X

Polityka prywatności

I. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. (dalej również: TLA) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność osób korzystających z naszych stron internetowych, a niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo i prywatność oraz przetwarzamy i chronimy dane osobowe.

Zasadą naszych stron internetowych, tj. www.rzecznikpodatkowy.pl, www.tla-kacelaria.pl oraz www.cenytransferowe.tla-kancelaria.pl/ (dalej zwane łącznie: Serwisem) jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

Korzystanie ze stron internetowych Serwisu nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji, zatem jeśli są Państwo zwykłym odwiedzającym stronę internetową, wówczas nie gromadzimy na Państwa temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych w wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o czym mowa poniżej.

Jeżeli jednak postanowią Państwo otrzymać od TLA bezpłatny e-book i/lub otrzymywać informacje na temat aktualności prawnych lub podatkowych wówczas rejestracja będzie wymagana. W takich przypadkach TLA może również kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, zapraszając ich do udziału w specjalnych wydarzeniach, przekazując im informacje na temat publikacji lub wydarzeń, a także w innych celach marketingowych.

TLA podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych uzyskanych w ramach prowadzonej działalności. Ponadto TLA wprowadziła procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.

II. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu www.rzecznikpodatkowy.pl, www.tla-kancelaria.pl, www.cenytransferowe.tla-kancelaria.pl jest TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 12/6 (50-072), spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000346357, Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

adres email: kancelaria@tla-kancelaria.pl,

który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r. ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219, z dnia 24 czerwca 2017 r. z późn. zm.)

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Serwis szanuje prawa użytkowników do prywatności. Udostępnione przez użytkownika dane są wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora danych do celów:

Do innych celów dane udostępnione przez użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą. Administrator danych oświadcza, iż dane przekazane przez użytkowników nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży, wymiany, lub innego niezgodnego z prawem przekazania.

2. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, tj.:

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, administrator danych przekazuje podmiotom trzecim jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia danej czynności.

3. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, opisane w ustępie 3 poniżej.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP).

3. Zamówienie e-booka w Serwisie i/lub informacji o aktualnościach w podatkach i prawie wymaga podania następujących danych osobowych:

4. Zamówienie e-booka w Serwisie i/lub otrzymywanie informacji o aktualnościach w podatkach i prawie, wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymywania informacji o aktualnościach w prawie i podatkach i/lub otrzymywania e-booka zamówionego w Serwisie.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres, w którym będzie on przesyłał informacje o aktualnościach w podatkach i prawie i/lub udostępniał do pobrania e-booka, lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia takiej zgody, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Pliki cookies i logi serwera

1. Serwis pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany, po to aby zapewnić odpowiednie administrowanie stroną internetową. TLA może w związku z tym używać plików cookies.

2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (takim jak komputer lub tablet), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny TLA lub system teleinformatyczny innych podmiotów (za pomocą narzędzi społecznościowych).

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, a zwłaszcza tworzenia statystyk oraz dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb użytkownika w szczególności poprzez prawidłowe wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

4. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem oraz wiążą się z przesyłaniem zapytań do serwera na którym przechowywane są strony internetowe Serwisu. Logi mogą obejmować w szczególności adres IP, datę czy informacje o systemie operacyjnym i używanej przeglądarce. Logi stanowią pomocniczy materiał służący administrowaniu stronami Serwisu, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi Serwisu.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. W ramach Serwisu mogą być wykorzystywane również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (w szczególności Google AdWords, YouTube i/lub społecznościowych, udostępnianych w szczególności przez Twitter i LinkedIN).

6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, z tym że użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies mogą służyć również obsłudze reklam prowadzonych za pomocą Google Adwords i/lub Google Analytics, a zwłaszcza reklam remarketingowych oraz remarketingu dynamicznego. Każdy użytkownik może zrezygnować z zamieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej (opisane w ustępie 6 powyżej) oraz poprzez skorzystanie z narzędzi blokujących Google Analytics opisanych tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

VI. Przepisy końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych i/lub RODO.

2. TLA może modyfikować treść niniejszej polityki, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie aktualnej Polityki Prywatności na stronach internetowych Serwisu. Użytkowników, którzy zdecydowali się na pobranie e-booka i/lub otrzymywanie informacji o aktualnościach w podatkach i prawie TLA poinformuje o zmianach również w treści pierwszej informacji o aktualnościach w podatkach i prawie przesłanej po dokonanej zmianie, a użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając informację w tym zakresie na adres kontaktowy administratora danych.

Zamknij okno

Doświadczenie, wiedza i pasja.

Zapewniamy dialog w sprawach prawnych i podatkowych.
przewiń w dół

O nas

Jesteśmy niezależną polską kancelarią świadczącą usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, a także organów administracji publicznej. Zespół TLA to około 20 radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów, prawników, osób z uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dostarczamy najwyższej jakości usługi doradcze, wspierając naszych klientów w rozwijaniu ich działalności gospodarczej.

Usługi

Przygotowaliśmy szeroki wachlarz usług świadczonych dla naszych Klientów.
Podatki
Prawo
Pomoc publiczna
Szkolenia
Cło
outsourcing
Udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych w związk u z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również w realizacji projektów związanych z optymalizacją i planowaniem podatkowym. Doradzamy w szczególności w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów, cen transferowych, podatku u źródła. Przeprowadzamy przeglądy podatkowe ukierunkowane na identyfikację potencjalnych obszarów oszczędności podatkowych.
Udzielamy kompleksowego wsparcia we wszelkich zagadnieniach dotyczących VAT, w tym również realizujemy liczne projekty związane z optymalizacją podatkową. Oferujemy doradztwo w zakresie transakcji krajowych jak i międzynarodowych, planowania zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w celu podwyższenia płynności finansowej, odzyskiwania zwrotów podatku VAT w innych państwach. Udzielamy również kompleksowego wsparcia podmiotom zagranicznym w zakresie rejestracji w Polsce na potrzeby VAT.
W zakresie PIT i ZUS oferujemy wsparcie w zakresie bieżących rozliczeń, w tym w zakresie dochodów uzyskiwanych za granicą przez polskich pracowników, jak również w Polsce przez cudzoziemców. Pomagamy w planowaniu korzystnych struktur wynagrodzeń pracowników oraz członków kadry kierowniczej. Doradzamy w kwestiach związanych z delegowaniem pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze naszych Klientów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, w tym:
 • uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych w tym obejmowanie statusem specjalnej strefy ekonomicznej prywatnych gruntów;
 • rozliczanie zwolnienia w specjalnych strefach ekonomicznych;
 • zmiany zezwoleń.
Oferujemy bieżące doradztwo dla podmiotów ze wszystkich sektorów obciążonych podatkiem akcyzowym w zakresie rozliczania akcyzy, zwrotu akcyzy zapłaconej w Polsce, stosowania zwolnień akcyzowych. Udzielamy wsparcia w zakresie opracowania struktur i rozwiązań celem wypełnienia licznych obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych. Pomagamy dopełnić czynności rejestracyjnych, w tym związanych z uzyskaniem statusu zarejestrowanego odbiorcy/wysyłającego oraz w zakresie tworzenia i prowadzenia składów podatkowych.
Mimo nominalnie niskich stawek podatkowych, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), przy transakcjach dotyczących znacznych kwot, może stanowić odczuwalne obciążenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oferujemy bieżące doradztwo dotyczące rozliczania PCC oraz wprowadzanie optymalizacyjnych struktur/rozwiązań dla transakcji mogących podlegać PCC.
Podatki lokalne, a w szczególności podatek od nieruchomości, mogą stanowić istotne obciążenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie podatku od nieruchomości oferujemy wsparcie w szczególności w postaci bieżącego doradztwa, kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania oraz optymalizacyjnych przeglądów podatkowych.
Przejmujemy na siebie ciężar przewlekłych i uciążliwych kontroli oraz postępowań podatkowych, reprezentując i wspomagając klientów przed organami I i II instancji oraz sądami administracyjnymi. Przygotowujemy strategię działań podejmowanych w trakcie postępowania podatkowego, jak również przed jego wszczęciem. Weryfikujemy czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli podatkowej i skarbowej oraz ułatwiamy kontakt z nimi. Przygotowujemy pisma do organów podatkowych.
Wallpapers
Tworzymy umowy zarówno w obrocie krajowym i międzynarodowym, przestrzegając zasady, iż każda umowa powinna charakteryzować się prostotą, praktycznością, zabezpieczeniem interesów stron umowy, bezpieczeństwem podatkowym. Zgromadzone doświadczenie pozwala nam świadczyć pomoc prawną na wszystkich etapach zawierania i realizacji umowy. Reprezentujemy naszych Klientów podczas negocjacji warunków umowy jak i bierzemy udział w mediacjach i ewentualnych sporach sądowych wynikłych na tle realizacji umowy.
Świadczymy usługi doradcze w zakresie bieżącej obsługi prawnej i podatkowej spółek i innych podmiotów prawa. Poza przeprowadzaniem procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek, zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną organów spółek. Opiniujemy i przeprowadzamy złożone procesy dotyczące kapitału i struktury spółek oraz przeprowadzamy projekty due diligence, aby zapewnić naszym Klientom bezpieczne i optymalne pod względem prawnym i podatkowym rozwiązania.
W ramach współpracy zapewniamy naszym Klientom wsparcie w przygotowywaniu i opiniowaniu zarówno typowych i atypowych umów związanych ze stosunkiem pracy, w tym kontraktów menadżerskich. Doradzamy przy rozwiązywaniu pracowniczych sporów indywidualnych i zbiorowych. Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania oraz regulaminy funduszy świadczeń socjalnych, które pracownikom stwarzają bezpieczeństwo i porządek pracy, a pracodawcy pozwalają zoptymalizować koszty zatrudnienia i prowadzenia działalności.
Posiadamy doświadczenie w obsłudze produktów finansowych, które pozwala rozpoznać ryzyko związane z umowami i instrumentami oferowanymi przez wszystkie instytucje finansowe. Proponujemy pomoc prawną w transakcjach ustanowienia hipoteki, zastawu zwykłego i rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, ubezpieczenia kredytu, poręczenia. Zapewniamy negocjacje z bankami i instytucjami finansowymi oraz nadzór nad wykonywaniem czynności bankowych w aspekcie dochowania wszelkich przewidzianych prawem procedur.
Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami i obsługą procesu budowlanego. Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Świadczymy pomoc prawną w procesie budowalnym. Przygotowujemy i negocjujemy umowy zawierane w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym. Prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące nieruchomości i procesu inwestycyjnego.
Oferujemy doradztwo prawne ubezpieczycielom, a także podmiotom korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. Doradzamy przy zawieraniu i negocjacji warunków umów ubezpieczenia. Przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe. Świadczymy pomoc prawną przy dochodzeniu wszelkich świadczeń od ubezpieczycieli oraz wspieramy klientów w zakresie wyboru optymalnej metody obliczenia świadczenia ubezpieczeniowego. Zapewniamy zastępstwo prawne we wszelkich sporach z ubezpieczycielami.
Opracowujemy, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, strukturę transakcji biorąc za cel stworzenie optymalnych i bezpiecznych dla konkretnego podmiotu warunków do rozwoju inwestycji. Nasze doradztwo dotyczy wielu dziedzin prawa, m. in. finansowego, papierów wartościowych, cywilnego, handlowego, podatkowego. Doradzamy na każdym etapie powstawania inwestycji, prowadząc podmiot od chwili jego założenia w każdej dopuszczalnej przez polskie prawo formie, poprzez jej dalszy rozwój.
Zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. W imieniu Klientów prowadzimy negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego. Reprezentując naszego Klienta w negocjacjach, zawsze kierujemy się nadrzędną zasadą ochrony jego obecnych interesów, jak również zabezpieczeniem przyszłych.
Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Prowadzimy m.in. sprawy sądowe korporacyjne, z tytułu rozliczeń inwestycyjnych, o zapłatę, odszkodowania, w zakresie ochrony prawnoautorskiej.
Świadczymy pomoc na każdym etapie prowadzonej windykacji od postępowania przedsądowego, prowadzenia negocjacji i zawierania ugód pozasądowych, po prowadzenie sprawy w sądzie, działania przedegzekucyjne i egzekucyjne. Nasz Zespół stawia sobie za cel wszechstronną pomoc Wierzycielowi w zakresie odzyskania należności od niesolidnych partnerów handlowych.
Wielość i złożoność istniejących przepisów prawa zbyt często utrudniają przedsiębiorcom sprawne i zgodne z prawem prowadzenie biznesu. Naszym Klientom pomagamy działać w zgodzie z literą prawa i dobrowolnie przyjętymi kodeksami. Zapewniamy wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnym z prawem oferując m.in. projektowanie wewnętrznych procedur zapewniających zgodność działań z prawem, kontrolę wewnętrznych dokumentów, pozwalającą zlokalizować i oszacować istniejące ryzyka prawne
Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych, które wspieramy w działaniach dotyczących realizacji zadań publicznych.
Nasze wsparcie ukierunkowane jest przede wszystkim na:
 • analizę możliwości i zasad realizacji powierzonych im zadań;
 • analizę i opiniowanie taryf i odpłatności za usługi użyteczności publicznej;
 • wybór formy optymalnej dla realizacji zadania.
Waga
W ramach prowadzonej działalności doradzamy naszym klientom w sprawach związanych z dotacjami, ulgami i zwolnieniami. Jesteśmy z klientem na każdym etapie procesu, gdyż uważamy, że prawdziwy sukces to nie tylko pozyskanie, ale przede wszystkim prawidłowe rozliczenie otrzymanego wsparcia publicznego.

Zakres

Posiadamy doświadczenie i wiedzę z obszarów pozyskiwania wsparcia w ramach:

 • Funduszy unijnych na inwestycje, prace badawczo-rozwojowe, projekty pro-ekologiczne;
 • Środków krajowych na prace badawczo-rozwojowe i projekty pro-ekologiczne;
 • Środków budżetowych z Programów Wieloletnich.

Model pracy

Oferujemy kompleksowe doradztwo na każdym etapie pozyskiwania źródeł finansowania:

 • wybór najlepszego programu wsparcia, w ramach którego Państwa projekt ma największe szanse dofinansowania;
 • przygotowanie wysokiej jakości, kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz monitorowanie procesu oceny projektu;
 • negocjacje umowy o dofinansowanie;
 • wsparcie na etapie rozliczania projektu oraz w trakcie jego kontroli.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, organizujemy szkolenia dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych.

Szkolenia przeprowadzane są w dwóch formułach:

 • szkolenia otwarte - organizowane okresowo dla szerszej grupy odbiorców lub
 • szkolenia indywidualne - dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Szkolenia, w zależności od zakresu tematycznego mogą być szkoleniami jedno lub kilkudniowymi, organizowanymi w naszym biurze, w Państwa siedzibie lub też w innym wskazanym miejscu.

Sprawdź organizowane szkolenia
Class room

W zakresie prawa celnego oferujemy bieżące doradztwo, jak również przeprowadzamy duże projekty mające na celu optymalizację obrotu towarowego. Nasze wsparcie w szczególności dotyczy następujących obszarów:

 • określanie optymalnej wartości celnej towarów,
 • wdrażanie i/lub ulepszenia celnych procedur gospodarczych (uszlachetnianie czynne / bierne, przetwarzanie pod kontrolą celną, skład celny, odprawa czasowa),
 • pomoc we właściwym stosowaniu przepisów dotyczących podatku VAT i akcyzy w imporcie towarów,
 • pomoc w uzyskaniu kontyngentów celnych lub pozwoleń importowych.
World
Posiadamy rozległą wiedzę w obszarze prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz budowania sprawozdań finansowych. W zależności od Państwa potrzeb zapewniamy sprawozdawczość według standardów lokalnych, MSSF lub US GAAP. Zaimplementowaliśmy procedury zapewniające prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych w sposób kompletny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Umożliwiamy jednocześnie szybkie i wygodne dla naszych klientów procedury dostarczania dokumentów do zaksięgowania.
W ramach obsługi karowej i płacowej, pomagamy pracodawcom realizować ustawowe obowiązki z zakresu prawa pracy, a także wywiązywać się rzetelnie i terminowo z obowiązków płatnika. Proponujemy obsługę administracji kadr i płac z wykorzystaniem naszego portalu www.place24.pl. Jesteśmy w stanie zdefiniować dowolną liczbę i konfigurację użytkowników o różnym poziomie uprawnień. Z portalu mogą korzystać zatem również pracownicy naszych Klientów, przeglądając własne rozliczenia wynagrodzeń, urlopów oraz nieobecności, a także generując niektóre dokumenty.
W celu optymalnego uzupełnienia zakresu naszych usług oferujemy unikalną usługę CFO Outsourcing, polegającą na zewnętrznym zarządzaniu finansami średnich i małych przedsiębiorstw. Obszary Państwa finansów, którymi mielibyśmy się zajmować mogą być zdefiniowane w elastyczny sposób. Ponadto, nasi Klienci powierzają nam zarządzanie środkami pieniężnymi. Obsługa ta obejmuje krótkoterminowe planowanie przepływów pieniężnych oraz realizację operacji z rachunku bankowego.
Puzzle

Za świadczenie usług outsourcingu w ramach Grupy TLA odpowiada

TLA OmniFin Sp. z o.o.

referencje

W sposób indywidualny podchodzimy do oczekiwań naszych Klientów.

Kontakt

Jesteśmy do państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.
 • Robert Smoczyński

 • Krzysztof Koniewski

Dane kontaktowe

 • ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław
 • tel: +48 71 794 01 27
  fax: +48 71 794 01 28
 • kancelaria@tla-kancelaria.pl
 • Oddział w Warszawie
  ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa