pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany w uprawnieniach jednoosobowych przedsiębiorców

TLA Kancelaria > e-commerce > Zmiany w uprawnieniach jednoosobowych przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy wyodrębniające sytuacje, w których część uprawnień konsumenckich będzie także przysługiwać przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, co w konsekwencji doprowadzi do utworzenia nowej grupy podmiotów – „przedsiębiorców-konsumentów”. 

 

Komu przyznano dodatkowe uprawnienia? 

 

Przedsiębiorcami, którym przyznano dodatkowe uprawnienia są przedsiębiorcy: 

 • zawierający wprawdzie umowy związane z ich działalnością gospodarczą,  

lecz 

 • nieposiadające dla nich charakteru zawodowegowynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tj. zasadniczo przedsiębiorca nie posiada profesjonalnej wiedzy na temat przedmiotu transakcji – np. fryzjer kupujący komputer). 

 

Jaki jest zakres dodatkowych uprawnień? 

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostaną objęci dodatkową ochroną, która do tej pory przewidziana była dla konsumentów w zakresie: 

 • klauzul niedozwolonych (abuzywnych); 
 • prawa i zasad odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;  
 • rękojmi za wady (w tym przypadku jednak nadal będzie możliwe umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi). 

 

 

Jak przygotować się do zmian? 

 

Utworzenie nowej kategorii podmiotów tj. przedsiębiorców posiadających pewne uprawnienia dotychczas właściwe dla konsumentów, skutkuje koniecznością dostosowania się do nowowprowadzonych zmian w szczególności poprzez: 

 • weryfikację dokumentów stosowanych w transakcjach pod kątem: 
 • występowania klauzul abuzywnych, 
 • informacji o prawie i zasadach odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, 
 • zasad dotyczących rękojmi; 
 • uwzględnienie w treści stosowanych dokumentów nowej kategorii kontrahentów  dopasowanie stosowanych regulaminów do trzeciej kategorii podmiotów – przedsiębiorców-konsumentów; 
 • przygotowanie mechanizmu weryfikacji  kontrahenta z którym zawierana jest umowa. 

 

Celem powyższych działań jest eliminacja ryzyk związanych z niewdrożeniem nowych przepisów, którymi mogą być w szczególności: 

 • w przypadku braku informacji o prawie odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy (lub do 14 dni od daty udzielenia informacji, zależnie od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej); 
 • w przypadku wystąpienia w treści umowy klauzul abuzywnych – nie będą one obowiązujące; 
 • w przypadku nierozpatrzenia reklamacji w ustawowym terminie 14 dni – obowiązek spełnienia żądania reklamującego 

 

Wobec powyższych faktów warto dokonać audytu dokumentów stosowanych w transakcjach z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i uwzględnić nowe uprawnienia, które mogą uzyskać w ramach umów zawartych po 1 stycznia 2021 r. Wdrożenie nowych przepisów może być szczególnie istotne dla wszelkich podmiotów zawierających umowy na odległość i korzystających z wzorców umownych.  

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa