pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zastosowanie zbiorczej faktury korygującej

TLA Kancelaria > VAT > Zastosowanie zbiorczej faktury korygującej

W wyroku z dnia 16 kwietnia 2012 r. WSA w Gliwicach (sygn. III SA/Gl 1684/11) stwierdził, iż można wystawić zbiorczą fakturę korygującą, która nie obejmuje wszystkich towarów będących przedmiotem dostawy dla danego kontrahenta w określonym czasie, lecz odnosić się będzie tylko do konkretnych towarów objętych rabatem. Innymi słowy, jeżeli podatnik do danego odbiorcy dostarczał w danym okresie rozliczeniowym jabłka, gruszki i czereśnie, to zbiorcza faktura korygująca nie musi odnosić się do wszystkich dostaw tych wszystkich owoców w danym okresie, lecz np. do dostaw wszystkich jabłek w danym okresie.

W stanie faktycznym sprawy będącej przedmiotem rozważań WSA, Spółka stosowała różnego rodzaju cenowe propozycje polepszenia oferty, w tym udzielała rabaty na poszczególne rodzaje towarów.

W związku z powyższym, Spółka postanowiła dla zoptymalizowania procesu korygowania faktur sprzedażowych, skorzystać z możliwości zastosowania tzw. zbiorczych faktur korygujących, o których jest mowa w § 13 ust. 3 tzw. rozporządzenia fakturowego. Stosownie do tego przepisu, zbiorcza faktura korygująca nie wymaga od podatnika, każdorazowego podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca. Takie rozwiązanie z pewnością w znaczny sposób usprawnia proces korekty faktur sprzedażowych.

Brzmienie omawianego przepisu wzbudziło jednak w Spółce wątpliwości, dotyczące możliwości zastosowania zbiorczej faktury korygującej tylko do niektórych towarów bądź usług będących przedmiotem transakcji z danym kontrahentem w określonym czasie. W związku z tym Spółka zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie.

W odpowiedzi organ podatkowy stwierdził, iż w sytuacji gdy podatnik udzieli rabatu do całości dostaw konkretnego wyrobu bądź wyrobów dostarczanych wcześniej z innymi wyrobami nieobjętymi rabatem, nie zostaną spełnione warunki uprawniające do wystawienia faktury korygującej zbiorczej, gdyż korekta nie będzie dotyczyła wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie.

Sąd w opisywanym wyroku nie zgodził się z niekorzystnym dla podatników, stanowiskiem zaprezentowanym przez organ podatkowy. Dokonując wykładni językowej, historycznej, systemowej i celowościowej krajowych przepisów wykonawczych i przepisów wspólnotowych doszedł do wniosku, że podatnik może wystawić zbiorczą fakturę korygującą, w przypadku gdy udziela rabatu dla danego odbiorcy na wszystkie w danym okresie rozliczeniowym fakturowane dostawy konkretnego towaru lub świadczenia konkretnej usługi.

Zdaniem sądu:

  • w omawianej sprawie istotny jest cel wprowadzonych w przedmiotowym przepisie zmian, którym było nadanie przedsiębiorcom prawa wyboru bardziej optymalnego rozwiązania ekonomicznego;
  • prawodawca wspólnotowy używa w przepisach unijnych określenia „kilku odrębnych”, co zdaniem sądu oznacza, że dopuścił on taką możliwość, że fakturę korygującą zbiorczą można wystawić w stosunku do odrębnej dostawy towarów lub świadczenia usług. Tym samym konkretnego towaru lub usługi. Nie muszą to być zatem dostawy wszystkich towarów lub usług.

Wyrażone przez sąd w omawianym wyroku stanowisko jest niewątpliwie korzystne dla podmiotów gospodarczych, ponieważ poszerza ono zbiór przypadków, w których przedsiębiorcy nie będą musieli wystawiać klasycznych faktur korygujących, zastępując je fakturami zbiorczymi dotyczącymi określonego rodzaju towarów lub usług. Należy podkreślić, iż jak wskazał sąd korekta musi dotyczyć konkretnego towaru lub świadczenia konkretnej usługi, oznacza to, że podmioty gospodarcze korzystając ze zbiorczej faktury korygującej powinny zwrócić szczególną uwagę na rzetelne oznaczenie, jakiego rodzaju towaru lub świadczenia jakich usług konkretnie, dotyczy korekta. Wynika to z faktu, że dane zawarte w fakturze korygującej muszą w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać na towary lub usługi, których cena jest korygowana.

Przedstawione w omawiany wyroku rozwiązanie z pewnością jest dla przedsiębiorców zarówno mniej pracochłonne jak i kosztochłonne. Z tego powodu należy mieć nadzieję, iż takie stanowisko przyjmie się w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa