pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Prawo pracy

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Prawo pracy
Co oferujemy?

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w sprawach pracowniczych oraz wspieramy działy HR. Posiadamy kompleksową wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa pracy. Wykorzystujemy nasze doświadczenie na korzyść Klienta przy rozwiązywaniu różnych nadzwyczajnych i nieoczekiwanych zdarzeń oraz incydentów w zakładach pracy. W kontekście prawa pracy jesteśmy w stanie rozpatrzeć również zawiłe kwestie związane z zatrudnianiem i zwalnianiem kluczowej kadry kierowniczej. Służymy profesjonalnym doradztwem w sprawach dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia. Pomagamy dobrać najlepszą możliwą strategię doboru pracowników zgodnie z przyjętymi celami firmy oraz dopełniamy formalności w sprawie zwolnień indywidualnych lub grupowych.

Jesteśmy do dyspozycji również, gdy chodzi o delegowanie pracowników. Zapewniamy kompleksową dokumentację w tym zakresie, a także wspieramy dział HR podczas wdrażania procesu. Do naszych usług należy również ochrona pracodawcy przed roszczeniami w sprawach o mobbing. Sporządzamy stosowne regulaminy i wdrażamy procedury w strukturach firmy oraz przeprowadzamy szkolenia kadr, które pozwolą skutecznie przeciwdziałać zjawiskom powoływania się na stosowanie mobbingu w środowisku pracy.

Jak możemy pomóc?
Praca zdalna

Opracowujemy i wspieramy we wdrożeniu pracy zdalnej, telepracy lub tzw. home office. Podczas planowania uwzględniamy prawo pracy, logistykę i BHP. Zapewniamy ochronę danych osobowych oraz ochronę mienia powierzonego pracownikowi.
Przygotowujemy niezbędną w ramach tego procesu dokumentację, w tym regulaminy, umowy, zarządzenia oraz polecenia i wytyczne w tym zakresie.

Załamany mężczyzna pochyla się w stronę laptopa

Mobbing i dyskryminacja

Wspieramy w zapewnieniu ochronę przed roszczeniami z tytułu mobbingu i dyskryminacji poprzez przygotowywanie regulaminów i procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, szkolenia kadry w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, czynny udział w procesie rozwiązywania incydentów lub innych niepożądanych zdarzeń w zakładzie pracy, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności także poprzez zastępstwo procesowe.

Zbiorowe prawo pracy

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym doradzamy w zakresie negocjowania, przygotowania, zmian i wypowiadania układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych i innych porozumień zbiorowych, a także optymalnego systemu czasu pracy. Wspieramy w relacjach z organizacjami związkowymi oraz w procesach rozwiązywania sporów zbiorowych poprzez udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz z radami pracowników, wsparcie w przygotowywaniu dokumentów i wypracowywaniu consensusu.

Elegancki mężczyzna w niebieskim krawacie i niebieskich spodniach zapisuje na kartkach papieru
Człowiek w garniturze podaje rękę drugiej osobie przy kawie i kanapce

Zatrudnianie pracowników i elastyczne formy zatrudnienia

Dla naszych Klientów przygotowujemy szereg dokumentów takich jak indywidualne umowy o pracę, umowy o współpracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także kontrakty menadżerskie. Pomagamy wybrać optymalną formę zatrudnienia pod względem prawnym oraz podatkowym zabezpieczając jednocześnie wszelkie ryzyka związane z tym procesem. Przeprowadzamy także audyty przyjętych u Klienta form zatrudnienia pod kątem ich prawidłowości, a także reprezentujemy Klientów przed sądami oraz urzędami (PIP, ZUS) także w trakcie kontroli.

Redukcja zatrudnienia

Wspieramy w doborze optymalnego modelu redukcji zatrudnienia oraz w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury zwolnień indywidualnych oraz zwolnień grupowych.

W ramach tego procesu analizujemy, weryfikujemy i przygotowujemy możliwe scenariusze procesów redukcji zatrudnienia.

Drewniany stół na którym położone są długopisy i stos papierów
Schludny mężczyzna w okularach i jasnej koszuli siedzi na schodach i się uśmiecha

Reorganizacja - transformacja pracodawcy

Doradzamy w procesie reorganizacji struktury organizacyjnej pracodawcy. Analizujemy i weryfikujemy oraz przygotowujemy modele restrukturyzacji i dokumentacji dla wdrożenia procesu obsługując tym samym procesy fuzji, transformacji i przejścia zakładu pracy.

Delegowanie pracowników

Pomożemy nie tylko w restrukturyzacji zatrudnienia, ale także wspieramy w zakresie delegowania pracowników, w tym w szczególności w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy delegującego lub przyjmującego pracowników delegowanych oraz opracowujemy porozumienia między pracodawcami dotyczące delegowania pracowników.

Dla naszych Klientów przygotowujemy pełną dokumentacją niezbędną w ramach delegowania pracowników, a także zapewniamy działom HR wsparcie we wdrażaniu tego procesu.

Mężczyzna i kobieta siedzą w aucie i podają dokument
Pracujący mężyczna przy srebrnym laptopie

Zatrudnianie cudzoziemców

Obsługujemy postępowania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w pełnym zakresie określając prawidłową podstawę zatrudnienia i przygotowując oraz składając w imieniu Klienta niezbędne wnioski dając jednocześnie gwarancję zatrudnienia cudzoziemca zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jeśli będzie to wymagane, pomożemy także w restrukturyzacji zatrudnienia.

Wewnątrzzakładowa dokumentacja

Projektujemy wewnątrzzakładowe regulacje prawne, w szczególności regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne regulaminy obowiązujące w miejscu pracy. Ponadto oferujemy przygotowywanie regulaminów i procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, czynny udział w procesie rozwiazywania incydentów lub innych niepożądanych zdarzeń w zakładzie pracy, jak również zastępstwo procesowe w przypadku sporów w oparciu o wskazane powyżej zakresy.

Stos papierów w czarnych klamerkach
Pieczątka sprawdzana lupą mówiąca o tajności
Zakaz konkurencji, tajemnice przedsiębiorstwa

Zajmujemy się przygotowywaniem umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności doradzając jednocześnie jak prawidłowo oznaczyć i zabezpieczyć tajemnice przedsiębiorstwa. Wspieramy naszych Klientów w prewencyjnych działaniach mających na celu uniknięcie późniejszych naruszeń zakazu konkurencji oraz ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa już na etapie zawierania umów.

Przeglądy i szkolenia

Oferujemy okresowe przeglądy dokumentacji pracowniczej oraz szkolenia kadry pracowniczej.

W ramach przeglądów weryfikujemy i sprawdzamy umowy, regulaminy, zasady etyki, rozliczanie czasu pracy, obowiązki pracodawcy związane z BHP i przedstawiamy raporty poprzeglądowe z wnioskami dotyczącymi ustalonych nieprawidłowości i ich usunięcia.
W naszej ofercie szkoleniowej dla kadry pracowniczej znajdują się, m.in.: szkolenia dedykowane z zakresu przeciwdziałania mobbingowi/dyskryminacji, przestrzegania procedur RODO, delegowania pracowników, rozliczania czasu pracy i urlopów.

Dwie osoby są na rozmowie i dyskutuja
Dwie osoby rozmawiają w sądzie przy kartkach papieru
Spory sądowe

Zapewniamy zastępstwo w postępowaniach sądowych oraz w relacjach z organami, w tym prowadzonymi kontrolami w sprawach pracowniczych – Państwową Inspekcją Pracy, urzędami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Nasze wsparcie zawiera analizę sprawy, ustalenie taktyki prowadzonego postępowania oraz udział w postępowaniu w charakterze pełnomocnika Klienta.

Zatrudnianie i zwalnianie kluczowych pracowników

Wspieramy Klientów w opracowaniu i wdrożeniu reorganizacji struktur wynagrodzenia załogi i kadry menedżerskiej. W ramach tego procesu oferujemy opracowanie programów motywacyjnych, a także systemów dodatkowych świadczeń i benefitów.
Doradzamy także w zakresie rozwiązywania umów z kluczową kadrą i opracowujemy sposoby polubownego zakończenia współpracy celem minimalizacji ryzyka zaistnienia ewentualnych sporów sądowych.

Aktualności

Czy kontrola BHP pracowników zdalnych będzie możliwa? 

Zbliża się nowelizacja kodeksu pracy, która ma wprowadzić możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie BHP pracowników zdalnych – jak przygotować się do zmian?

Umowy o pracę na okres próbny – jak będzie po zmianach?

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny. Co się zmieni i jak to wpłynie na biznes?

Pracodawco! Uwaga na wnioski o zmianę formy zatrudnienia

Nowelizacja KP przewiduje możliwość złożenia przez pracownika wniosku o zmianę formy zatrudnienia. Co to oznacza dla pracodawcy?