pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Korekta TP – czy gęsta jak mleko mgła już zniknęła?

TLA Kancelaria > TP > Korekta TP – czy gęsta jak mleko mgła już zniknęła?

Przepisy art. 11e CIT oraz 23q ustawy o PIT, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. uregulowały warunki dokonania korekt cen transferowych, które opisywaliśmy tutaj. 

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości, co do sposobu stosowania tych przepisów, MF przygotowało długo oczekiwany projekt objaśnień w zakresie korekty cen transferowych. Projekt poddany jest konsultacjom, które potrwają do 6 listopada 2020 r. 

 

Poniżej prezentujemy kilka najistotniejszych kwestiporuszonych w dokumencie: 

 

 1. [NAJWAŻNIEJSZY PUNKT] Korekta cen transferowych (dalej: KCT11e) niespełniająca warunków z art. 11e: 
 • KCT11e in minus (czyli „niekorzystna” dla budżetu Państwa) w przypadku niespełniania warunków określonych w art. 11e pkt 1-5 ustawy o CIT (skutek: brak możliwości jej rozliczenia jako „KCT11e” czyli „wstecz”) nie może zostać dokonana również na zasadach ogólnych (a więc na bieżąco). W przeciwnym razie, zdaniem MF podatnik faktycznie uzyskiwałby swobodę w zakresie wyboru sposobu i okresu dokonywania KCT11e, tj. zgodnie z ogólnymi zasadami korekt.  
 • z kolei KCT11e in plus (czyli „korzystna” dla budżetu Państwa)niespełniająca warunków określonych w art. 11e pkt 1-2 ustawy o CIT (a więc generalnie z uwagi na brak rozliczeń zgodnie z warunkami „rynkowymi” już w momencie realizacji transakcji), musi zostać dokonana na zasadach ogólnych. W przeciwnym przypadku, podatnik mógłby kształtować warunki transakcji z podmiotami powiązanymi ze skutkiem zaniżenia dochodu (zawyżeniem straty podatkowej). 

 

 1. Warunek stosowania cen rynkowych już w trakcie roku: 
 • jak wskazuje MF, KCT11e nie służy urynkowieniu transakcji zawartych na nierynkowych zasadach, lecz ma na celu doprowadzić do zgodności z zasadą ceny rynkowej warunki niezgodne z  zasadą wskutek zmiany istotnych uwarunkowań ekonomicznych transakcji; 
 • dlatego już na etapie zawierania transakcji kontrolowanej podmioty powiązane powinny ocenić – zgodnie z najlepszą wiedzą (w szczególności z wykorzystaniem dostępnych danych porównawczych) – czy na takie warunki transakcji kontrolowanej umówiłyby się podmioty niepowiązane. 

 

 1. Wskazanie przykładów zmiany okoliczności w trakcie roku, tj.: 
 • zmiana rynkowych cen podstawowych surowców lub materiałów,  
 • wahania kursów walutowych,  
 • zmiana stóp procentowych,  
 • wahania popytu lub podaży danego produktu, spowodowane przez czynniki niezależne od podatnika i podmiotu powiązanego. 

 

 1. Wskazanie przykładów korekt, które nie stanowią korekt cen transferowych, tj. korekty wynikające z takich okoliczności jak: 
 • zwrot towarów i reklamacje 
 • opusty cenowe uzależnione od osiągnięcia określonego poziomu obrotów,  
 • rabaty wolumenowe dotyczące konkretnych dostaw. 

 

 1. Częstotliwość i termin dokonywania korekty cen transferowych: 
 • KCT11e obejmuje co do zasady korekty cen transferowych po zakończeniu roku podatkowego, nie wyklucza się jednak KCT11e dokonywanych w trakcie roku podatkowego, np. po zakończeniu miesiąca lub kwartału;  
 • KCT11e powinna zostać, co do zasady, dokonana przed złożeniem zeznania rocznego za dany rok i powinna obejmować okres nie dłuższy niż rok podatkowy. 

 

 1. Forma uzyskania oświadczenia drugiej strony o dokonaniu korekty cen transferowych 
 • dla celów dowodowych, oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej i może obejmować: otrzymaną od podmiotu powiązanego wiadomość e-mail / list / pismo podpisane przez pracownika podmiotu powiązanego odpowiedzialnego za ujęcie korekty cen transferowych w księgach podatkowych podmiotu powiązanego. 

 

 1. Warunek potwierdzenia dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym 
 • pojęcie „rocznego zeznania podatkowego” użyte w art. 11e pkt 5 ustawy o CIT należy rozumieć również jako korektę rocznego zeznania podatkowego; 
 • przykładowo, jeżeli spełnienie warunków z art. 11e ustawy o CIT wystąpi po terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego, wówczas podatnik może uwzględnić KCT11e w księgach podatkowych roku, którego ta korekta dotyczy, i odpowiednio skorygować takie zeznanie. 

 

 1. Wskazanie, że ujęcie korekty cen transferowych, spełniającej warunki z art. 11e CIT następuje wsteczodpowiednio: 
 • poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, którego ta korekta dotyczy – w przypadku korekty przychodów, 
 • poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, którego ta korekta dotyczy  w przypadku korekty kosztów uzyskania przychodów. 

 

Czy wątpliwości zostały rozwiane? W pewnej części tak, niemniej oburzający jest wręcz pomysł, aby w przypadku niespełnienia warunków korekty wystąpił obowiązek korekty in plus, a analogicznie dla korekty in minus brak możliwości rozliczenia jej w ogóle. Należy mieć nadzieję, że finalne objaśnienia przyjmą mniej „drastyczną” formę.  

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa