pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozwiązanie umowy a czynność podlegająca VAT

TLA Kancelaria > VAT > Rozwiązanie umowy a czynność podlegająca VAT

Spółka prowadziła działalność polegającą na wynajmie lokali użytkowych. Związana była z najemcą, będącym podatnikiem VAT, umową najmu na czas określony. W trakcie współpracy:

 • najemca wystąpił do Spółki o wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu,
 • w wyniku negocjacji strony zawarły porozumienie, w wyniku którego
 • umowa najmu lokalu użytkowego zastała rozwiązana,
 • z tytułu strat i utraconych korzyści najemca zobowiązał się do zapłaty odszkodowania.

Spółka uważała, że otrzymana kwota pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.

Minister Finansów wskazał, że w przedmiotowej sprawie wypłacenie określonej kwoty:

 • było wynikiem zawarcia porozumienia prowadzącego do wygaśnięcia stosunku prawnego (wynagrodzenie), a
 • nie rezultatem jednostronnego niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez którąkolwiek ze stron z ciążących na niej obowiązków (odszkodowanie).

W związku z powyższym przedmiotowa należność jest formą wynagrodzenia za określone działanie Spółki – wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy.

Sąd pierwszej instancji, zgadzając się z Ministrem Finansów, podkreślił, że nie ma znaczenia nazwa otrzymanego świadczenia, ale jego cechy, a fakt wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie daje podstaw do twierdzenia o wystąpieniu szkody.

Spółka skarżąc rozstrzygnięcie argumentowała, że:

 • w związku z otrzymaną kwotą nie świadczyła na rzecz najemcy jakiejkolwiek usługi,
 • przedmiotowa kwota jest w istocie sankcją za niewywiązanie się z postanowień umownych w zakresie uzgodnionego okresu najmu, a
 • porozumienie jest formą egzekwowania roszczeń.

Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przekonały tłumaczenia Spółki. W wyroku z dnia 7 lipca 2016 r. o sygn. I FSK 226/15 NSA wskazał, że:

 • świadczeniem usług jest także zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji,
 • zgoda Spółki (wyrażona w porozumieniu) na wcześniejsze rozwiązanie umowy jest w istocie odstąpieniem za wynagrodzeniem od egzekwowania skutków zawartej umowy.

Opisywane rozstrzygnięcie przypomina podatnikom, że aktualne orzecznictwo różnicuje należności za brak realizacji umów na wypłacane na podstawie:

 • pierwotnych postanowień umownych (kara umowna, odszkodowanie – poza VAT),
 • następczego porozumienia z kontrahentem – z VAT.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa