pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Interpretacja ogólna lekiem na błędy ustawodawcy w zakresie wkładu pieniężnego

TLA Kancelaria > Inne > Interpretacja ogólna lekiem na błędy ustawodawcy w zakresie wkładu pieniężnego

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.:

  • przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio

zdążył wzbudzić wątpliwości w zakresie intencji ustawodawcy – czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki (będącej podatnikiem CIT) lub spółdzielni powoduje powstanie przychodu (po stronie podmiotu wnoszącego).

 

Wątpliwości były na tyle duże, że MF pokusiło się o wydanie interpretacji ogólnej (nr DD6.8201.1.2018), gdzie wskazano, że:

  • celem przepisu jest opodatkowanie tzw. cichych rezerw – ewentualnego dochodu skutkującego przeniesieniem własności danego składnika majątku podatnika,
  • rezerwy te nie powstają w przypadku wkładu pieniężnego – przekazanie środków pieniężnych tytułem wkładu nie stanowi więc przychodu.

 

W uzasadnieniu interpretacji MF powołało się m.in. na uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej wskazując, że zmiana treści przepisu nie miała na celu rozszerzenia zakresu opodatkowania wniesienia wkładów pieniężnych.

 

Pomimo, że MF wskazuje:

  • iż takie rozumienie przepisu wynika również z jego brzmienia,
  • w Sejmie jest już projekt doprecyzowujący jego treść (druk nr 2291). Projekt zakłada, że przepis w nowym brzmieniu ma zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r.

 

Przedmiotowa sprawa pokazuje, jak przypadki błędów ustawodawcy przy wprowadzaniu w życie nowych przepisów są naprawiane interpretacjami ogólnymi – takie sytuacje nie budzą zaufania do systemu podatkowego w Polsce.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa