Nasze serwisy tematyczne

Benchmarking

Benchmark weryfikator

Zweryfikuj obowiązki podmiotu w zakresie analiz cen transferowych („benchmarkingów”). Sprawdź, czy dla realizowanych transakcji kontrolowanych przez podmiot należy sporządzić analizę cen transferowych oraz czy już posiadana analiza podlega obowiązkowi aktualizacji.

  Podmiot nie jest zobowiązany do sporządzenia analizy cen porównawczej

  Podmiot nie jest zobowiązany do sporządzenia analizy porównawczej

  Brak obowiązku sporządzenia analizy porównawczej nie oznacza, iż podmioty powiązane zwolnione są z obowiązku rozliczania się zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Bowiem na podstawie art. 11c ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT (analogicznie art. 23o ust. 1 i ust 2 ustawy o PIT) podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (a więc już na moment zawierania transakcji), a organ ma prawo do kwestionowania rynkowości rozliczeń i w efekcie doszacowania dochodu/zmniejszenia straty. Ma to również znaczenie dla kwestii możliwości dokonania korekty TP (tzw. "TP adjustment"), ponieważ jest ona możliwa pod warunkiem rynkowości rozliczeń w momencie realizacji transakcji (generalnie rynkowa metoda + rynkowy zysk). W związku z tym warto, nawet w sytuacji braku ustawowego obowiązku, rozważyć sporządzenie analizy porówanawczej celem zabezpieczenia rozliczeń.

  Podmiot jest zobowiązany do sporządzenia analizy porównawczej

  Zgodnie z art. 11q ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT (analogicznie art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera analizę cen transferowych, w tym: a) "analizę porównawczą" tj. analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, albo b) "analizę zgodności" tj. analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

  Podmiot jest zobowiązany do sporządzenia nowej analizy cen transferowych dla roku obrotowego/podatkowego 2020

  Zgodnie z art. 11r ustawy o CIT (analogicznie art. 23zd ustawy o PIT) analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.

  Posiadana przez podmiot analiza cen transferowych dla transakcji kontrolowanej powinna zachować ważność dla roku obrotowego/podatkowego 2020 r.

  Podmiot jest zobowiązany do sporządzenia nowej analizy cen transferowych dla roku obrotowego/podatkowego 2020. Zgodnie z art. 11r ustawy o CIT (analogicznie art. 23zd ustawy o PIT) analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.

  W przypadku zainteresowania wsparciem w zakresie sporządzania analizy cen transferowych zachęcamy Państwa do kontaktu

  Wynik Benchmark Weryfikatora ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi porady podatkowej/prawnej. TLA nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika wyników symulacji.

  Zmiana wsześniejszych odpowiedzi wymaga wyczyszczenia formularza.

  Benchmark Forum – najnowsze wpisy

  Benchmark forum

  Co zrobić z benchmarkingami za okres COVID-19?

  FCT wydało projekt rekomendacji w zakresie wpływu pandemii na ceny transferowe. Co z nich wynika dla polskich podatników? 

  2021-07-22

  Czy wiesz że…

  Aktualizacja benchmarkingów

  1. … rok 2019 jest ostatnim okresem 3-letniej ważności benchmarkingów sporządzonych za 2017 r., z kolei benchmarkingi sporządzone za okresy późniejsze mogą stracić ważność z uwagi na wpływ COVID-19 (tzw. „zmiana otoczenia ekonomicznego” będąca ustawową przesłanką do sporządzenia nowego benchmarkingu).1

  Benchmarking a oświadczenie o cenach transferowych

  1. … od 2019 r. podatnicy są zobowiązani do zachowania warunków rynkowych już na moment realizacji transakcji (wniosek – analizy porównawcze należy posiadać już w momencie ich zawierania). Ma to znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do oświadczenia TP, zgodnie z którym członkowie zarządu oświadczają, że „ceny transferowe transakcji objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”.2

  Benchmarking a korekta cen transferowych

  1. …podatnicy mogą dokonać korekty TP pod warunkiem rynkowości rozliczeń już na moment realizacji transakcji (generalnie rynkowa metoda + rynkowy zysk). W związku z tym warto już na początku 2021 r. rozpocząć stosowanie modelu rozliczeń w zgodzie w warunkami określonymi przez rynek.3
  2. …weryfikacja czy rozliczenia 2020 r. są „rynkowe” i ewentualna ich korekta in plus jeszcze przed terminem rozliczenia CIT pozwoli na uniknięcie powstania zaległości podatkowej, bowiem korekta cen transferowych rozliczana jest w okresie którego dotyczy, a więc „wstecz” (późniejsze dokonanie korekty będzie rodzić konieczność zapłaty ewentualnych odsetek).4

  Dane porównawcze w postaci elektronicznej

  1. …od 2019 r. obowiązkowym elementem benchmarkingu są „dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń”. W związku z tym w przypadku braku takich plików warto zwrócić się do dostawcy benchmarkingu o ich dosłanie, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe rozważyć sporządzenie nowego benchmarkingu u dostawcy, który takie dane zapewnia.5