pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Odszkodowanie jako koszt podatkowy

TLA Kancelaria > CIT > Odszkodowanie jako koszt podatkowy

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Gliwicach z 21 marca 2012 r. (sygn. akt I SA/Gl 904/11), w którym sąd analizuje dopuszczalność zaliczenia odszkodowania do kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowej sprawie podatnik wypłacił kontrahentowi odszkodowanie w związku z niewykonaniem na jego rzecz dostaw zamówionego towaru handlowego. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik uznał, że:

  • odszkodowanie to stanowi koszt uzyskania przychodu, ponieważ niewykonanie dostaw nie mieści się w wyłączeniu zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, zgodnie z którym
  • nie uważa się za KUP „kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług„.

Powyższego stanowiska nie podzielił zarówno organ interpretacyjny, a także, w rozpatrywanej sprawie, WSA w Gliwicach. Sąd wprawdzie przyznał racje podatnikowi, że wypłacone przez niego odszkodowanie w istocie nie należy do katalogu z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, jednak podkreślił równocześnie, iż „konstatacja ta nie jest (…) wystarczająca do stwierdzenia, że skoro odszkodowania tego nie uwzględniono w tym przepisie, to stanowi ono koszt uzyskania przychodu„.

W ocenie sądu, prawnopodatkowe konsekwencje wypłaty odszkodowań niewymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT należy:

  • rozpatrywać indywidualnie oraz
  • badać ich związek z uzyskanym czy też potencjalnym przychodem oraz z zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła tychże przychodów, zgodnie z ogólną normą zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT

Sąd, uzasadniając orzeczenie, wskazał, że podatnik, opisując stan faktyczny, nie wykazał zachowania źródła przychodów (np. utrzymanie dobrych kontaktów z kontrahentem, z zamiarem kontynuowania współpracy) jako celu wypłaty odszkodowania, ograniczając się tylko do argumentu, że ten rodzaj świadczenia nie znajduje się w katalogu negatywnym określonym przez ustawodawcę. Uniemożliwiło to, zdaniem sądu, wydanie innego rozstrzygnięcia.

Znane są nam korzystne dla podatników wyroki, w których sądy potwierdziły możliwość zaliczenia odszkodowania (bądź kary umownej) do KUP, przy czym związek między wypłaconym świadczeniem a potencjalnym przychodem, jego zabezpieczeniem bądź zachowaniem został w poszczególnych sprawach wykazany przez podatników (m. in. wyroki: WSA w Warszawie z 17 czerwca 2011, III SA/Wa 3072/10, WSA w Warszawie z 21 lipca 2011 III SA/Wa 2735/10).  Tak również NSA w orzeczeniu z dnia 17 stycznia 2012, II FSK 1365/10:

  • „w określonych sytuacjach faktycznych kara umowna lub odszkodowanie może mieć związek z przychodem nie mówiąc już o związku z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów”,
  • „nie zawsze wykonanie istniejącego zobowiązania poprzez zapłacenie kary umownej lub odszkodowania będzie wiązało się ze zmniejszeniem dochodu. Innymi słowy z ekonomicznego punktu widzenia (…) zapłacenie kary umownej było korzystne zarówno dla podatnika, (…) jak i dla Skarbu Państwa”.

Omawiane orzeczenie pokazuje zatem, iż ocena zasadności zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów to nie tylko kwestia wykluczenia zastosowania przepisów art. 16 ustawy o CIT, ale również spełnienia podstawowych warunków wynikających z art. 15 ustawy o CIT. W przedmiotowej sprawie, aby ograniczyć ryzyko nieuznania odszkodowania (bądź kary umownej) za koszt podatkowy, należy szczególnie wyraźnie wykazywać związek pomiędzy koniecznością jego wypłacenia a uzyskaniem potencjalnego przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa