pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Innowacje

Wspieramy przedsiębiorców zarówno w pozyskiwaniu wsparcia finansowego ze środków publicznych, ich prawidłowym rozliczeniu oraz wykorzystaniu różnego rodzaju preferencji podatkowych związanych z przeprowadzanymi inwestycjami. Planując inwestycje, już na etapie koncepcyjnym, warto zorientować się z jakich programów wsparcia, czy preferencji podatkowych można skorzystać i na jakich warunkach.

Prawidłowe przygotowanie do inwestycji już na etapie koncepcyjnym może:
– sprawić, że skorzystanie z preferencji będzie łatwiejsze oraz
– może pomóc uniknąć ewentualnych problemów związanych z ich rozliczeniem.

B+R

Działalność badawaczo-rozwojowa brzmi akademicko? Okazuje się, że w praktyce biznesowej jest bardzo często spotykana:

Działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

– Prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.
– Działalność twórcza to działalność zorientowana na opracowanie nowego wytworu intelektu (istnienie podobnego rozwiązania w innym podmiocie nie wyklucza działalności twórczej w tym zakresie w naszym przedsiębiorstwie).
– Systematyczność to działalność w sposób uporządkowany, metodyczny i zaplanowany. Nie jest wymagane ciąłe prowadzenie prac B+R (wystarczy prowadzić jeden projekt przyjmując dla niego określone cele, harmonogram, zasoby).

Dla kogo?

Podatnicy nie zdają sobie sprawy, że ulga B+R jest powszechną proferencją podatkową, która może dotyczyć także ich biznesu

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z odliczenia w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Ulga badawczo-rozwojowa to zatem preferencja podatkowa, dzięki której firma dwukrotnie pomniejszy podstawę opodatkowania o koszty, które zostaną uznane za kwalifikowane.

Warto podkreślić, że aby skorzystać z ulgi, nie trzeba być innowacyjnym na szeroką skalę ani posiadać dedykowanego działu B+R – wystarczy aby przedsiębiorstwo wprowadzało nowe produkty, procesy lub usługi lub ulepszało dotychczasowe.

Jak możemy pomóc?

 • Mapujemy procesy kwalifikujące się do ulgi B+R.
 • Identyfikujemy koszty kwalifikowane:- płacowe i pozapłacowe składniki wynagrodzeń,
  - materiały i surowce,
  - sprzęt specjalistyczny i narzędzia,
  - opinie ekspertyzy, usługi doradcze, wyniki badań,
  - korzystanie z aparatury naukowo badawczej,
  - odpisy amortyzacyjne,
  - koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór przemysłowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
 • Udzielamy wsparcia i rekomendacji w zakresie ewidencjonowania czasu pracy oraz sporządzania dokumentacji niezbędnej do alokacja wydatków, jako kosztów kwalifikowanych.
 • Wspieramy w wyodrębnieniu w ewidencji księgowej wydatków B+R.
 • Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych obejmujących pytania o:- kwalifikację prowadzonych projektów oraz potencjalnych działań w przyszłości, jako prac badawczo-rozwojowych,
  - kwalifikowalność wydatków na działalność badawczo-rozwojową.
 • Wspieramy w wypełnianiu deklaracji CIT w zakresie dotyczącym ulgi B+R.

IP BOX

IP BOX to preferencja podatkowa pozwalająca opodatkować dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej według preferencyjnej stawki 5%. Warunkiem jej stosowania jest, aby kwalifikowane prawo własności intelektualnej zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Dla kogo?

To preferencja podatkowa dedykowana dla podmiotów wykorzystujących w swojej działalności kwalifikowane prawo własności intelektualnej
Jeżeli wykorzystujesz w działalności, któreś z następujacych praw własności intelektualnej IP BOX jest dla Ciebie:
– patent,
– prawa ochronne na wzór użytkowy,
– prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,
– prawa z rejeatracji topografii układów scalonych,
– dodatkowego prawa ochronne dla patentów na produkty lecznicze lub produkty ochrony roślin,
– prawa z rejestracji produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu,
– wyłączne prawa, o których mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,
– autorskie prawa do programu komputerowego.

Jak możemy pomóc?

Mapujemy własność intelektualną, która może podlegać ochronie.

Mapujemy własność intelektualną, która może podlegać ochronie.

Identyfikujemy koszty kwalifikowane:

Wspieramy i dajemy rekomendacje w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia IP BOX.

Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej obejmującej pytania o:

 • kwalifikację prowadzonych projektów oraz potencjalnych działań w przyszłości, jako prac badawczo-rozwojowych,
 • prawidłowość przyjętego modelu kalkulacji wysokości dochodu w przypadku gdy wynagrodzenie dotyczące własności intelektualnej inkorporowany jest w cenie produktu/usługi.

Identyfikujemy dochody uzyskiwane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z ewentualnym uwzględnieniem:

 • wysokości wskaźnika NEXUS oraz
 • rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi.

Wspieramy w rozliczeniu straty w związku z opracowywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wspieramy w rozliczeniu straty w związku z opracowywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wspieramy w wypełnieniu deklaracji CIT w zakresie dotyczącym IP BOX.

Wspieramy w wypełnieniu deklaracji CIT w zakresie dotyczącym IP BOX.

50% kosztów

50% koszty uzyskania przychodów dla twórców
To rozwiązanie mogące być uzupełnieniem dla ulgi B+R. Efektem przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych są niejednokrotnie chronione prawem własności intelektualnej utwory. Odpowiednia konstrukcja umów z twórcami pozwala równocześnie zastosować ulgę B+R oraz obliczać koszty uzyskania przychodów twórców w wysokości 50% uzyskiwanych przez nich przychodów z tych tytułów.

50% koszty uzyskania przychodów mogą stosować płatnicy „twórców”
Możliwość stosowania 50% kosztów nie dotyczy wyłącznie pracowników, ale obejmuje także zleceniobiorców oraz wykonujących dzieła. Zasady mogą być stosowane w szczególności do osób działających w obszarze tworzenia programów komputerowych czy prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
Koszty w wysokości 50% uzyskanych przychodów można stosować do:
– korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami,
– zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
– opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego.

 • Mapujemy wytwarzaną przez twórców własność intelektualną.
 • Wspieramy i dajemy rekomendacje w zakresie zredagowania/zmiany treści umów łączących płatnika z twórcą.
 • Wspieramy i rekomendujemy w zakresie ewidencjonowania czasu pracy twórczej oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia 50% KUP.
 • Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej obejmującej pytania o:- kwalifikację pracy twórców jako mogącej korzystać z 50% KUP,
  - prawidłowość przyjętego modelu kalkulacji wysokości przychodu do którego stosowane jest 50% KUP,

Jak możemy pomóc?

Mapujemy wytwarzaną przez twórców własność intelektualną.

Mapujemy wytwarzaną przez twórców własność intelektualną.

Wspieramy i dajemy rekomendacje w zakresie zredagowania/zmiany treści umów łączących płatnika z twórcą.

Wspieramy i dajemy rekomendacje w zakresie zredagowania/zmiany treści umów łączących płatnika z twórcą.

Wspieramy i rekomendujemy w zakresie ewidencjonowania czasu pracy twórczej oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia 50% KUP.

Wspieramy i rekomendujemy w zakresie ewidencjonowania czasu pracy twórczej oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia 50% KUP.

Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej obejmującej pytania o:

 • kwalifikację pracy twórców jako mogącej korzystać z 50% KUP,
 • prawidłowość przyjętego modelu kalkulacji wysokości przychodu do którego stosowane jest 50% KUP.

Aktualności

Produkcja próbna w ramach ulgi na prototypy czy ulgi B+R?

Nowe przepisy o uldze na prototypy mogą spowodować problemy z rozliczeniem produkcji próbnej w ramach ulgi B+R.

IP Box – sądy wymuszają na organach interpretacje

Pojawiają się korzystne dla podatników rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o wydanie interpretacji w zakresie IP-Box

Pakiet ulg na innowacje z Polskiego Ładu w prekonsultacjach

Do konsultacji trafił projekt „pakietu innowacji” mającego wprowadzić zmiany w uldze B+R oraz szereg nowych ulg podatkowych związanych z działalnością innowacyjną.    Zmiany...