pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Podwyższenie kapitału zakładowego a KUP

TLA Kancelaria > CIT > Podwyższenie kapitału zakładowego a KUP

NSA w uchwale 7 sędziów z dnia 24 stycznia 2011 r., sygn. akt II FPS 6/10 orzekł: „Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. w zw. z art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Organy podatkowe generalnie stoją na stanowisku, że wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe organy podatkowe wywodzą z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, który stanowi, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Skoro zaś nie można powiązać takich wydatków z przychodem, nie można również przypisać kosztów podatkowych. Część sądów administracyjnych również podziela ten pogląd.

Dlatego też warto zwrócić uwagę na uchwałę NSA, w której stwierdzono, że możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego:

  • Dotyczy to tzw. wydatków pośrednich, które nie warunkują podwyższenia kapitału zakładowego, natomiast są kwalifikowane jako koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej. Do wydatków tych NSA zaliczył m. in. usługi doradztwa, analizy, usługi prawne;
  • Natomiast wydatki bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Do tego rodzaju wydatków wg NSA niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych.

Z uwagi na doniosłość prawną omawianego orzeczenia NSA (tzn. nie jest to zwykły wyrok NSA, lecz uchwała podjęta w składzie 7 sędziów) można przypuszczać, że organy podatkowe będą miały je na względzie przy rozstrzyganiu podobnych spraw. Dlatego też podatnicy, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie wykazali w/w wydatków jako kosztów uzyskania przychodów, mogą dokonać stosownych korekt w tym zakresie.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa