pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Kolejny komunikat MF w sprawie kontroli cen transferowych

TLA Kancelaria > TP > Kolejny komunikat MF w sprawie kontroli cen transferowych

Ministerstwo Finansów zapowiada, iż w II kwartale 2016 r. zostaną przeprowadzone zintensyfikowane kontrole cen transferowych skoncentrowane na podmiotach, które:

  • pomimo znacznej dynamiki przychodów nie zapłaciły w ogóle CIT, co wskazuje na
  • zaprojektowaną strukturę nakierowaną na obniżenie podstawy opodatkowania do zera.

W ocenie TLA podwyższone ryzyko kontroli dotyczy również podmiotów, które prezentują niski poziom dochodów (przy znacznej dynamice przychodów), w szczególności w branżach odznaczających się relatywnie wysokim poziomem dochodowości.

Ponadto MF wskazuje w komunikacie rodzaj oraz skalę wykrywanych w trakcie kontroli nieprawidłowości z zakresu cen transferowych:

  • transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z.o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł,
  • jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł,
  • nierynkowej wysokości opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł,
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycznie pełnionych funkcji w transakcji skutkował zwiększeniem podatku CIT o kwotę prawie 2 mln zł,
  • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł.

Przedstawiony komunikat jest kolejnym sygnałem, że temat kontroli cen transferowych staje się zagadnieniem priorytetowym dla MF. W związku z powyższym podatnicy powinni zbadać poziom swojego przygotowania do ewentualnej kontroli podatkowej w przedmiotowym zakresie, w szczególności odnośnie kompletności i prawidłowości posiadanej dokumentacji podatkowej.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa