Nasze serwisy tematyczne

Benchmark forum

Benchmark Forum – cz. 4

Pod koniec 2020 r. MF opublikowało projekt dokumentu „Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 3 – Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej” (dalej: PCN), który ma na celu wyjaśnienie wątpliwości, co do sposobu stosowania metody PCN. Projekt poddany jest konsultacjom, które potrwają do 31 stycznia 2021 r. 

 

Poniżej prezentujemy kilka wybranych kwestii poruszonych w dokumencie: 

 

 1. Przesłanki  i warianty stosowania metody PCN 
 • Nie ma wymogu stosowania metody PCN w pierwszej kolejności przed innymi metodami wskazanymi w art. 11d ust. 1 ustawy o CIT; 
 • Kluczowy jest wysoki stopień porównywalności porównywanyctransakcji (w praktyce metoda PCN znajduje zastosowanie do usług i dóbr wystandaryzowanych, np. obrotu betonem o konkretnych parametrach technicznych, ponieważ ewentualne różnice w odniesieniu do indywidualnych cech produktu nie wpływają na cenę transakcji); 
 • Cenę” należy rozumieć szerzej niż jako cenę określoną w jednostkach pieniężnych (może również obejmować np. wynagrodzenie prowizyjne, stopy odsetkowe, procent od przychodów, zapłatę w naturze) 
 • Wymagane jest zachowanie ścisłej porównywalności przedmiotu porównywanych transakcji oraz profili funkcjonalnych stron transakcjijednak możliwe są sytuacje, których porównywalność podmiotów nie ma (istotnego) znaczenia (np. w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego). 
 • W pierwszej kolejności należy zweryfikować możliwość zastosowania porównania wewnętrznego (z uwagi na większą dostępność danych); 
 • Dla celów metody PCN należy użyć co do zasady cen transakcyjnych, wyjątkowo możliwe jest wykorzystanie danych ofertowych; 

 

 1. Katalog kryteriów 
 • Projekt wymienia katalog przykładowych kryteriów, które należy uwzględnić badając porównywalność, m.in. fizyczna tożsamość porównywanych dóbr lub usług; różnice w jakości i dostępności; obciążenia dóbr prawami osób trzecich i ich wpływ na cenę transakcji; wpływ dodatkowych usług na cenę; wielkość i położenie danego rynkuusytuowanie podmiotów w łańcuchu dostaw, wpływ np. marki na cenę transakcji;. 

 

 1. Korekty porównywalności 
 • Stosowanie korekt porównywalności uzasadnione jest tylko w przypadku, gdy prowadzi do podniesienia wiarygodności wyników analizy porównawczej.  
 • W sytuacji gdy dokonanie racjonalnych korekt eliminujących różnice w porównywalności nie jest możliwe lub gdy korekta nie zwiększa wiarygodności wyników, należy rozważyć: 
 • dokonanie ponownego doboru próby lub 
 • zastosowanie innej metody weryfikacji ceny transferowej. 

 

 1. Typowe obszary zastosowania metody PCN: 
 • Projekt objaśnień wskazuje dla jakich transakcji – co do zasady – ma zastosowanie metoda PCN tj. transakcje dla których istnieje możliwość porównania wewnętrznego, transakcje których przedmiot podlega notowaniu na giełdzie towarów lub surowców, transakcje których przedmiotem jest udostępnianie WNIP na zasadzie licencji, transakcji finansowe (np. pożyczki, poręczenia), transakcje w zakresie wynajmu nieruchomości (np. cena za 1 m2); 

 

 1. Błędy 
 • Stosując metodę PCN należy unikać m.in.: pomijania czynników mających znaczący wpływ na porównywalnośćporównywania ceny w transakcji dokonywanej w ramach głównej działalności z ceną w transakcji incydentalnej czy też porównywania cen na różnych poziomach w ramach łańcucha wartości dodanej (np. porównania cen detalicznych i hurtowych). 

 

Z całym projektem objaśnień mogą Państwo się zapoznać tutaj. Jednak na ostateczny kształt dokumentu trzeba jeszcze zaczekać. 

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880