pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Prawo pracy

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Prawo pracy

Co oferujemy?

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w sprawach pracowniczych, a także wspieramy działy HR Klienta. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu różnych nadzwyczajnych i nieoczekiwanych zdarzeń oraz incydentów w zakładach pracy. Mamy doświadczenie związane z zatrudnieniem i zwalnianiem kluczowej kadry kierowniczej.

Produkt – przygotowywanie dokumentacji, w tym regulaminów, umów, zarządzeń oraz poleceń/wytycznych.

Jak możemy pomóc?

Praca zdalna

Opracowujemy i wspieramy we wdrożeniu pracy zdalnej, telepracy lub tzw. home office, z uwzględnieniem organizacji pracy, BHP, zapewnienia ochrony danych osobowych oraz ochrony mienia powierzonego pracownikowi.

Przygotowujemy niezbędną w ramach tego procesu dokumentację, w tym regulaminy, umowy, zarządzenia oraz polecenia i wytyczne w tym zakresie.

HR - COVID

Przeprowadzamy weryfikację i analizę sytuacji Klienta w kontekście możliwych rozwiązań przewidzianych w tarczach antykryzysowych, wsparcie i przygotowywanie właściwej dokumentacji z punktu widzenia wymagań prawa, wsparcie w procesie rozliczenia otrzymanych świadczeń oraz w postępowaniach kontrolnych.

Mobbing i dyskryminacja

Wspieramy w zapewnieniu ochronę przed roszczeniami z tytułu mobbingu i dyskryminacji poprzez przygotowywanie regulaminów i procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, szkolenia kadry w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, czynny udział w procesie rozwiązywania incydentów lub innych niepożądanych zdarzeń w zakładzie pracy, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności także poprzez zastępstwo procesowe.

Zbiorowe prawo pracy

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym doradzamy w zakresie negocjowania, przygotowania, zmian i wypowiadania układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych i innych porozumień zbiorowych, a także optymalnego systemu czasu pracy. Wspieramy w relacjach z organizacjami związkowymi oraz w procesach rozwiązywania sporów zbiorowych poprzez udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz z radami pracowników, wsparcie w przygotowywaniu dokumentów i wypracowywaniu consensusu.

Zatrudnianie pracowników i elastyczne formy zatrudnienia

Dla naszych Klientów przygotowujemy szereg dokumentów takich jak indywidualne umowy o pracę, umowy o współpracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także kontrakty menadżerskie. Pomagamy wybrać optymalną formę zatrudnienia pod względem prawnym oraz podatkowym zabezpieczając jednocześnie wszelkie ryzyka związane z tym procesem. Przeprowadzamy także audyty przyjętych u Klienta form zatrudnienia pod kątem ich prawidłowości, a także reprezentujemy Klientów przed sądami oraz urzędami (PIP, ZUS) także w trakcie kontroli.

Redukcja zatrudnienia

Wspieramy w doborze optymalnego modelu redukcji zatrudnienia oraz w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury zwolnień indywidualnych oraz zwolnień grupowych.

W ramach tego procesu analizujemy, weryfikujemy i przygotowujemy możliwe scenariusze procesów redukcji zatrudnienia.

Reorganizacja - transformacja pracodawcy

Doradzamy w procesie reorganizacji struktury organizacyjnej pracodawcy. Analizujemy i weryfikujemy oraz przygotowujemy modele restrukturyzacji i dokumentacji dla wdrożenia procesu obsługując tym samym procesy fuzji, transformacji i przejścia zakładu pracy.

Delegowanie pracowników

Wspieramy w zakresie delegowania pracowników, w tym w szczególności w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy delegującego lub przyjmującego pracowników delegowanych oraz opracowujemy porozumienia między pracodawcami dotyczące delegowania pracowników.

Dla naszych Klientów przygotowujemy pełną dokumentacją niezbędną w ramach delegowania pracowników, a także zapewniamy działom HR wsparcie we wdrażaniu tego procesu.

Zatrudnianie cudzoziemców

Obsługujemy postępowania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w pełnym zakresie określając prawidłową podstawę zatrudnienia i przygotowując oraz składając w imieniu Klienta niezbędne wnioski dając jednocześnie gwarancję zatrudnienia cudzoziemca zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Wewnątrzzakładowa dokumentacja

Projektujemy wewnątrzzakładowe regulacje prawne, w szczególności regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne regulaminy obowiązujące w miejscu pracy. Ponadto oferujemy przygotowywanie regulaminów i procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, czynny udział w procesie rozwiazywania incydentów lub innych niepożądanych zdarzeń w zakładzie pracy, jak również zastępstwo procesowe w przypadku sporów w oparciu o wskazane powyżej zakresy.

Zakaz konkurencji, tajemnice przedsiębiorstwa

Zajmujemy się przygotowywaniem umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności doradzając jednocześnie jak prawidłowo oznaczyć i zabezpieczyć tajemnice przedsiębiorstwa. Wspieramy naszych Klientów w prewencyjnych działaniach mających na celu uniknięcie późniejszych naruszeń zakazu konkurencji oraz ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa już na etapie zawierania umów.

Przeglądy i szkolenia

Oferujemy okresowe przeglądy dokumentacji pracowniczej oraz szkolenia kadry pracowniczej.

W ramach przeglądów weryfikujemy i sprawdzamy umowy, regulaminy, zasady etyki, rozliczanie czasu pracy, obowiązki pracodawcy związane z BHP i przedstawiamy raporty poprzeglądowe z wnioskami dotyczącymi ustalonych nieprawidłowości i ich usunięcia.

W naszej ofercie szkoleniowej dla kadry pracowniczej znajdują się, m.in.: szkolenia dedykowane z zakresu przeciwdziałania mobbingowi/dyskryminacji, przestrzegania procedur RODO, delegowania pracowników, rozliczania czasu pracy i urlopów.

Spory sądowe

Zapewniamy zastępstwo w postępowaniach sądowych oraz w relacjach z organami, w tym prowadzonymi kontrolami w sprawach pracowniczych – Państwową Inspekcją Pracy, urzędami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nasze wsparcie zawiera analizę sprawy, ustalenie taktyki prowadzonego postępowania oraz udział w postępowaniu w charakterze pełnomocnika Klienta.

Zatrudnianie i zwalnianie kluczowych pracowników

Wspieramy Klientów w opracowaniu i wdrożeniu reorganizacji struktur wynagrodzenia załogi i kadry menedżerskiej. W ramach tego procesu oferujemy opracowanie programów motywacyjnych, a także systemów dodatkowych świadczeń i benefitów.
Doradzamy także w zakresie rozwiązywania umów z kluczową kadrą i opracowujemy sposoby polubownego zakończenia współpracy celem minimalizacji ryzyka zaistnienia ewentualnych sporów sądowych.

Aktualności

Praca zdalna w Kodeksie Pracy

Trwają prace nad kompleksowym uregulowaniem pracy zdalnej, która w związku z COVID-19 w wielu branżach stała się wręcz podstawową formą wykonywania pracy.    Na stronie rządowego centrum legislacji ukazał się projekt...

Umowa B2B – w jakich przypadkach można zarzucić jej pozorność?

W ramach cyklu Umowy B2B poruszaliśmy kwestie ryzyka kwestionowania tego typu umów. W dzisiejszym alercie chcielibyśmy przedstawić przykład z życia zaprezentowany w jednym z ostatnich...

Nowy obowiązek informacyjny względem ZUS – zgłaszanie umów o dzieło

Wśród przepisów tarcz antykryzysowych można poza ułatwieniami dla przedsiębiorców odnaleźć także nałożone na nich nowe obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek zgłaszania do...