pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej

TLA Kancelaria > Inne > Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej

Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 11 maja 2012 r. (sygn. akt DD5/033/1/12/KSM/DD-125) w zakresie opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych (dalej: SKA).

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej stwierdził, że „Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo – akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwał o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 updop oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 updof za miesiąc, w którym go uzyskano. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo – akcyjnej (albo w którym został określony „dzień dywidendy”)„.

Podkreślić należy, iż wydana interpretacja ogólna odnosi się do wspólników będących osobami fizycznymi jak również do wspólników będących osobami prawnymi.

Stanowisko zaprezentowane przez Ministra Finansów co do zasady odzwierciedla pogląd wyrażony w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), która odnosiła się do wspólnika będącego osobą prawną.

Wskazać należy bowiem, iż:

  • NSA w podjętej uchwale uznał, że „Przychód akcjonariusza z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej nie jest więc przychodem z działalności gospodarczej„, a zatem „Przychód ten podlega opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej wypłaty z zysku (…)„,
  • Minister Finansów stwierdził natomiast, iż „kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej„, a zatem „(…) z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo – akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym”

Pomimo tych różnic, stwierdzić należy, iż potwierdzone zostało stanowisko NSA, iż „przychód (dochód) potencjalnie związany z posiadaniem akcji w spółkach komandytowo-akcyjnych nie podlega więc opodatkowaniu w ciągu roku obrotowego, poprzez ustalanie co miesiąc dochodu przypadającego na akcjonariusza i zapłatę zaliczek miesięcznych na podatek (…)„. Tym samym uznać należy, że Minister Finansów potwierdził korzystne dla podatników zasady opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej, co niewątpliwie powinno przełożyć się na wzrost atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o ewentualnej zmianie obecnej formy prawnej na spółkę komandytowo – akcyjną znaczenie powinno mieć jednak to, czy i w jakim zakresie ustawodawca może wpłynąć poprzez zmianę przepisów prawa na opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024
Znaczenie Incoterms w transakcjach łańcuchowych 
3 lipca 2024

Archiwa