pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia ogólne

Niniejsza strona internetowa została przygotowana na zlecenie TLA i służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje zawarte w materiałach i artkułach publikowanych na stronie internetowej mają charakter orientacyjny, nie są poradą prawną ani podatkową oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Z wyjątkiem sytuacji prawem dozwolonych rozpowszechnianie, utrwalanie, powielanie danych lub informacji w całości lub części ze strony internetowej bez pisemnej zgody TLA nie jest dozwolone.

Użyty w niniejszym tekście jak i również na stronie internetowej zwrot TLA odnosi się do: TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem : 0000346357, NIP: 897-175-83-76, REGON: 021165816, kapitał zakładowy: 34.000 PLN;

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Informacje zamieszczone i udostępnione na  stronie internetowej TLA nie mogą zostać uznane za poradę prawną lub/i podatkową w jakiejkolwiek sprawie. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady TLA.

Informacje oraz treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej. Przydatność tych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyraźnie wyłączona, o ile inaczej nie zastrzeżono.

Z uwagi na ciągłe zmiany przepisów jak również często występujące odmienne poglądy w orzecznictwie, nie jest możliwym udzielenie jednoznacznych odpowiedzi czy interpretacji w danej sprawie bez analizy okoliczności danego przypadku, dlatego też TLA w najdalej dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności wynikających lub będących w związku z wykorzystaniem jakichkolwiek treści zamieszczonych na  stronach TLA, bez uprzedniej konsultacji lub porady TLA.

Jakakolwiek decyzja podejmowana na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie podejmowana jest na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji. TLA nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do przedmiotowej strony lub zastosowania informacji na niej przedstawionych, a w szczególności za utracone zyski lub utracone korzyści.

TLA nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron dzięki, którym uzyskali Państwo dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. TLA nie odpowiada za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

Jeżeli strona internetowa TLA odsyła (zawiera link) do strony internetowej osoby trzeciej, odesłanie takie wynika z działania przez TLA w dobrej wierze i oparte jest na przekonaniu, iż to co taka strona zawiera lub może zawierać pozostaje w związku z stroną TLA. Odesłania (linki) nie oznaczają, iż TLA dokonała oceny (przeglądu) lub/i akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z strony internetowej TLA jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Użytkownik może korzystać ze strony internetowej TLA wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Z wyjątkiem sytuacji prawem przewidzianych żadne treści, materiały, nagrania etc., zawarte na stronie internetowej TLA nie mogą być zmieniane, udostępniane publicznie, rozpowszechniane lub zamieszczane w innych utworach, publikacjach lub stronach internetowych, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TLA. Cała treść strony internetowej TLA jest chroniona prawem autorskim.

Strona internetowa TLA może zawierać znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez TLA, jak i osoby trzecie. O ile powyższe zostały udostępnione na stronie internetowej TLA, TLA nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się na stronie, w szczególności: zdjęcia, nagrania, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych, a ich naruszenie zagrożone jest sankcjami prawnymi.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

pl_PL