pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Korekta TP – warto zweryfikować rozliczenia z podmiotami powiązanymi

TLA Kancelaria > TP > Korekta TP – warto zweryfikować rozliczenia z podmiotami powiązanymi

Przypominamy, iż zgodnie z nowymi regulacjami TP, podatnik może dokonać korekty cen transferowych (mieści się w tym m.in. korekta ceny, wyniku finansowego czy wskaźnika finansowego), jeżeli są spełnione łącznie poniższe warunki:

 • transakcje kontrolowane są rozliczane „rynkowo” już w trakcie roku (zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i doświadczeniem);
 • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki (tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć
  w momencie planowania poziomu cen transferowych na dany rok, np. istotne zmiany rynkowych cen surowców lub materiałów, znaczące wahania popytu lub podaży danego produktu) lub znane są faktycznie poniesione koszty, lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami „rynkowymi” wymaga dokonania korekty cen transferowych;
 • w momencie korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;
 • podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma siedzibę na terytorium RP albo w państwie, z którym RP zawarła UPO oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;
 • podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

W związku z powyższym, naszym zdaniem:

 • gdy w trakcie roku podatnik rozlicza się według metody uznanej za „rynkową” (metoda rozliczeń w trakcie roku jest spójna z metodą ewentualnej korekty) i kalkulacja ceny oparta jest na „wiarygodnym” budżecie (prognozy poparte obiektywnymi, wiarygodnymi argumentami, kalkulacjami etc.)
 • z kolei w trakcie roku dane rzeczywiste będą odbiegać od wyników rzeczywistych z uwagi na „zmianę istotnych okoliczności”;
 • warunki wskazane w pkt 1) i 2) powinny zostać spełnione.

Z uwagi na powyższe obostrzenia, podatnicy powinni:

 • zweryfikować swoje rozliczenia z podmiotami powiązanymi względem wskazanych warunków oraz
 • rozważyć ich odpowiednią modyfikację.

Niemniej, wprowadzone regulacje pozostawiają pewne wątpliwości interpretacyjne (np. co dokładnie należy rozumieć przez „stosowanie cen rynkowych już w trakcie roku” albo czy dla korekt dokonywanych co miesiąc również należy stosować wskazane warunki), z kolei zgodnie
z zapowiedziami MF już niedługo zostaną opublikowane objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych. Trzeba mieć nadzieję, że MF mocno pochyli się nad tą niezwykle istotną dla podatników kwestią i opublikuje szczegółową instrukcję w tym zakresie.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa