pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Odpowiedzialność członka zarządu a obowiązki organu

TLA Kancelaria > Postępowania (istotne orzecznictwo) > Odpowiedzialność członka zarządu a obowiązki organu

W analizowanej sprawie Spółka nie uregulowała w całości zobowiązań podatkowych z tytułu podatku akcyzowego, wobec czego wszczęto postępowanie egzekucyjne. W międzyczasie Sąd Rejonowy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Spółki. Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a egzekucja prowadzona wobec Spółki okazała się bezskuteczna.

Naczelnik Urzędu Celnego wszczął postępowanie w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu. Zarówno organ I jak i II Instancji stwierdziły, iż w sprawie orzeczenia
o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zobowiązania podatkowe Spółki, organ jest obowiązany wykazać jedynie pozytywne przesłanki do przeniesienia na niego odpowiedzialności tj.:

  • pełnienie obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania podatkowego,
  • bezskuteczność egzekucji przeciwko Spółce.

Natomiast to na członku zarządu spoczywa ciężar wykazania którejkolwiek z przesłanek egzoneracyjnych, które wykluczałyby orzeczenie o jego odpowiedzialności:

  • zgłoszenie wniosku o upadłość we właściwym czasie lub wszczęcie postępowania układowego, albo
  • wykazania, iż niedochowanie powyższych czynności nie nastąpiło z jego winy.

Zarówno Sąd I instancji jak i NSA podkreśliły, iż powyższa zasada nie oznacza przerzucenia na członka zarządu ciężaru dowodu, bowiem to organy podatkowe winny dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej i nie zwalania to organów z obowiązku zebrania materiału dowodowego sprawy.

Jeżeli członek zarządu konsekwentnie twierdził, iż nie zachodziły przesłanki do zgłoszenia upadłości wcześniej niż to uczyniono, organy powinny z własnej inicjatywy, za pomocą dostępnych środków dowodowych ustalić, jaka była rzeczywista sytuacja finansowa Spółki na dzień zgłoszenia upadłości.

Analizowane orzeczenie wskazuje, iż nie tylko na podatnikach spoczywa ciężar przedstawiania dowodów w sprawie. Jeżeli podatnik usilnie wskazuje na okoliczności, których wykazanie jest utrudnione, to organy powinny przeprowadzić stosowne czynności, bowiem ostatecznie na nich spoczywa obowiązek:

  • ustalenia prawdy obiektywnej sprawy, do czego niezbędne jest
  • zebranie odpowiedniego materiału dowodowego.

Orzekając wbrew twierdzeniom podatnika, bez przedstawienia dowodów na okoliczności przeciwne, organy muszą liczyć się z uchyleniem tak wydanych rozstrzygnięć.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa