pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Opodatkowanie VAT kontraktu menedżerskiego

TLA Kancelaria > VAT > Opodatkowanie VAT kontraktu menedżerskiego

Na wstępie warto podkreślić, że w praktyce na gruncie przepisów ustawy o podatku VAT kontrakt menedżerski może być uznany za prowadzenie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji menedżer będzie uznany za podatnika VAT.

W omawianej sprawie, ważnym jest,  aby przy ocenie czy w danym przypadku będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT pamiętać, że ustawodawca w art. 15 ust. 3 ustawy o VAT przewiduje sytucje wprost nieuznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia przez Ministra Finansów, wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej przez niego działalności, wnioskodawca zawarł ze spółką z o.o.  (dalej: Spółka) kontrakt menedżerski, uprzednio zostając powołany w skład zarządu, jako prezes trzyosobowego zarządu Spółki. Zgodnie z zapisami kontraktu wynagrodzenie Wnioskodawcy zostało powiększone o podatek VAT.

W opisanym stanie faktycznym istotnym jest fakt, że w zakresie odpowiedzialności stron kontrakt odsyłał do ogólnych reguł odpowiedzialności zawartych w Kodeksie spółek handlowych oraz Kodeksie cywilnym.

W związku z powyższym po stronie wnioskodawcy powstała wątpliwość czy wykonywane przez niego na podstawie kontraktu menedżerskiego czynności, można uznać za działalność nieopodatkowaną podatkiem VAT.

Odnosząc się do wątpliwości wnioskodawcy organ podatkowy wskazał, że w przedmiotowym stanie faktycznym będzie miało zastosowanie wyłączenie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Organ dokonując analizy przytoczonego wyżej przepisu podkreślił, że istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów w nim wymienionych tj. musi istnieć związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecenie czynności w zakresie:

  • wykonywania czynności,
  • wynagrodzenia
  • oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Odnosząc się do dwóch pierwszych warunków organ stwierdził, że „w zasadzie każdy stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności, a podmiotem, który daną czynność wykonuje jest w jakimś sensie określony, co do warunków wykonania danych czynności oraz wynagrodzenia. Jednakże nie w każdym stosunku cywilnoprawnym określony jest zakres odpowiedzialnośći zlecającego za wykonanie zlecanych czynności”.

W związku z powyższym organ podkreślił, że zarząd działa, jako organ osoby prawnej, a nie podmiot od niej niezależny. W konsekwencji za działalnia członków zarządu wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi spółka. Natomiast członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną z jego winy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w stanie faktycznym zakres odpowiedzialności wnioskodawcy oraz przytoczone przepisy ustawy o VAT organ stwierdził, że wykonywane przez wnioskodawcę czynności zarządzania spółką nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w konsekwencji nie będzie on podatnikiem podatku VAT.

W omówionej interpretacji, jak również w innych odnoszących się do przedstawionej problematyki, wskazuje się, że zasadnicze znaczenie przy ocenie, czy dany kontrakt menedżerski będzie opodatkowany VAT, mają przyjęte w nim rozwiązania dotyczące odpowiedzialności -wykonującego kontrakt – wobec osób trzecich. Kwestia ta jest bardzo istotna zarówno dla osoby świadczącej określone czynności na podstawie kontraktu menedżerskiego (ewentualny obowiązek opodatkowania VAT) jak również podmiotu będącego nabywcą tych czynności (ryzyko odliczenia naliczonego VAT od usług, które nie podlegają opodatkowaniu VAT).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa