pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

TPR – nowe Q&A

TLA Kancelaria > TP > TPR – nowe Q&A
Mężczyzna zapisuje notatki

MF opublikowało zaktualizowany Q&A dotyczący sporządzania informacji o cenach transferowych TPR (ma zastosowanie do TPR składanego za 2020 r.). Pełną treść dokumentu można znaleźć tutaj: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/tpr-pytania-i-odpowiedzi-edycja-druga/ 

Poniżej prezentujemy wybrane pytania i odpowiedzi, dotyczące kwestii budzących do tej pory spore wątpliwości: 

1. Czy w Informacji TPR należy wykazać Transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych? 

Nie, z wyjątkiem transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy (zwolnienie tzw. transakcji krajowych) (…) 

2. Czy w Informacji TPR należy wykazać również transakcje, które zostały zawarte w latach wcześniejszych, a w roku 2020 są kontynuowane (np. pożyczkę wydaną w 2019 r., a spłacaną w 2020 r.)? 

Tak. W Informacji TPR należy wykazać wszystkie transakcje (w tym kontynuowane) objęte w danym roku obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (…) 

3. Kto składa Informację TPR w przypadku spółki niebędącej osobą prawną? 

Zgodnie z art. 11t ust. 5 Ustawy wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną powinni wyznaczyć jednego wspólnika, który będzie zobowiązany do złożenia Informacji TPR za spółkę. Sam fakt wyznaczenia wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności w przypadku niezłożenia Informacji TPR. W przypadku spółek niebędących osobami prawnymi, w sekcji B formularza wspólnik wyznaczony do złożenia Informacji TPR wskazuje swoje dane, a w sekcji C – wskazuje się dane spółki niemającej osobowości prawnej, dla której jest składana Informacja TPR. 

4. Czy w sytuacji gdy dane ze sprawozdania finansowego podmiotu nie uwzględniają korekty cen transferowych (przykładowo została dokonana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego), należy ją uwzględnić przy określaniu wskaźników w sekcji D? 

(…) Jeśli dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego nie uwzględniają korekty cen transferowych, wartości tej korekty nie uwzględnia się przy kalkulacji wskaźników w sekcji D. Pomimo nieuwzględnienia korekty w sprawozdaniu finansowym informację o dokonaniu takiej korekty należy jednak uwzględnić w sekcji E formularza, w której przedstawiane są dane dotyczące poszczególnych transakcji kontrolowanych.  

5. Ile razy należy podać nazwę danego kraju, jeśli transakcja realizowana jest z kilkoma podmiotami z tego samego kraju? 

Jeżeli kilka podmiotów z tego samego kraju jest stroną raportowanej transakcji, wówczas w Informacji TPR należy tylko raz wskazać nazwę kraju miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahentów. 

6. W jaki sposób należy wypełnić Informację TPR, w przypadku gdy dla danej Transakcji kontrolowanej sporządzono analizę zgodności? 

W przypadku sporządzenia analizy zgodności dla danej Transakcji kontrolowanej jako Metodę weryfikacji ceny należy wskazać MW06 Inna metoda. Następnie, w polu Typ wyceny należy wybrać TW07 Analiza zgodności – w pozostałych przypadkach oraz wskazać źródła danych, w oparciu o które sporządzono analizę zgodności (wybór wielokrotny spośród kodów AZ01-AZ09). 

7. Jaką Wartość transakcji należy wykazać w przypadku pożyczek lub kredytów zawartych przed okresem sprawozdawczym, w sytuacji kiedy wartość wykorzystywanego w okresie sprawozdawczym kapitału zmieniła się zgodnie z zapisami umowy lub harmonogramu spłat? 

Zarówno dokumentacja podatkowa, jak i Informacja TPR powinny wykazywać aktualne dane za okres, za jaki są sporządzane. Dla umów pożyczek lub kredytu trwających przez okres dłuższy niż rok, transakcja powinna być wykazywana w Informacji TPR w każdym roku, w którym jej wartość przekracza wysokość progu. Wartością transakcji dla takich umów jest kwota kapitału, którą należy rozumieć jako łączną kwotę kapitału pozostającego do dyspozycji dłużnika w danym okresie raportowanym. Dla określenia wartości tego typu transakcji pożyczki lub kredytu należy ustalić najwyższą wartość kapitału, pozostającego do spłaty w raportowanym okresie, w oparciu o zapisy umowne (np. harmonogram spłat) lub inne dokumenty (…) 

8. Jak w Informacji TPR należy wykazać wartość pożyczki/kredytu, w przypadku linii z ustalonym limitem (wykorzystanie pożyczki/kredytu może być zmienne)? 

Zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt 4.2 Objaśnień do rozporządzenia TPR w Informacji TPR należy wskazać zarówno limit pożyczki/kredytu (w polu Kwota kapitału), jak również wykorzystanie pożyczki/kredytu (w polu Wartość zadłużenia). Wykorzystanie pożyczki/kredytu, wyznaczone jako rzeczywista kwota zadłużenia lub kwota depozytu (odsetki nie są wliczane w wartość zadłużenia) w tysiącach złotych na ostatni dzień okresu, za jaki sporządzono Informację TPR, podaje się w polu Wartość zadłużenia.(…) 

9. Jak w Informacji TPR należy wykazać transakcję stanowiącą restrukturyzację? 

(…) Jeśli całość działań (czynności) została przez podatnika uznana za restrukturyzację w rozumieniu par. 2 Rozporządzenia TP, to taką transakcję należy wykazać w Informacji TPR pod kodami dotyczącymi restrukturyzacji, tj. od 3001 do 3013. Jeżeli natomiast dana transakcja nie spełnia warunków, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia TP, to powinno się ją wykazać w Informacji TPR za pomocą innych kodów, najbardziej odpowiadających przedmiotowi transakcji. 

Przypominamy , iż z uwagi na COVID-19 termin na złożenie Informacji TPR uległ wydłużeniu o 3 miesiące, tj. np. do 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa