pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Weryfikacja statusu rzeczywistego właściciela przy wypłacie dywidendy – co na to WSA?

TLA Kancelaria > Podatki > Weryfikacja statusu rzeczywistego właściciela przy wypłacie dywidendy – co na to WSA?

Kwestia, czy w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy z podatku u źródła (WHT) istnieje obowiązek badania, czy odbiorca tej należności jest jej rzeczywistym właścicielem, była niejednokrotnie przedmiotem wydawanych interpretacji indywidualnych i wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. Mimo to, zdania organów są w tym zakresie podzielone.  

Co powiedział WSA?  

WSA w wydanym 20.09.2021 r. wyroku [1] w zakresie konieczności weryfikacji statusu rzeczywistego właściciela w przypadku stosowania zwolnienia dla wypłat dywidendy wskazał, że:  

  • wśród warunków zwolnienia wskazanych w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT nie ma warunku posiadania przez podatnika statusu rzeczywistego właściciela (w przeciwieństwie do np. stosowania zwolnienia w przypadku odsetek i należności licencyjnych – w ich przypadku warunek wskazany jest w art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT); 
  • „[…] Prowadzi to do wniosku, że wobec niewątpliwego nieistnienia wymogu posiadania przez podatnika — odbiorcę dywidendy statusu rzeczywistego właściciela (art. 4a pkt 29 ustawy) niezrozumiałe i bezprzedmiotowe byłoby oczekiwanie, aby płatnik podejmował jakiekolwiek zabiegi weryfikujące, czy ten status przysługuje temu podatnikowi, i aby taka weryfikacja miała mieć wpływ na ocenę, czy płatnik dochowuje należytej staranności”; 
  • dodatkowo za powyższym wnioskiem przemawia wykładnia a contrario art. 26 ust. 1f ustawy o CIT – zdanie ostatnie ustawy. W przepisie tym Ustawodawca akcentuje konieczność posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu otrzymującego należności, że jest on ich rzeczywistym właścicielem. Chodzi tu jednak o należności z tytułu m.in. odsetek i należności licencyjnych, a nie dywidend. 

Do podobnych wniosków dochodziły już inne organy (np. wyrok NSA [2]), ale w obliczu niejednolitej wykładni organów wyrok ten powinien cieszyć podatników i płatników WHT, być może jest bowiem „krokiem” ku zakończeniu sporu w tej kwestii. 

Status rzeczywistego właściciela a zwrot podatku 

Przedmiotem wyroku było również zapytanie, czy w przypadku wystąpienia o zwrot podatku od wypłaconej dywidendy będzie istniał obowiązek złożenia oświadczeń przewidzianych w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 (m.in. oświadczenie rzeczywistego właściciela) ustawy pomimo braku obowiązku spełnienia definicji rzeczywistego właściciela przy zastosowaniu zwolnienia  z art. 22 ust. 4. 

Sąd w odpowiedział, iż konsekwentnie, jeśli płatnik nie był obowiązany do weryfikowania statusu podatnika jako rzeczywistego właściciela, to nie musi go również weryfikować w podstępowaniu o zwrot podatku.  

Co ciekawe, Sąd zwrócił uwagę, iż w przypadku ubiegania się o zwrot podatku przez podatnika, do wniosku o zwrot podatku podatnik powinien załączyć oświadczenie, że jest on rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, bowiem wynika to z brzmienia przepisu art. 28b ust. 4 pkt 5 ustawy o CIT: 

  • Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności, w szczególności: (…), a także oświadczenie podatnika, że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1”. 

Biorąc pod uwagę powyższe, dochodzi do sytuacji, w której sytuacja płatnika i podatnika przedstawia się zgoła inaczej, mimo iż w tym przepisie nie ma wskazanych konkretnych należności, do których odnosi się podatne oświadczenie. Wydawałoby się, że skoro oświadczenie rzeczywistego właściciela z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT dotyczy tylko wypłat należności z tytułu odsetek i należności licencyjnych to tak samo powinno być w tym przypadku. Okazuje się jednak, że przepisy te mogą być różnie interpretowane.  

[1] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.09.2021 r., sygn. III SA/Wa 562/21

[2] Wyrok NSA z dnia 27.04.2021 r., sygn. II FSK 240/21  

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa