pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozporządzenie MRiF – elementy analizy danych porównawczych – „benchmarkingów” (cz. 2)

TLA Kancelaria > TP > Rozporządzenie MRiF – elementy analizy danych porównawczych – „benchmarkingów” (cz. 2)

Przypominamy, iż Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt Rozporządzenia uszczegóławiającego obligatoryjne elementy dokumentacji:

 • „Local file” (dla podmiotów generujących przychody lub koszty powyżej 2 mln EUR)
 • „Master file” (dodatkowo dla podmiotów generujących przychody lub koszty powyżej 20 mln).

Ponadto MRiF wskazał, z jakich elementów powinna składać się analiza danych porównawczych – „benchmarkingów” (dodatkowo dla podmiotów generujących przychody lub koszty powyżej 10 mln EUR).

W drugiej części cyklu alertów dotyczących omówienia regulacji Rozporządzenia prezentujemy obligatoryjne elementy analizy danych porównawczych – „benchmarkingów”:

 • Wskazanie analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) – dwóch lub więcej stron transakcji lub innych zdarzeń, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony (stron) transakcji lub innego zdarzenia,
 • Wskazanie istotnych założeń będących podstawą analizy danych porównawczych, wraz z wyjaśnieniem powodów tego wyboru, biorąc pod uwagę uzyskanie jak największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń oraz dostępność danych i informacji, w tym w szczególności:
  • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji lub innych zdarzeń, w tym fizycznych cech tych dóbr, ich jakości, trwałości oraz dostępności, ewentualne obciążenia ich prawami osób trzecich, dostępności dóbr oraz usług z nimi związanych, a także wielkości dostawy, formy lub rodzaju transakcji lub innego zdarzenia, a w przypadku dóbr niematerialnych także czasu trwania i stopnia ochrony tych dóbr, przewidywanych korzyści związanych z ich wykorzystywaniem oraz określenia ekonomicznej lub prawnej formy własności tych dóbr,
  • przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym funkcji, jakie wykonują dane podmioty w porównywanych transakcjach, uwzględniając analizę angażowanych przez nie aktywów, obejmującą również dobra materialne i niematerialne niezaliczone do aktywów, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach w takim stopniu, w jakim różnice między tymi warunkami mogą mieć wpływ na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia,
  • warunków istniejących na porównywanych rynkach w takim stopniu, w jakim warunki te mają wpływ na wartość rynkową transakcji zawieranych na tych rynkach, w tym warunków wpływających na wybór rynku (rynków) porównywalnych dla stron (strony) transakcji lub innego zdarzenia (rynku krajowego, rynku zagranicznego, rynku regionalnego, rynku geograficznego lub też rynku wybranego innymi kryteriami wpływającymi na porównywalność transakcji lub innych zdarzeń),
  • stosowanej strategii gospodarczej, w przypadku gdy miała ona wpływ na wartość transakcji,
 • wskazanie przyczyn zastosowania wieloletnich lub pochodzących z jednego roku danych porównawczych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której podatnik prowadzi działalność,
 • wskazanie danych porównawczych dotyczących operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych pomiędzy podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń,
 • wskazanie informacji na temat zastosowanych korekt eliminujących istotne efekty różnic pomiędzy wykorzystywanymi danymi porównawczymi a analizowaną transakcją, innym zdarzeniem lub podmiotem, dokonywane w stosunku do danych porównawczych lub w stosunku do analizowanej transakcji, innego zdarzenia lub podmiotu,
 • wskazanie stosowanych informacji finansowych lub wskaźników finansowych wykorzystanych w metodzie kalkulacji dochodów (straty), wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych, oraz określenie punktu lub przedziału rynkowego, wraz z opisem powodów, dla których warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa