pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Planowane zmiany w zakresie PIT w roku 2013

TLA Kancelaria > Inne > Planowane zmiany w zakresie PIT w roku 2013

W Sejmie trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o PIT, który zakłada:

 • ograniczenie uprawnienia do korzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodów dla twórców,
 • zlikwidowanie ulgi na Internet,
 • zmodyfikowanie ulgi na dzieci.

Zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Proponowane zmiany spowodują ograniczenie preferencji podatkowych przysługujących podatnikom, z jednym wyjątkiem, dotyczącym stosowania ulgi na dzieci w przypadku rodzin wielodzietnych – na tej zmianie bowiem, przynajmniej w teorii, podatnicy powinni skorzystać.

 1.      50 % koszty uzyskania przychodów dla twórców

 • Obecny stan prawny

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy o PIT podatnicy – twórcy, którzy osiągają przychody z tytułu przeniesienia prawa własności / z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, a także z tytułu korzystania z praw autorskich oraz z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami mają prawo stosować 50 % koszty uzyskania przychodów (dalej KUP) w stosunku do ww. przychodów.

 • Proponowana zmiana

Z projektu wynika, że podatnik – twórca, który uzyskuje ww. przychody, będzie mógł w ramach KUP uwzględnić maksymalnie kwotę 42.764 zł (tj. 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej). To oznacza, że 50 % KUP nie będą miały zastosowania do przychodów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne)w wysokości przekraczającej kwotę 85.528 zł. Limit ten będzie dotyczyć łącznych dochodów, do których mają zastosowanie 50 % KUP w roku podatkowym zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych.

2.      Ulga z tytułu użytkowania sieci Internet 

 • Obecny stan prawny

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT podatnik może odliczyć od dochodu wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

 • Proponowana zmiana

Projekt przewiduje całkowite zlikwidowanie tej ulgi.

3.      Ulga z tytułu wychowywania dzieci

 • Obecny stan prawny

Ulga na dzieci została uregulowana w art. 27f ustawy o PIT. Daje ona prawo do odliczenia od podatku kwoty stanowiącej 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc kalendarzowy. Miesięcznie stanowi to kwotę 92,67 zł na każde dziecko, a w skali roku – 1.112,04 zł.

 • Proponowana zmiana

Projekt zasadniczo uzależnia opisywaną preferencję podatkową od wysokości uzyskanego dochodu (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) oraz liczby dzieci, zakładając:

1)     zwiększenie ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci:

 • na trzecie dziecko o 50 % kwoty obecnie obowiązującej, czyli wyniesie 139,01 zł miesięcznie, a w skali roku – 1.668,12 zł,
 • na czwarte i każde następne dziecko o 100 % kwoty obecnie obowiązującej, czyli wyniesie 185,34 zł miesięcznie, a w skali roku – 2.224,08 zł;

Ulga przysługiwałaby bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

2)     ograniczenie ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem przez wprowadzenie limitu dochodów:

 • w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a także niepozostających w związku małżeńskim, będących osobami samotnie wychowującymi dziecko limit wyniesie 112.000 zł – jeżeli więc dochody podatnika przekroczą tę kwotę, ulga nie będzie przysługiwać,
 • w przypadku podatników niepozostających w związku małżeńskim – limit wyniesie 56.000 zł.

Zgodnie z projektem limit ustala się, biorąc pod uwagę łącznie dochody uzyskane w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone:

 • w art. 27 ustawy o PIT (dochody opodatkowane wg skali podatkowej),
 • w art. 30b ustawy o PIT (dochody od zbycia udziałów i instrumentów finansowych opodatkowane wg stawki 19 %),
 • w art. 30c ustawy o PIT (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych wg stawki 19 %).

W przypadku podatnika (podatników) posiadającego (posiadających) dwoje dzieci zasady odliczania pozostałyby bez zmian – ulga będzie przysługiwała bez względu na uzyskany w roku podatkowym dochód.

4.      Pozostałe zmiany

Ponadto projekt ustawy nowelizującej przewiduje również:

 • Zmianę brzmienia art. 22 ust. 4 ustawy o PIT poprzez wprowadzenie do obecnej regulacji odniesienia również do ust. 10 tego przepisu, który dotyczy odliczania od przychodów kosztów faktycznie poniesionych w danym roku podatkowym – zmiana ta stanowi doprecyzowanie obecnie obowiązującej regulacji;
 • Zmianę brzmienia art. 32 ust. 2 ustawy o PIT (pobór zaliczek przez zakład pracy) poprzez dodanie do tego przepisu odniesienia również do art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT (dotyczy stosowania 50 % KUP) – zmiana ta w proponowanym kształcie wskazywałaby jednoznacznie, że pracodawca, obliczając dochód, może zastosować także 50 % KUP z tytułu korzystania przez podatnika, np. z praw autorskich lub pokrewnych;
 • Dodanie ust. 7 do art. 32 ustawy o PIT, z którego wynika, że pracownik mógłby złożyć płatnikowi pisemne oświadczenie o niestosowaniu przy obliczaniu zaliczek na podatek 50 % KUP. W przypadku złożenia takiego oświadczenia płatnik byłby zobligowany do zaprzestania potrącania 50 % KUP od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie – jak wskazuje autor projektu przepis ten ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której pracownik, uzyskujący przedmiotowe przychody od kilku płatników stosujących 50 % KUP, po zakończeniu roku podatkowego musiałby dokonać znacznej dopłaty podatku;
 • Analogiczna regulacja, do opisanej w poprzednim punkcie, znalazłaby się również w ust. 11 art. 41 ustawy o PIT (pobór zaliczek przez płatników).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa