Nasze serwisy tematyczne

Ceny transferowe

Zabezpiecz ceny transferowe z TLA

Ceny transferowe – wiedza i wsparcie ekspertów TLA

W czym możemy Ci pomóc

Najnowsze wpisy

Benchmark forum

Co zrobić z benchmarkingami za okres COVID-19?

FCT wydało projekt rekomendacji w zakresie wpływu pandemii na ceny transferowe. Co z nich wynika dla polskich podatników? 

2021-07-22
TP

Zmiany w TP – czy faktycznie będzie lżej?

Do prekonsultacji trafił projekt zmian w cenach transferowych. Czy obowiązki zostaną złagodzone?  

2021-07-13

Zmiany w cenach transferowych „krok po kroku”

 • Identyfikacja podmiotu powiązanego
 • Identyfikacja transakcji kontrolowanej
 • Identyfikacja „zwolnienia” z dokumentowania niektórych transakcji
 • Identyfikacja transakcji „jednorodnych” przekraczających próg
 • „Rodzaje” dokumentacji podatkowej

Słownik

 • Analiza funkcjonalna

  Analiza wykonywanych funkcji przez przedsiębiorstwa powiązane w transakcjach kontrolowanych i przez niezależne przedsiębiorstwa w transakcjach porównywalnych, zawieranych na wolnym rynku. Analiza funkcjonalna to synteza trzech analiz: analizy wykonywanych funkcji (analiza funkcji), analizy zaangażowanych aktywów (analiza aktywów) oraz analizy ponoszonych ryzyk (analiza ryzyk). Analiza funkcjonalna stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy kosztów.

  Analiza porównywalności

  Analiza porównywalności transakcji rynkowych dotyczy szczegółowej analizy transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy podmiotami niezależnymi. Transakcje są porównywalne, jeżeli żadna z różnic pomiędzy nimi nie może w sposób istotny wpłynąć materialnie na czynnik brany pod uwagę w metodologii (np. cenę lub marżę) lub jeżeli można wprowadzić należycie dokładne korekty, aby wyeliminować istotne skutki materialne wszelkich takich różnic.

  Analiza resztowa

  Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, która przeprowadza podział globalnego zysku z badanych transakcji kontrolowanych w dwóch etapach. W pierwszym etapie każdemu uczestnikowi przypisany jest dostateczny zysk zapewniający podstawowy dochód, właściwy dla typu transakcji, w którą uczestnik jest zaangażowany. Zazwyczaj podstawowy dochód jest określony przez porównanie dochodów rynkowych osiągniętych w podobnych typach transakcji przez przedsiębiorstwa niezależne. Podstawowy dochód generalnie nie uwzględnia dochodu wytwarzanego przez wyjątkowe i wartościowe aktywa posiadane przez uczestników. W drugim etapie wszelkie pozostałe resztowe zyski (straty) pozostające po podziale w pierwszym etapie zostają podzielone pomiędzy strony na podstawie analizy faktów i okoliczności, które mogą wskazać, jak ta pozostała kwota resztowa zostałaby.

  Analiza udziału

  Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, w której połączone zyski z kontrolowanych transakcji są dzielone między przedsiębiorstwa powiązane na podstawie względnej wartości działań wykonywanych w tych transakcjach (biorąc pod uwagę użyte aktywa i podejmowane ryzyko) przez każde z przedsiębiorstw powiązanych i uzupełnione, na ile to możliwe, przez zewnętrzne dane rynkowe, wskazujące, w jaki sposób niezależne przedsiębiorstwa podzieliłyby zyski w podobnych okolicznościach.

 • Działalność akcjonariusza/udziałowca

  Działalność wykonywana przez członka grupy wielonarodowej (na ogół spółkę matkę lub regionalną spółkę portfelową) jedynie z tytułu posiadania udziału w kapitale jednego lub większej liczby członków grupy, to znaczy w charakterze akcjonariusza lub udziałowca.

 • Grupa przedsiębiorstw wielonarodowych

  Grupa przedsiębiorstw powiązanych mających placówki w dwóch lub większej liczbie krajów.

 • Jednoczesne kontrole podatkowe

  Jednoczesna kontrola podatkowa, zgodnie z definicją zawartą w części A Modelowego Porozumienia OECD o Podejmowaniu Jednoczesnych Kontroli Podatkowych, oznacza porozumienie między dwiema lub większą liczbą stron w celu skontrolowania – jednocześnie i niezależnie, przez każdą ze stron na własnym terytorium – sytuacji podatnika(ów), którą są wspólnie zainteresowane w celu wymiany wszelkich informacji w ten sposób uzyskanych.

 • Korekta kompensacyjna

  Korekta, w której podatnik podaje cenę transferową dla celów podatkowych, to znaczy taką, która, według podatnika, jest ceną wolnorynkową w ramach transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi, nawet jeśli różni się od rzeczywiście stosowanej przez przedsiębiorstwa powiązane. Korekta taka powinna być dokonana przed złożeniem zeznania podatkowego.

  Korekta pierwotna

  Korekta podlegających opodatkowaniu zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa dokonywana przez jedną administrację w wyniku stosowania zasady pełnej konkurencji do transakcji obejmujących przedsiębiorstwo powiązane położone na terytorium podlegającym kompetencji innej administracji podatkowej.

  Korekta współzależna

  Korekta zobowiązania podatkowego przedsiębiorstwa powiązanego dokonana w drugim kraju przez administrację podatkową tego kraju, odpowiadająca poprawce pierwotnej dokonanej przez administrację podatkową w pierwszym kraju, tak aby podział zysków pomiędzy tymi dwoma krajami był spójny.

  Korekta wtórna

  Korekta, która wynika z nałożenia podatku na transakcję wtórną.

  Koszty bezpośrednie

  Koszty ponoszone przy wytwarzaniu wyrobu lub świadczeniu usługi, jak na przykład koszt surowców.

  Koszty pośrednie

  Koszty wytworzenia produktu lub świadczenia usługi, które, choć blisko związane z procesem wytworzenia lub świadczenia, mogą być wspólne dla wielu produktów lub usług (np. koszty działu napraw, który obsługuje urządzenia do wytworzenia różnych produktów).

 • Marża od ceny odprzedaży

  Kwota, z której odprzedawca stara się pokryć własne koszty sprzedaży i inne koszty operacyjne w ramach wykonywanych funkcji (z uwzględnieniem wykorzystanych aktywów i podejmowanego ryzyka), aby osiągnąć odpowiedni zysk.

  Metoda ceny odprzedaży

  Metoda ustalania cen transferowych oparta na cenie, po której produkt zakupiony od przedsiębiorstwa powiązanego jest odprzedawany przedsiębiorstwu niezależnemu. Cena odprzedaży jest obniżana o marżę ceny odprzedaży. To, co pozostaje po odjęciu marży ceny odprzedaży, może być uważane, po korekcie innych kosztów związanych z zakupem produktu (np. opłaty celne), za wolnorynkową cenę pierwotnego transferu mienia pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi.

  Metoda fakturowania bezpośredniego

  Metoda, która polega na bezpośrednim fakturowaniu poszczególnych usług międzynarodowych na podstawie jasno ustalonych podstaw.

  Metoda fakturowania pośredniego

  Metoda, która polega na fakturowaniu usług międzygrupowych na podstawie metody przypisywania i podziału kosztów.

  Metoda globalnego podziału według ustalonych z góry formuł

  Metoda podziału zysków globalnych grupy wielonarodowej pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi w różnych krajach oparta na jednolitej bazie na podstawie ustalonej wcześniej formuły.

  Metoda koszt-plus

  Metoda ustalenia cen transferowych uwzględniająca koszty poniesione przez dostawcę mienia (lub usług) w transakcji kontrolowanej. Odpowiedni narzut koszt-plus dodawany jest do tego kosztu, aby zagwarantować odpowiedni zysk w ramach wykonywanych funkcji (biorąc pod uwagę wykorzystane aktywa i podejmowane ryzyko) i warunków rynkowych. Uzyskany wynik, po dodaniu narzutu koszt-plus do powyższych kosztów, może być uważany za cenę wolnorynkową transakcji wyjściowej między przedsiębiorstwami powiązanymi.

  Metoda marży transakcyjnej netto

  Metoda zysku transakcyjnego badająca marżę zysku netto w stosunku do odpowiedniej podstawy (np. kosztów, obrotów, aktywów), którą podatnik osiąga z transakcji kontrolowanej (lub transakcji, które należy skumulować zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale I).

  Metoda podziału zysków

  Metoda zysku transakcyjnego polegająca na ustaleniu łącznego zysku z transakcji kontrolowanej do podziału między przedsiębiorstwami powiązanymi (lub zysku z transakcji kontrolowanych, który powinien być połączony zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale III), a następnie na jego podzieleniu pomiędzy przedsiębiorstwa powiązane według ekonomicznie słusznej zasady pokazującej przybliżony podział zysków, których należałoby oczekiwać i które powinny znaleźć odbicie w umowie sporządzonej zgodnie z zasadą pełnej konkurencji.

  Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

  Metoda ustalenia wyceny transferu porównująca cenę dóbr lub usług przekazanych w transakcji kontrolowanej z ceną naliczoną za dobra lub usługi przekazane w porównywalnej transakcji między przedsiębiorstwami niezależnymi w porównywalnych okolicznościach.

  Metody zysku transakcyjnego

  Metoda wyceny transferu, która polega na zbadaniu zysków wynikających z konkretnych transakcji kontrolowanych jednego lub więcej przedsiębiorstw powiązanych uczestniczących w tych transakcjach.

  Mienie niematerialne handlowe

  Mienie niematerialne wykorzystywane w ramach działalności handlowej, takiej jak wytwarzanie dobra lub świadczenie usługi, albo prawa niematerialnego, które samo w sobie stanowi mienie przemysłowe lub handlowe przekazane klientom lub wykorzystywane w ramach wykonywania działalności przemysłowej lub handlowej.

  Mienie niematerialne marketingowe

  Mienie niematerialne związane z działalnością marketingową, które przyczynia się do eksploatacji handlowej produktu lub usługi i/lub ma dużą wartość promocyjną dla danego produktu.

  Mienie niematerialne wytwórcze

  Mienie niematerialne handlowe inne niż mienie niematerialne marketingowe.

 • Narzut koszt-plus

  Narzut obliczany przez porównanie z marżami ustalonymi po kosztach bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez dostawcę dóbr lub usług w ramach jednej transakcji.

 • Odstępne

  Odszkodowanie, jakie uczestnik wycofujący się z istniejącego już porozumienia może otrzymać od innych uczestników z tytułu faktycznego przekazania jego udziału w wynikach działań dokonanych w przeszłości w ramach porozumienia.

 • Płatność wyrównawcza

  Płatność dokonywana zazwyczaj przez jednego uczestnika lub uczestników na rzecz innego uczestnika w celu skorygowania proporcjonalnych składek uczestników; podwyższa wartość udziałów płatnika i obniża wartość udziałów odbiorcy o kwotę wypłaty.

  Porozumienie o podziale kosztów

  Ramowe porozumienie zawarte między przedsiębiorstwami w sprawie podziału kosztów i ryzyka związanego z zaprojektowaniem, wyprodukowaniem oraz uzyskaniem aktywów, usług lub praw i w sprawie ustalenia istoty i zakresu udziału każdej ze stron w wynikach działalności związanej z zaprojektowaniem, wyprodukowaniem oraz uzyskaniem takich aktywów, usług lub praw.

  Potencjał zysku

  Oczekiwane przyszłe zyski. W niektórych przypadkach może obejmować straty. Określenie „potencjał zysku” jest często stosowane dla celów oszacowania wolnorynkowego wynagrodzenia za transfer dóbr niematerialnych lub działalności, lub dla obliczenia wolnorynkowego odszkodowania za rozwiązanie lub istotne renegocjowanie istniejących porozumień, gdy ustali się, że takie odszkodowanie lub wynagrodzenie miałoby miejsce między niezależnymi stronami w porównywalnych okolicznościach.

  Potrącenie umyślne

  Korzyść zapewniona w ramach grupy przez jedno przedsiębiorstwo powiązane innemu przedsiębiorstwu powiązanemu, która jest w pewnym stopniu umyślnie zrównoważona przez inne korzyści otrzymane w zamian przez to przedsiębiorstwo.

  Procedura polubowna

  Procedura, za pomocą której administracje podatkowe prowadzą między sobą konsultacje w celu rozwiązania sporów dotyczących stosowania konwencji o podwójnym opodatkowaniu. Procedura opisana i dozwolona przez art. 25 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD może być stosowana do wyeliminowania podwójnego opodatkowania mogącego wyniknąć z korekty ceny transferowej.

  Przedsiębiorstwa niezależne

  Dwa przedsiębiorstwa są względem siebie przedsiębiorstwami niezależnymi, jeżeli nie są ze sobą powiązane.

  Przedsiębiorstwa powiązane

  Dwa przedsiębiorstwa są względem siebie przedsiębiorstwami powiązanymi, jeśli jedno z tych przedsiębiorstw spełnia warunki art. 9 ust. 1a lub 1b Modelowej Konwencji Podatkowej OECD w stosunku do drugiego przedsiębiorstwa.

  Przedsiębiorstwo wielonarodowe

  Spółka będąca częścią grupy wielonarodowej.

 • Tradycyjne metody transakcyjne

  Metoda porównywalnej ceny rynkowej, metoda ceny odprzedaży oraz metoda koszt-plus.

  Transakcja wtórna

  Domniemana transakcja, której pewne państwa będą dochodzić w ramach własnych ustawodawstw krajowych po zaproponowaniu korekty pierwotnej w celu dokonania rzeczywistego, zgodnego z pierwotną korektą, podziału zysków. Transakcje wtórne mogą przyjąć postać domniemanych dywidend, domniemanych wkładów kapitałowych lub domniemanych pożyczek.

  Transakcje kontrolowane

  Transakcje pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, które są względem siebie przedsiębiorstwami powiązanymi.

  Transakcje wolnorynkowe

  Transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami, które są względem siebie przedsiębiorstwami niezależnymi.

 • Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych

  Porozumienie określające przed zawarciem transakcji kontrolowanych właściwy zestaw kryteriów (np. metodę, porównywalne elementy oraz właściwe do nich korekty, główne założenia odnośnie do przyszłych zdarzeń) pomocnych w ustaleniu cen transferowych dla tych transakcji w danym okresie. Porozumienie o uprzednim ustaleniu ceny transferowej może mieć charakter jednostronny, gdy dotyczy tylko jednej administracji podatkowej i jednego podatnika, lub wielostronny, gdy jest zawarte między dwiema lub więcej administracjami podatkowymi.

  Usługi świadczone „na żądanie”

  Usługi świadczone przez spółkę matkę lub centrum usługowe grupy, dostępne w każdym momencie dla członków grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.

  Usługi wewnątrzgrupowe

  Działalność (np. administracyjna, techniczna, finansowa, handlowa itd.), za którą niezależne przedsiębiorstwo byłoby gotowe zapłacić lub którą wykonałoby na własny rachunek.

 • Wpisowe

  Opłata wnoszona przez nowego uczestnika istniejącego już porozumienia o podziale kosztów w celu uzyskania prawa do udziału w wynikach wcześniejszej działalności, sprzed tego porozumienia.

 • Zakres pełnej konkurencji

  Różnice w cenach, które mogą być zaakceptowane przy ustaleniu, czy warunki transakcji kontrolowanej są zgodne z zasadą pełnej konkurencji i które wynikają bądź z zastosowania tej samej metody wyceny transferu do różnorodnych porównywalnych danych, bądź ze stosowania różnych metod wyceny transferu.

  Zasada pełnej konkurencji (wolnego rynku)

  Międzynarodowa norma, która, jak uzgodniły kraje członkowskie OECD, powinna być stosowana do ustalenia cen transferowych do celów podatkowych. Jest ona sformułowana w art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD następująco:„[…] jeżeli […] między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych, zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas zyski, które osiągnęłoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane”.

  Zyski brutto

  Zyski brutto z transakcji handlowej lub przemysłowej to kwota obliczona przez odjęcie od wpływów brutto z transakcji kosztów zakupów lub kosztów produkcji odpowiadająca sprzedaży, z odpowiednią korektą na wzrost lub spadek zapasów surowców lub towarów, ale bez brania pod uwagę innych kosztów.


Źródło: Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.

Powierz TLA ceny transferowe w Twojej organizacji:

Realizacja ponad 200 projektów w zakresie cen transferowych.

Gwarancja realizacji każdego projektu przez dwóch licencjonowanych doradców podatkowych.

Realizacja analiz porównawczych przy użyciu specjalistycznych baz branżowych.

Do tej pory 100 % pozytywnie zakończonych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych.

Zaufali nam liderzy m.in. z branż automotive, turystycznej, górniczej, meblarskiej, farmaceutycznej, chemicznej, odzieżowej, finansowej i spożywczej.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880

Wyślij nam pytanie