pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Uproszczona APA – hit czy kit?

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Uproszczona APA – hit czy kit?

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia projektu ustawy (obecnie projekt na etapie opiniowania), wprowadzającej uproszczone porozumienie cenowe (dalej: uAPA):

1) [jakie główne korzyści?]

 • brak limitu z art. 15e ustawy o CIT dla kosztów objętych uAPA już za rok poprzedzający rok podatkowy złożenia wniosku (złożenie wniosku jeszcze w roku podatkowym 2019 r. pozwala „uratować” koszty roku podatkowego 2018 r.);
 • w okresie obowiązywania uAPA organ:
  – nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w odniesieniu do transakcji z uAPA (pod warunkiem stosowania się przez podatnika do uAPA);
  – brak obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej dla transakcji z uAPA;
 • procedura uAPA szybsza i tańsza niż w ramach procedury „standardowej” (koszt w ramach procedury „standardowej” nawet 200 000 PLN).

2) [co obejmuje?] uAPA wydawana jest dla transakcji kontrolowanych dotyczących:

 • zakupu usług o niskiej wartości dodanej (usługi z załącznika 6 w CIT tj. w zakresie księgowości i audytu, finansów przedsiębiorstwa, komunikacji i promocji, związane z zasobami ludzkimi, usługi IT, prawne, w zakresie podatków, administracyjno – biurowe, spełniające warunki określone w art. 11f ust 2 ustawy o CIT, m.in. charakter „wspomagający” dz. gosp.)
  lub
 •  ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania:

– ze znaku towarowego lub
– know-how.

3) [kto wydaje i kto wnioskuje?] Szef KAS na wniosek krajowego podmiotu powiązanego.

4) [kiedy odmowa wydania?] uAPA nie będzie wydana m.in. jeżeli:

 • udział dochodów z innych źródeł w rozumieniu CIT wnioskodawcy w przychodach z innych źródeł jest niższy niż 1% w co najmniej dwóch z trzech ostatnich lat podatkowych,
 • w dwóch pierwszych latach okresu na jakie została wydana, powyższy udział dochodów w przychodach będzie niższy niż 1%.

5) [co zawiera wniosek?] Wniosek zawiera:

 • informacje o transakcji (opis transakcji, uzasadnienie potrzeby jej zawarcia przez wnioskodawcę);
 • wskazanie metody weryfikacji ceny wraz z kalkulacją ceny (zawierającej m.in. kalkulację bazy kosztowej, opis kluczy alokacji i uzasadnienie ich zastosowania);
 • oświadczenia złożone przez kierownika jednostki w rozumieniu UoR (brak możliwości złożenia przez pełnomocnika) m.in. oświadczenie, że świadczenia w ramach transakcji nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi samodzielnie przez wnioskodawcę oraz zostały nabyte na własne potrzeby (nie ma zastosowania gdy wykaże się, że podmioty niepowiązane nabyłyby takie świadczenia);
 • opis korzyści ekonomicznych z transakcji ze wskazaniem przykładowych dowodów ich osiągnięcia;
 • benchmarking albo opis zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi albo oświadczenie o brak obowiązku ich sporządzenia, z uwagi na zastosowanie przywileju z art. 11f ustawy o CIT („safe harbour” dla usług o niskiej wartości dodanej);
 • propozycję okresu obowiązywania uAPA.

6) [na jaki okres?] Nie może być dłuższy niż 3 lata podatkowe (na wniosek może być odnawiane na kolejny okresy, nie dłuższe niż 3 lata podatkowe).

7) [ile czasu zajmie procedura?] Postępowanie powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

8) [jaka wysokość opłaty?] 20 000 PLN, taka sama opłata za każde odnowienie.

Projektowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Niemniej projekt nie pozostaje bez rys – m.in. katalog transakcji możliwych do objęcia uAPA jest bardzo wąski i w efekcie dla transakcji spoza kręgu objętym uAPA konieczne będzie wnioskowanie w procedurze „standardowej” (limitowaniem kosztów z art. 15e CIT objęty jest znacznie szerszy katalog transakcji, ponadto w odniesieniu do usług o niskiej wartości dodanej w grupach kapitałowych można zaobserwować inne transakcje usługowe, nieobjęte załącznikiem nr 6 z ustawy o CIT, a mające cechy usług o niskiej wartości dodanej, np. usługi marketingowe). Pozostaje mieć nadzieję, iż projekt w ostatecznej formie zostanie dostosowany do realiów gospodarczych.

Projekt obecnie „utknął” na poziomie opiniowania w MF. Pierwotnie ustawa miała wejść w życie 1 lipca 2019 r., jednak ta data jest już w zasadzie nierealna. O postępach w pracach legislacyjnych będziemy informować Państwa na bieżąco.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa