pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Korekta TP – co przygotowało MF?

TLA Kancelaria > TP > Korekta TP – co przygotowało MF?

Pod koniec 2020 r. MF opublikowało projekt objaśnień w zakresie korekty cen transferowych, który poddany był konsultacjom podatkowym. Teraz znany jest ostateczny kształt objaśnień – poniżej prezentujemy ich najważniejszpunkty:  

1. Cel oraz istota korekty cen transferowych (dalej: KCT11e): 

 • celem KCT11e jest dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej; 
 • istota KCT11e polega na urynkowieniu transakcji, dla której ustalone zostały warunki rynkowe (przy ocenie ex ante), a które następczo (przy ocenie ex post) stały się nierynkowe. 

2. Nie wszystkie korekty stanowią KCT11e  

 • korekty nieobjęte KCT11e, wynikającej z innych przyczyn (m. in. opust, rabat, zmiana zakresu świadczenia), są dokonywane na zasadach ogólnych czyli na bieżąco. 

3. Częstotliwość i termin KCT11e: 

 • KCT11e powinna zostać, co do zasady, dokonana przed złożeniem zeznania rocznego za dany rok i powinna obejmować okres nie dłuższy niż rok podatkowy; 
 • jeżeli łączne spełnienie warunków z art. 11e ustawy o CIT nastąpi po terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego, podatnik odpowiednio dokonuje jego korekty. Gdy na moment składania rocznego zeznania podatkowego podatnik nie posiada oświadczenia podmiotu powiązanego, wówczas w zeznaniu rocznym, za okres, którego dotyczy KCT11e, nie uwzględnia tej korekty, a dopiero po otrzymaniu stosownego oświadczenia, koryguje zeznanie roczne. 

4. Forma dokumentu: 

 • wyboru rodzaju dokumentu księgowego należy dokonywać indywidualnie w każdym przypadku, w oparciu o okoliczności stanu faktycznego, z uwzględnieniem przepisów wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności ustawy o VAT; 
 • w sytuacji gdy KCT11e nie powoduje zmiany wynagrodzenia z tytułu dokonanych transakcji, ale ma na celu dostosowanie poziomu rentowności spółki do poziomu rynkowego, taka korekta pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT i w konsekwencji nie jest dokumentowana fakturą VAT. 

5. Ustalenie warunków rynkowych w trakcie roku: 

 • podatnik nie powinien czekać z ustaleniem zgodnych z rynkiem warunków, na jakich realizuje transakcję kontrolowaną, do końca roku podatkowego. Jeżeli ustalone ex ante warunki są niezgodne z zasadą ceny rynkowej, podatnik powinien doprowadzić warunki do zgodności z zasadą ceny rynkowej na tzw. zasadach ogólnych; 
 • przy ocenie zasadności dokonania KCT11e uwzględnia się m.in. czy umowa zawarta między podmiotami powiązanymi przewiduje klauzulę dotyczącą możliwości wstecznego korygowania ceny, marży, narzutu, wyniku finansowego, a samo zawarcie takiej klauzuli w umowie należy również badać pod kątem zasadności z perspektywy z zasadą arm’s lenght. 

6. Oświadczenie podmiotu powiązanego: 

 • podatnik powinien posiadać oświadczenie podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty nie później niż na dzień, na który ujęto przychód / koszt w księgach podatkowych (pod datą zapisu księgowego); 
 • w przypadku gdy podmiot powiązany wystawia dokument księgowy stanowiący podstawę do dokonania KCT11e i przekazuje go podatnikowi, otrzymanie tego dokumentu wypełnia warunek posiadania oświadczenia. 

7. KCT11e, spełniająca warunki z art. 11e CIT dokonywana jest wsteczodpowiednio: 

 • poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, którego ta korekta dotyczy – w przypadku korekty przychodów, 
 • poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, którego ta korekta dotyczy – w przypadku korekty kosztów uzyskania przychodów. 

8. I najważniejsze, MF utrzymało krytykowane podczas konsultacji stanowisko wskazane w projekcie objaśnień, że: 

 • KCT11e in minus niespełniająca warunków określonych w art. 11e pkt 1-5 ustawy o CIT nie może zostać dokonana w ogóle; 
 • natomiast KCT11e in plus niespełniająca warunków określonych w art. 11e pkt 1-2 ustawy o CIT, powinna zostać dokonana na zasadach ogólnych. 

Finalna wersja objaśnień rozwiewa wiele z wątpliwości podatnikówjednak duże rozczarowanie budzi fakt, że MF nie zrezygnowało z pomysłu, aby w przypadku niespełnienia warunków 11e, wystąpił obowiązek korekty in plus, a analogicznie dla korekty in minus brak możliwości rozliczenia jej w ogóle. Dlatego podatnicy już w trakcie roku podatkowego powinni zabezpieczyć ustalenie cen na poziomie rynkowym (np. przygotowując analizę porównawczą i odpowiednio dostosowując warunki rozliczeń). 

 

Artykuł przygotowany przez Karolinę Wokurkę oraz Remigiusza Markiela.

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa