pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Moment wykonania usługi dla celów podatkowych

TLA Kancelaria > VAT > Moment wykonania usługi dla celów podatkowych

Stan faktyczny

Spółka powzięła wątpliwość, w którym momencie ma prawo do odliczenia VAT od nabywanych usług, związanych głównie z procesem produkcyjnym, takich jak np.: usługi serwisowe, ekspertyzy/opracowania/raporty pisemne, usługi remontowe, tj.:

  • czy za moment wykonania usługi należy przyjąć datę odbioru usługi – na podstawie protokołu?
  • czy za moment wykonania usługi należy przyjąć faktyczną datę wykonania ostatniej czynności określonej w harmonogramie prac?

Spółka zaprezentowała stanowisko, że jest uprawniona do odliczenia VAT w dacie protokolarnego odbioru usługi, którą należy uznać za datę wykonania usługi.

Rozstrzygnięcie Ministra Finansów

Minister Finansów nie podzielił stanowiska Spółki i przyjął, że w rozpatrywanym przypadku o wykonaniu usługi będzie decydować faktyczne wykonanie tej usługi (moment wykonania usługi przez Wykonawcę), a nie jej przyjęcie na podstawie protokołu odbioru.

Minister Finansów stwierdził ponadto, że:

  • obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają dla powstania obowiązku podatkowego, aby odbiór usługi był dokonywany na podstawie protokołu,
  • natomiast postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu usługi za wykonaną pozostają bez znaczenia dla ww. celów i mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.

Komentarz TLA

Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy jest dyskusyjne, choć usprawiedliwione poniekąd przedstawionym stanem faktycznym, z którego wynika, że to właśnie wykonanie ostatniej czynności określonej w harmonogramie prac jest jednoznaczne z zakończeniem realizacji usługi.

Nie do końca można jednak zgodzić się z organem, że moment odbioru wykonanej usługi i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub postanowienia umowne nie będą miały żadnego znaczenia dla momentu wykonania usługi. Idąc tokiem rozumowania organu, należałoby uznać, że:

  • zdanie wykonanych prac (np. odbiór pomalowanego lokalu) jest czynnością zupełnie odrębną od czynności malowania tego lokalu i wychodzi już niejako poza zakres świadczonej usługi,
  • a zatem malarz wykonując te czynności wykonuje je nieodpłatnie, gdyż kwota wynagrodzenia kalkulowana za usługę nie obejmowałaby tych czynności.

Takie podejście organu stanowi ingerencję w zasadę swobody kształtowania woli stron stosunku umownego. To przecież strony decydują o tym, jak będzie kształtować się zakres usług, sposób ich wykonania, a także moment ich wykonania. W związku z tym nieuzasadnione jest pozbawianie klauzul umownych znaczenia przy ocenie momentu wykonania usługi.

W sytuacji takiej, jak w opisywanej interpretacji, należy dojść do wniosku, że stanowisko organu mogłoby być odmienne, gdyby odbiór prac stanowił wprost element świadczonej usługi (poprzez dodanie do ww. harmonogramu prac, polegających np. na obsłudze przez wykonawcę kontroli prac dokonywanej przez zamawiającego).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa