pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ulgi na rozwój

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Ulgi na rozwój

Pomoc inwestorom w wyborze preferencji podatkowej i programu wsparcia

Wspieramy przedsiębiorców zarówno w pozyskiwaniu wsparcia finansowego ze środków publicznych, jak i ich prawidłowym rozliczeniu oraz wykorzystaniu różnego rodzaju preferencji podatkowych związanych z przeprowadzonymi inwestycjami. Planując inwestycje, już na etapie koncepcyjnym warto nie tylko zorientować się, z jakich programów wsparcia czy preferencji podatkowych można skorzystać i na jakich warunkach. Należy zwrócić także uwagę na koszty kwalifikowane przy rozliczaniu ulgi badawczo rozwojowej. Udzielamy pomocy między innymi podatnikom korzystającym z ulgi B+R. Zajmujemy się identyfikacją kosztów kwalifikowanych przy rozliczaniu ulgi badawczo rozwojowej oraz wspieramy w procesie wyodrębnienia podatnika w ewidencji księgowej wydatków. Udzielamy wsparcia podatkowego również przy rozliczeniach według preferencji IP BOX oraz w wariancie 50% kosztów.

Prawidłowe przygotowanie do inwestycji już na etapie koncepcyjnym może:

 • sprawić, że skorzystanie z preferencji będzie łatwiejsze oraz
 • może pomóc uniknąć ewentualnych problemów związanych z ich rozliczeniem.

B+R

Działalność badawaczo-rozwojowa brzmi akademicko? Okazuje się, że w praktyce biznesowej jest bardzo często spotykana:

Działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dotyczy ona także kosztów kwalifikowanych przy rozliczaniu ulgi badawczo rozwojowej.

– Prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.
– Działalność twórcza to działalność zorientowana na opracowanie nowego wytworu intelektu (istnienie podobnego rozwiązania w innym podmiocie nie wyklucza działalności twórczej w tym zakresie w naszym przedsiębiorstwie).
– Systematyczność to działalność w sposób uporządkowany, metodyczny i zaplanowany. Nie jest wymagane ciągłe prowadzenie prac B+R (wystarczy prowadzić jeden projekt przyjmując dla niego określone cele, harmonogram, zasoby).

Dla kogo?

Podatnicy nie zdają sobie sprawy, że ulga B+R jest powszechną preferencją podatkową, która może dotyczyć także ich biznesu
Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z odliczenia w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Ulga badawczo-rozwojowa to zatem preferencja podatkowa, dzięki której firma dwukrotnie pomniejszy podstawę opodatkowania o koszty, które będą kwalifikowane przy rozliczaniu ulgi badawczo rozwojowej.

Warto podkreślić, że aby skorzystać z ulgi, nie trzeba być innowacyjnym na szeroką skalę ani posiadać dedykowanego działu B+R – wystarczy aby przedsiębiorstwo wprowadzało nowe produkty, procesy lub usługi lub ulepszało dotychczasowe.

Jak możemy pomóc?

 • Mapujemy procesy kwalifikujące się do ulgi B+R.
 • Identyfikujemy koszty kwalifikowane:- płacowe i pozapłacowe składniki wynagrodzeń,
  - materiały i surowce,
  - sprzęt specjalistyczny i narzędzia,
  - opinie ekspertyzy, usługi doradcze, wyniki badań,
  - korzystanie z aparatury naukowo badawczej,
  - odpisy amortyzacyjne,
  - koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór przemysłowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
 • Udzielamy wsparcia i rekomendacji w zakresie ewidencjonowania czasu pracy oraz sporządzania dokumentacji niezbędnej do alokacja wydatków, jako kosztów kwalifikowanych.
 • Wspieramy w wyodrębnieniu w ewidencji księgowej wydatków B+R.
 • Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych obejmujących pytania o:- kwalifikację prowadzonych projektów oraz potencjalnych działań w przyszłości, jako prac badawczo-rozwojowych,
  - kwalifikowalność wydatków na działalność badawczo-rozwojową.
 • Wspieramy w wypełnianiu deklaracji CIT w zakresie dotyczącym ulgi B+R.
Od 1 stycznia 2022 r. istnieje możliwość:
– rozliczania ulgi B+R z zaliczkami na podatek PIT pracowników prowadzących działalność B+R– jeżeli podatnik realizuje stratę i nie może ująć ulgi w ramach własnego rozliczenia;
– równoczesnego skorzystania z ulgi B+R oraz IP BOX – na zasadzie odliczenia kosztów kwalifikowanych B + R od podstawy opodatkowania IP BOX.

IP BOX

IP BOX to preferencja podatkowa pozwalająca opodatkować dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej według preferencyjnej stawki 5%. Warunkiem jej stosowania jest, aby kwalifikowane prawo własności intelektualnej zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Dla kogo?

To preferencja podatkowa dedykowana dla podmiotów wykorzystujących w swojej działalności kwalifikowane prawo własności intelektualnej
Jeżeli wykorzystujesz w działalności, któreś z następujacych praw własności intelektualnej IP BOX jest dla Ciebie:
– patent,
– prawa ochronne na wzór użytkowy,
– prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,
– prawa z rejeatracji topografii układów scalonych,
– dodatkowego prawa ochronne dla patentów na produkty lecznicze lub produkty ochrony roślin,
– prawa z rejestracji produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu,
– wyłączne prawa, o których mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,
– autorskie prawa do programu komputerowego.

Jak możemy pomóc?

Mapujemy własność intelektualną, która może podlegać ochronie.

Mapujemy własność intelektualną, która może podlegać ochronie.

Identyfikujemy koszty kwalifikowane:

Wspieramy i dajemy rekomendacje w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia IP BOX.

Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej obejmującej pytania o:

 • kwalifikację prowadzonych projektów oraz potencjalnych działań w przyszłości, jako prac badawczo-rozwojowych,
 • prawidłowość przyjętego modelu kalkulacji wysokości dochodu w przypadku gdy wynagrodzenie dotyczące własności intelektualnej inkorporowany jest w cenie produktu/usługi.

Identyfikujemy dochody uzyskiwane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z ewentualnym uwzględnieniem:

 • wysokości wskaźnika NEXUS oraz
 • rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi.

Wspieramy w rozliczeniu straty w związku z opracowywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wspieramy w rozliczeniu straty w związku z opracowywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wspieramy w wypełnieniu deklaracji CIT w zakresie dotyczącym IP BOX.

Wspieramy w wypełnieniu deklaracji CIT w zakresie dotyczącym IP BOX.

Od 1 stycznia 2022 r. istnieje możliwość równoczesnego skorzystania z ulgi B+R oraz IP BOX .
Odbywa się to na zasadzie odliczenia kosztów kwalifikowanych B+R od podstawy opodatkowania IP BOX.

50% kosztów

50% koszty uzyskania przychodów dla twórców
To rozwiązanie mogące być uzupełnieniem dla ulgi B+R. Efektem przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych są niejednokrotnie chronione prawem własności intelektualnej utwory. Odpowiednia konstrukcja umów z twórcami pozwala równocześnie zastosować ulgę B+R oraz obliczać koszty uzyskania przychodów twórców w wysokości 50% uzyskiwanych przez nich przychodów z tych tytułów.

50% koszty uzyskania przychodów mogą stosować płatnicy „twórców”
Możliwość stosowania 50% kosztów nie dotyczy wyłącznie pracowników, ale obejmuje także zleceniobiorców oraz wykonujących dzieła. Zasady mogą być stosowane w szczególności do osób działających w obszarze tworzenia programów komputerowych czy prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
Koszty w wysokości 50% uzyskanych przychodów można stosować do:
– korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami,
– zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
– opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego.

 • Mapujemy wytwarzaną przez twórców własność intelektualną.
 • Wspieramy i dajemy rekomendacje w zakresie zredagowania/zmiany treści umów łączących płatnika z twórcą.
 • Wspieramy i rekomendujemy w zakresie ewidencjonowania czasu pracy twórczej oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia 50% KUP.
 • Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej obejmującej pytania o:- kwalifikację pracy twórców jako mogącej korzystać z 50% KUP,
  - prawidłowość przyjętego modelu kalkulacji wysokości przychodu do którego stosowane jest 50% KUP,

Jak możemy pomóc?

Mapujemy wytwarzaną przez twórców własność intelektualną.

Mapujemy wytwarzaną przez twórców własność intelektualną.

Wspieramy i dajemy rekomendacje w zakresie zredagowania/zmiany treści umów łączących płatnika z twórcą.

Wspieramy i dajemy rekomendacje w zakresie zredagowania/zmiany treści umów łączących płatnika z twórcą.

Wspieramy i rekomendujemy w zakresie ewidencjonowania czasu pracy twórczej oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia 50% KUP.

Wspieramy i rekomendujemy w zakresie ewidencjonowania czasu pracy twórczej oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia 50% KUP.

Występujemy z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej obejmującej pytania o:

 • kwalifikację pracy twórców jako mogącej korzystać z 50% KUP,
 • prawidłowość przyjętego modelu kalkulacji wysokości przychodu do którego stosowane jest 50% KUP.

Ulga na innowacyjność

Jej zadaniem jest zmniejszenie obciążenia związanego z wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Ma zastosowanie do:

 • produkcji próbnej nowego produktu (rozruchu technologicznego polegającego na wykonaniu prób i testów przed rozpoczęciem nowej produkcji),

wprowadzenia nowego produktu na rynek (uzyskanie badań, ekspertyz, certyfikacji homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, zezwolenia na obrót, badania cyklu życia produktu, systemu weryfikacji technologii środowiskowych).

Ulga uzupełnia proces zapoczątkowany przez działalność badawczo-rozwojową. Z rozwiązania może skorzystać każdy podmiot – warunkiem jest opracowanie nowego produktu nieistniejącego dotychczas na rynku.

Korzyści

Ulga polega na  odliczeniu od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu z działalności gospodarczej.

W ramach ulgi funkcjonują dwie kategorie kosztów kwalifikowanych:

Koszty produkcji próbnej

Zalicza się do niej:

 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych niezbędnych do produkcji próbnej nowego produktu;
 • wydatki na ulepszenie istniejącego środka trwałego w celu dostosowania go do produkcji próbnej nowego produktu;
 • koszt nabycia materiałów i surowców niezbędnych w produkcji próbnej nowego produktu.

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu

 • koszty badań, ekspertyz i przygotowania wszelkiego rodzaju dokumentów niezbędnej w celu uzyskania certyfikacji i zezwoleń;
 • koszty badania cyklu życia produktu;
 • koszty weryfikacji technologii środowiskowych.

Jak TLA może Ci pomóc?

 • Dotychczas koszty produkcji próbnej mogły być kwalifikowane jako koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R - ustalamy granicę między ulgą B+R a ulgą na innowacyjność.
 • Mapujemy koszty kwalifikowane – określamy które koszty i w jakim zakresie można zaliczyć do ulgi na innowacyjność.
 • Zabezpieczamy korzystanie z ulgi uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej, działając jako pełnomocnicy w sprawie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnym.
 • Wspieramy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej na wypadek kontroli organów i wspieramy w przygotowaniu rozliczenia ulgi w zeznaniu rocznym.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację ma za zadanie obniżyć wysokie koszty inwestycyjne, jakie trzeba ponieść w ramach robotyzacji. Dzięki temu przedsiębiorcy w Polsce będą mogli zmechanizować swoje zakłady, zwiększając tym samym efektywność produkcji.

Korzyści

Ulga  zakłada dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Przy czym należy pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej.

Koszty kwalifikowane poniesione na robotyzację

Zalicza się do niej

 • koszty nabycia robotów przemysłowych, maszyn peryferyjnych, innych urządzeń funkcjonalnie związanych z robotami,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia robotów;
 • koszty szkolenia pracowników dotyczący użytkowania robotów przemysłowych,
 • opłaty leasingowe dotyczące robotów przemysłowych.

Jak TLA może Ci pomóc?

 • Mapujemy koszty kwalifikowane – nie wszystkie maszyny w przedsiębiorstwie będą spełniały definicję robota przemysłowego – określamy które koszty można zaliczyć do ulgi na robotyzację.
 • Zabezpieczamy korzystanie z ulgi uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej, działając jako pełnomocnicy w sprawie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnym.
 • Wspieramy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej na wypadek kontroli organów.
 • Wspieramy w przygotowaniu rozliczenia ulgi w zeznaniu rocznym.

Ulga na ekspansję

Ulga skierowana jest do podmiotów, które zainteresowane są ekspansją na nowe rynki zagraniczne i krajowe. Założeniem jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca:

 • w przeciągu dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych po roku poniesienia kosztów kwalifikowanych zwiększył przychody ze sprzedaży oferowanych przez siebie produktów do podmiotów niepowiązanych;

lub

 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych;

lub

 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Korzyści

Maksymalnie kwota odliczenia może wynosić 1 mln zł w roku podatkowym. Za koszty kwalifikowane związane z ekspansją rozumie się:

Koszty uczestnictwa w targach

Koszty uczestnictwa w targach

Koszty działań promocyjno-informacyjnych

Koszty działań promocyjno-informacyjnych

Koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów

Koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów

Koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów

Koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów

Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom

Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom

Jak TLA może Ci pomóc?

 • Weryfikujemy podstawowe warunki oraz mapujemy koszty kwalifikowane – określamy które koszty i w jakim zakresie można zaliczyć do ulgi na ekspansję.
 • Zabezpieczamy korzystanie z ulgi uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej, działając jako pełnomocnicy w sprawie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnym.
 • Wspieramy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej na wypadek kontroli organów.
 • Wspieramy w przygotowaniu rozliczenia ulgi w zeznaniu rocznym.

Aktualności

Ulga B+R – usprawiedliwiona nieobecność a koszty kwalifikowane 

Minister finansów wydał interpretację ogólną w zakresie B+R – koniec wątpliwości z nieobecnością pracownika.

Koszty wynagrodzenia dla kadry kierowniczej w uldze B+R – czy są kosztem kwalifikowanym?  

Czy wynagrodzenia dla pracowników sprawujących funkcje kierownicze i nadzorcze mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane ulgi B+R?

Wynagrodzenia pracowników w uldze na ekspansję 

DKIS rozwiał niektóre z licznych wątpliwości dotyczących ulgi na ekspansję. Sprawdź o jakich problemach mowa.