pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

SLIM VAT 2 – kolejne zmiany na horyzoncie

TLA Kancelaria > VAT > SLIM VAT 2 – kolejne zmiany na horyzoncie

Ustawa wprowadzająca zmiany w ustawie o VAT, oraz w ustawie – Prawo bankowe, została uchwalona przez Sejm –  trafi do Senatu, który może wprowadzić poprawki. Zmiany nazywane są pakietem SLIM VAT 2.

 

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadzi kilka zmian dla podatników. Większość z nich wejdzie w życie już od 1 października 2021 r. Zmiany dotyczące rozliczeń WNT, importu usług oraz rozliczenia podatku z tytułu importu towarów wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.   

 

Transakcje łańcuchowe 

Wskazanie bezpośrednio w przepisie, że dostawę należy przyporządkować do podmiotu, który tej dostawy dokonuje (pierwszy dostawca lub ostatni nabywca). Przepis ma się odnosić zarówno do transakcji wewnątrzwspólnotowych jak i poza unijnych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, określenie dostawy ruchomej będzie zależne, od tego, który podmiot organizuje wysyłkę lub transport towarów.  

Dodatkowo nadal w mocy pozostają przepisy o podmiocie pośredniczącym w unijnych transakcjach łańcuchowych.  

 

Rozliczenie WNT i importu usług 

Wyczekiwaną przez podatników zmianą jest likwidacja trzymiesięcznego terminu uzależniającego możliwość odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano VAT należny z tytułu importu usług oraz WNT.  

Przepisy stanowią niejako implementację wyroku TSUE (odnośnie WNT), w sprawie C-895/19.  Ze względu na tożsamy mechanizm rozliczenia, zarówno przy WNT jak i przy imporcie usług – prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony będzie powstawać w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem, że VAT należny zostanie uwzględniony w deklaracji, w której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć ten podatek.  

Utrzymany został wymóg posiadania faktury, jednak zmianie ulegnie okres, w którym podatnik dokona odliczenia VAT: 

 • nie będzie to okres, w którym podatnik otrzymał fakturą, 
 • będzie to okres, w którym podatnik rozliczył VAT należny.  

 

Rozliczenie korekty in minus przy imporcie usług, WNT i reverse chargé 

Rozliczenie korekty in minus w transakcjach, gdzie nabywca jest podatnikiem będzie zależne od przyczyny tej korekty: 

 • przyczyna pierwotna, znana już na etapie zawarcia transakcji (np. błędna cena lub ilość) – korekta wsteczna, czyli w deklaracji za okres, kiedy została rozliczona pierwotna transakcja; 
 • przyczyna wtórna, zaistniała po dokonaniu transakcji (np. udzielenie dodatkowego rabatu) – korekta na bieżąco, czyli w deklaracji za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.  

Przepisy są niejako potwierdzeniem wypracowanej przez organy i podatników praktyki.  

 

Ulga na złe długi 

Zmiany są spowodowane wyrokiem TSUE z dnia 15 października 2020 r., w sprawie C-335/19. Dlatego też, ustawodawca zdecydował się na usunięcie wybranych warunków uzależniających możliwość zastosowania ulgi na złe długi. Wprowadzone zmiany: 

 • dłużnik nie musi w dniu dostawy towarów/świadczenia usługi oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty – być zarejestrowany jako podatnik VAT oraz może być w tym czasie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, 
 • wydłużenie terminu na możliwość skorzystania z tego mechanizmu, do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.  

 

Inne zmiany 

 • Podatnik, który rozlicza podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji, będzie mógł dokonać jej korekty, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczy w całości lub w części tego podatku. Korektę będzie można złożyć w ciągu 4 miesięcy po miesiącu, w którym powinien zostać rozliczony podatek.  
 • Przy sprzedaży nieruchomości, co do zasady, zwolnionej z opodatkowania, możliwym będzie złożenie oświadczenie o jej opodatkowaniu już w akcie notarialnym dokumentującym dostawę tych obiektów (dziś trzeba dokonać dodatkowego zgłoszenia).  
 • W przypadku nie ujęcia faktury zakupowej na bieżąco, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji: 
 • za okres, kiedy powstało prawo od obniżenia kwoty VAT należnego, 
 • za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia VAT 

– nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od roku, w którym to prawo powstało.  

Dotychczas korekta była możliwie wyłącznie w okresie, w którym powstało prawo do obniżenia VAT należnego.  

 • Wydłużenie terminu obowiązku składania VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie pierwsze nabycie związane z samochodem, dające 100% prawa do odliczenia.  
 • Możliwość wydania przez naczelnika US postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, jeśli podatnik posiada zaległości podatkowe.  

Zmian jest sporo, dlatego już dzisiaj radzimy się do niech przygotować. Niektóre z nich na pewno ułatwią rozliczenia VAT. 

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa