pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Podatek od sprzedaży detalicznej

TLA Kancelaria > Inne > Podatek od sprzedaży detalicznej

W dniu 6 lipca 2016 r. Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód osiągany ze sprzedaży detalicznej:

 • podstawę opodatkowania będzie stanowić nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000 zł miesięcznie,
 • przychód będzie określany na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej,
 • przychód nie obejmuje podatku VAT.

Stawki podatku wynoszą:

 • 0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln i 170 mln zł,
 • 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.

Podatnicy zobowiązani do zapłaty podatku będą składać miesięczne deklaracje, a także obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

W sytuacji nieprzekroczenia przychodu 17.000.000 zł miesięcznie z tytułu sprzedaży detalicznej – podatnik jest zwolniony z obowiązku złożenia deklaracji.

Projekt ustawy wskazuje, że przez sprzedaż detaliczną rozumie się dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

 1. a) w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615),
 2. b) poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

– także wtedy gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi.

Ustawa o prawach konsumenta wskazuje, że przez:

 • lokal przedsiębiorstwa rozumie się:
 • miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
 • miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

czyli np. w sklep, salon sprzedaży (tzw. sprzedaż stacjonarna);

 • umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa czyli umowę z konsumentem zawartą:
 1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
 2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
 3. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 4. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami,

czyli np. umowa zawarta na ulicy, na wczasach, w naszej pracy, na wycieczce, w domu.

Sprzedaż na odległość (np. przez Internet) nie jest objęta podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Planowana data wejścia w życie ustawy to 1 września 2016 r.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024
Znaczenie Incoterms w transakcjach łańcuchowych 
3 lipca 2024

Archiwa