pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Prawo pracy

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Prawo pracy
Co oferujemy?

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w sprawach pracowniczych oraz wspieramy działy HR. Posiadamy kompleksową wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa pracy. Wykorzystujemy nasze doświadczenie na korzyść Klienta przy rozwiązywaniu różnych nadzwyczajnych i nieoczekiwanych zdarzeń oraz incydentów w zakładach pracy. W kontekście prawa pracy jesteśmy w stanie rozpatrzeć również zawiłe kwestie związane z zatrudnianiem i zwalnianiem kluczowej kadry kierowniczej. Służymy profesjonalnym doradztwem w sprawach dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia. Pomagamy dobrać najlepszą możliwą strategię doboru pracowników zgodnie z przyjętymi celami firmy oraz dopełniamy formalności w sprawie zwolnień indywidualnych lub grupowych.

Nasza kancelaria we Wrocławiu specjalizuje się w kwestiach dotyczących prawa pracy. Jesteśmy do dyspozycji również, gdy chodzi o delegowanie pracowników. Zapewniamy kompleksową dokumentację w tym zakresie, a także wspieramy dział HR podczas wdrażania procesu. Do naszych usług należy również ochrona pracodawcy przed roszczeniami w sprawach o mobbing. Sporządzamy stosowne regulaminy i wdrażamy procedury w strukturach firmy oraz przeprowadzamy szkolenia kadr, które pozwolą skutecznie przeciwdziałać zjawiskom powoływania się na stosowanie mobbingu w środowisku pracy.

Jak możemy pomóc?
Praca zdalna

Opracowujemy i wspieramy we wdrożeniu pracy zdalnej, telepracy lub tzw. home office. Podczas planowania uwzględniamy prawo pracy, logistykę i BHP. Zapewniamy ochronę danych osobowych oraz ochronę mienia powierzonego pracownikowi.
Przygotowujemy niezbędną w ramach tego procesu dokumentację, w tym regulaminy, umowy, zarządzenia oraz polecenia i wytyczne w tym zakresie.

Załamany mężczyzna pochyla się w stronę laptopa

Mobbing i dyskryminacja

Wspieramy w zapewnieniu ochronę przed roszczeniami z tytułu mobbingu i dyskryminacji poprzez przygotowywanie regulaminów i procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, szkolenia kadry w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, czynny udział w procesie rozwiązywania incydentów lub innych niepożądanych zdarzeń w zakładzie pracy, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności także poprzez zastępstwo procesowe.

Zbiorowe prawo pracy

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym doradzamy w zakresie negocjowania, przygotowania, zmian i wypowiadania układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych i innych porozumień zbiorowych, a także optymalnego systemu czasu pracy. Wspieramy w relacjach z organizacjami związkowymi oraz w procesach rozwiązywania sporów zbiorowych poprzez udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz z radami pracowników, wsparcie w przygotowywaniu dokumentów i wypracowywaniu consensusu.

Elegancki mężczyzna w niebieskim krawacie i niebieskich spodniach zapisuje na kartkach papieru
Człowiek w garniturze podaje rękę drugiej osobie przy kawie i kanapce

Zatrudnianie pracowników i elastyczne formy zatrudnienia

Dla naszych Klientów przygotowujemy szereg dokumentów takich jak indywidualne umowy o pracę, umowy o współpracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także kontrakty menadżerskie. Pomagamy wybrać optymalną formę zatrudnienia pod względem prawnym oraz podatkowym zabezpieczając jednocześnie wszelkie ryzyka związane z tym procesem. Przeprowadzamy także audyty przyjętych u Klienta form zatrudnienia pod kątem ich prawidłowości, a także reprezentujemy Klientów przed sądami oraz urzędami (PIP, ZUS) także w trakcie kontroli.

Redukcja zatrudnienia

Wspieramy w doborze optymalnego modelu redukcji zatrudnienia oraz w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury zwolnień indywidualnych oraz zwolnień grupowych.

W ramach tego procesu analizujemy, weryfikujemy i przygotowujemy możliwe scenariusze procesów redukcji zatrudnienia.

Drewniany stół na którym położone są długopisy i stos papierów
Schludny mężczyzna w okularach i jasnej koszuli siedzi na schodach i się uśmiecha

Reorganizacja - transformacja pracodawcy

Doradzamy w procesie reorganizacji struktury organizacyjnej pracodawcy. Analizujemy i weryfikujemy oraz przygotowujemy modele restrukturyzacji i dokumentacji dla wdrożenia procesu obsługując tym samym procesy fuzji, transformacji i przejścia zakładu pracy.

Delegowanie pracowników

Pomożemy nie tylko w restrukturyzacji zatrudnienia, ale także wspieramy w zakresie delegowania pracowników, w tym w szczególności w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy delegującego lub przyjmującego pracowników delegowanych oraz opracowujemy porozumienia między pracodawcami dotyczące delegowania pracowników.

Dla naszych Klientów przygotowujemy pełną dokumentacją niezbędną w ramach delegowania pracowników, a także zapewniamy działom HR wsparcie we wdrażaniu tego procesu.

Mężczyzna i kobieta siedzą w aucie i podają dokument
Pracujący mężyczna przy srebrnym laptopie

Zatrudnianie cudzoziemców

Obsługujemy postępowania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w pełnym zakresie określając prawidłową podstawę zatrudnienia i przygotowując oraz składając w imieniu Klienta niezbędne wnioski dając jednocześnie gwarancję zatrudnienia cudzoziemca zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jeśli będzie to wymagane, pomożemy także w restrukturyzacji zatrudnienia.

Wewnątrzzakładowa dokumentacja

Projektujemy wewnątrzzakładowe regulacje prawne, w szczególności regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne regulaminy obowiązujące w miejscu pracy. Ponadto oferujemy przygotowywanie regulaminów i procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, czynny udział w procesie rozwiazywania incydentów lub innych niepożądanych zdarzeń w zakładzie pracy, jak również zastępstwo procesowe w przypadku sporów w oparciu o wskazane powyżej zakresy.

Stos papierów w czarnych klamerkach
Pieczątka sprawdzana lupą mówiąca o tajności
Zakaz konkurencji, tajemnice przedsiębiorstwa

Zajmujemy się przygotowywaniem umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności doradzając jednocześnie jak prawidłowo oznaczyć i zabezpieczyć tajemnice przedsiębiorstwa. Wspieramy naszych Klientów w prewencyjnych działaniach mających na celu uniknięcie późniejszych naruszeń zakazu konkurencji oraz ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa już na etapie zawierania umów.

Przeglądy i szkolenia

Oferujemy okresowe przeglądy dokumentacji pracowniczej oraz szkolenia kadry pracowniczej.

W ramach przeglądów weryfikujemy i sprawdzamy umowy, regulaminy, zasady etyki, rozliczanie czasu pracy, obowiązki pracodawcy związane z BHP i przedstawiamy raporty poprzeglądowe z wnioskami dotyczącymi ustalonych nieprawidłowości i ich usunięcia.
W naszej ofercie szkoleniowej dla kadry pracowniczej znajdują się, m.in.: szkolenia dedykowane z zakresu przeciwdziałania mobbingowi/dyskryminacji, przestrzegania procedur RODO, delegowania pracowników, rozliczania czasu pracy i urlopów.

Dwie osoby są na rozmowie i dyskutuja
Dwie osoby rozmawiają w sądzie przy kartkach papieru
Spory sądowe

Zapewniamy zastępstwo w postępowaniach sądowych oraz w relacjach z organami, w tym prowadzonymi kontrolami w sprawach pracowniczych – Państwową Inspekcją Pracy, urzędami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Nasze wsparcie zawiera analizę sprawy, ustalenie taktyki prowadzonego postępowania oraz udział w postępowaniu w charakterze pełnomocnika Klienta.

Zatrudnianie i zwalnianie kluczowych pracowników

Wspieramy Klientów w opracowaniu i wdrożeniu reorganizacji struktur wynagrodzenia załogi i kadry menedżerskiej. W ramach tego procesu oferujemy opracowanie programów motywacyjnych, a także systemów dodatkowych świadczeń i benefitów.
Doradzamy także w zakresie rozwiązywania umów z kluczową kadrą i opracowujemy sposoby polubownego zakończenia współpracy celem minimalizacji ryzyka zaistnienia ewentualnych sporów sądowych.

Aktualności

Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 

TSUE wydał wyrok, w którym orzekł, że pracodawca miał obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony także przed nowelizacją kp.

Polecenie wykonywania innej pracy a mobbing

Jak powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy i nie narazić się na zarzut mobbingu? Sprawdź!

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 r.  

Znamy plan działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2024 rok. PIP planuje przeprowadzić 60 tys. kontroli.