pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Szeroki związek wydatków z przychodami

TLA Kancelaria > CIT > Szeroki związek wydatków z przychodami

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 2597/11), w którym sąd wskazał, że pewne specyficzne wydatki, chociaż nie zmierzają bezpośrednio do osiągnięcia przychodu, mogą być z nim powiązane, a w konsekwencji zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Stan faktyczny, na kanwie którego zapadł omawiany wyrok NSA, miał dość specyficzny charakter:

  • polska spółka (dalej: Spółka) zamierzała bowiem wygrać prywatyzację czeskiego koncernu UP, z którym już wcześniej współpracowała w zakresie swojej działalności gospodarczej (UP poprzez swoją sieć sprzedaży detalicznej sprzedawał towary dostarczane przez Spółkę);
  • w tym celu zawarła umowę o współpracy z inną spółką AGH, która miała wesprzeć Spółkę w tym dążeniu;
  • w zamian Spółka zobowiązała się, że w razie sukcesu doprowadzi do sprzedaży na rzecz AGH udziałów w podmiotach zależnych, jakie UP posiadał, po cenie określonej w umowie;
  • jednakże w roku, w którym udziały miały zostać zbyte, ich wartość rynkowa znacząco wzrosła, w związku z czym sprzedaż ich po cenie umownej byłaby nieracjonalna ekonomicznie i spowodowałaby poniesienie znaczącej straty przez UP, a tym samym przez Spółkę, która musiałaby zrekompensować czeskiej spółce różnicę między wartością rynkową udziałów a ceną ich sprzedaży.

W tej sytuacji Spółka nie wykonała zobowiązania wobec AGH. W konsekwencji poniosła koszt w postaci zapłaty kary umownej, odsetek od niej i kosztów postępowania przed sądem polubownym. Uchroniło to ją wszakże od odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych wobec AGH, jak też wobec UP. Sama rekompensata wobec spółki zależnej przekroczyłaby bowiem rzeczywiście poniesione koszty.

Spółka wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy poniesione przez nią koszty stanowią koszty uzyskania przychodów. Sprawa zakończyła się dopiero przed NSA, który podtrzymał wyrok I instancji i przyznał rację Spółce. NSA uznał, że:

  • zapłata kary umownej może być kosztem uzyskania przychodów, jeżeli tytułem do jej żądania jest niewykonanie zobowiązania, gdyż art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT dotyczy tylko nienależytego wykonania umowy dostawy, robót budowlanych czy świadczenia usług,
  • związek ponoszonego wydatku z przychodem może polegać nie tylko na osiągnięciu przychodu, lecz również na zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, a tym samym choć działania podatnika nie zmierzały bezpośrednio do uzyskania przychodów, to jednak „służyły zabezpieczeniu źródła przychodów w niepogorszonym realną odpowiedzialnością odszkodowawczą stanie”,
  • wydatki na zabezpieczenie źródła mają na celu „rozwój źródła przychodów, umocnienie jego pozycji na rynku, dostosowanie do zmieniających się warunków tego rynku, zwiększenie konkurencyjności itp.”, gdyż „służą bowiem zapewnianiu temu źródłu możliwości funkcjonowania w bezpieczny sposób, dostosowując to funkcjonowanie do zmieniających się realiów obrotu gospodarczego”, a tym samym
  • „poniesienie wydatków na postępowanie prawne i zapłatę kary umownej i związanych z nią odsetek w stosunku do jednego z partnerów gospodarczych, jako alternatywa wobec istotniejszej wartościowo i jakościowo odpowiedzialności odszkodowawczej, może również stanowić działanie w celu zabezpieczenia źródła przychodów, to jest utrzymania go w stanie nie narażonym na poważniejsze od poniesionych uszczuplenia.”

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa