie danych identyfikacyjnych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę.

§14 OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

§15 SIŁA WYŻSZA

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: awarie serwerów, działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Usługodawcy i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Usługodawcę z obowiązku dotrzymania zobowiązań wskazanych w Regulaminie na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna treść regulaminu udostępniona jest na stronie https://tla-kancelaria.pl/regulamin-serwisu/ .
 2. Tytuły paragrafów w niniejszym Regulaminie mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na interpretację tego Regulaminu.
 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. językiem umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
 6. Kontakt z Usługodawcą, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@tla-kancelaria.pl, jak również pisemnie na adres siedziby ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez strony w pierwszej kolejności polubownie.
 8. W przypadku, gdy niemożliwym okaże się rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ustępem 7 powyżej, strony ustalają, że sądem właściwym w sprawie rozstrzygania wszystkich sporów wynikłych w związku z niniejszym Regulaminem będzie sąd we Wrocławiu.
 9. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni oraz poprzez przesłanie informacji na adres mailowy Usługobiorców (w stosunku do Usługobiorców, którzy podali taki adres).
 10. Usługobiorcy przysługuje prawo odmowy zaakceptowania wprowadzonych zmian najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu, do takiego Usługodawcy w zakresie dopuszczalnym przez prawo będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu przed zmianami. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail z którego przesłana została informacja o zmianach Regulaminu.
 11. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie – nie stanowi zmiany Regulaminu.