pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Weryfikacja „przerzuconych” dochodów – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych

TLA Kancelaria > Ceny transferowe > Weryfikacja „przerzuconych” dochodów – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych
Weryfikacja „przerzuconych” dochodów – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych

Tytułem wstępu należy zasygnalizować, na czym ma polegać nowelizowana instytucja opodatkowania „przerzuconych dochodów”: 

 • Podatek z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19% podstawy opodatkowania; 
 • Za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do KUP koszty poniesione przez podatnika na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego (jakie to kategorie kosztów piszemy dalej), jeżeli łącznie są spełnione poniższe warunki:
  • dochód zagranicznego podmiotu powiązanego podlega opodatkowaniu według efektywnej stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%, lub zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem; 
  • podmiot powiązany uzyskuje od podatnika lub innych polskich spółek z nim powiązanych opodatkowanych CIT co najmniej 50% ogółu przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, lub przepisami o rachunkowości; 
  • podmiot powiązany przekazuje, co najmniej 10% przychodów otrzymanych od podatnika lub polskich spółek powiązanych rzecz innego podmiotu
   • a) zaliczając w związku z tym wydatki do KUP lub odlicza je od dochodu lub podatku
   • b) jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony na dywidendę; 
  • suma kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych stanowi co najmniej 3% sumy KUP podatnika za ten rok. 

Do kosztów, które mogą zostać uznane za przerzucone dochody, zalicza się koszty: 

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze; 
 • opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z WNIP; 
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; 
 • finansowania dłużnego; 
 • wynagrodzeń z tytułu restrukturyzacji. 

I teraz najważniejsze — ciężar dowodu, że nie został spełniony co najmniej jeden z warunków, będzie spoczywał na polskim podatniku.  

W związku z tym obowiązek wykazania, że płacone należności nie stanowią „przerzuconych dochodów”, zostanie przeniesiony na podatników. Będzie się to wiązało m.in. z uzyskiwaniem oświadczeń od zagranicznych podmiotów powiązanych, że opodatkowują otrzymane przychody według efektywnej stawki nie niższej niż 14,25% lub jaka część przychodu do polskiego podatnika przeznaczana jest na dywidendę. 

Regulacje w tym zakresie są niejasne i nieprecyzyjne, z pewnością pochodną ich wydania będą kolejne obszerne objaśnienia podatkowe. Analiza projektu budzi już pierwsze wątpliwości np.: 

 • Jakie dokumenty (dowody) będą „wystarczające” dla organów (oświadczenie, dokumenty finansowe)?  
 • Jak ustalić przekazanie 10% przychodów od podatnika na rzecz innego podmiotu (Czy chodzi tą konkretną otrzymaną kwotę, czy jej równowartość? Jaki musi być strumień przepływu środków? Czy przekazanie środków powinno być bezzwłocznie?)?   
 • Jak ustalić 50% przychodu zagranicznego podmiotu (zgodnie z polskimi czy zagranicznymi przepisami)?  

O przebiegu prac legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.  

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa