pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

TP – Bezpieczne stopy procentowe i marże dla pożyczek

TLA Kancelaria > TP > TP – Bezpieczne stopy procentowe i marże dla pożyczek

Zgodnie z nowo obowiązującym art. 11g ustawy o CIT, implementującym uproszczenia „safe harbour” („bezpieczna przystań”) wytyczone na poziomie OECD (o czym wspominaliśmy już w alercie dotyczącym projektowanych zmian), organ odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania pożyczki wewnątrzgrupowej, jeżeli łącznie są spełnione poniższe warunki:

 • oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu MF [ogłaszanym nie rzadziej niż raz do roku – przyp. TLA] aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
 • nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
 • pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
 • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 mln zł lub równowartość tej kwoty [pożyczkę w walucie obcej przelicza się według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty pożyczki – przyp. TLA];
 • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 Natomiast zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem MF z dnia 21 grudnia 2018 r., od 1 stycznia 2019 r:

 • rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:
 1. w złotych – stanowi WIBOR 3M,
 2. w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M,
 3. w euro – stanowi EURIBOR 3M,
 4. we frankach szwajcarskich – LIBOR CHF 3M,
 5. w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny,
 • marża:
 1. wynosi 2 %,
 2. stanowi sumę wartości bezwzględnej [a więc z „pominięciem” minusa – przyp. TLA] bazowej stopy procentowej i wartości marży, w przypadku, gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera
 • i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

 Dodatkowo wskazujemy, iż:

 • powyższe regulacje stosuje się również odpowiednio do kredytu i emisji obligacji;
 • dla pożyczek/kredytu/emisji obligacji spełniających warunki z art. 11g ustawy o CIT nie ma obowiązku sporządzania benchmarkingu;
 • zgodnie z uzasadnieniem do obwieszczenia rodzaje bazowej stopy procentowej i wysokość marży nie mogą stanowić benchmarku lub „standardu” jeżeli chodzi o ustalanie rynkowej wysokości oprocentowania, gdy pożyczki nie spełniają warunków z art. 11g ustawy o CIT.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa