pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Pakiet ulg na innowacje z Polskiego Ładu w prekonsultacjach

TLA Kancelaria > Innowacje > Pakiet ulg na innowacje z Polskiego Ładu w prekonsultacjach

Do konsultacji trafił projekt „pakietu innowacji” mającego wprowadzić zmiany w uldze B+R oraz szereg nowych ulg podatkowych związanych z działalnością innowacyjną. 

 

Zmiany w uldze B+R 

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w wysokości odliczania kosztów kwalifikowanych  przez podatników prowadzących działalność B+R. Dotychczas generalnie takie odliczenie jest możliwe w wysokości: 

 • 100% (czyli de facto dwukrotne uwzględnienie ich w wyniku podatkowym),  
 • oraz 150% dla podatników posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

Projekt przewiduje zwiększenie kwoty dostępnego odliczenia:

 • do 200% dla wszystkich podatników będących CBR, niezależnie od posiadania przez nich statusu MŚP, oraz
 • do 200% dla pozostałych podatników w zakresie kosztów wynagrodzeń. 

Dodatkowo projekt przewiduje możliwość łączenia ulgi B+R z preferencyjnym opodatkowaniem dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP BOX.  

Dotychczas możliwe było zastosowanie dwóch rozwiązań rozłącznie, tj.: 

 • koszty uzyskania przychodu uwzględnione przez podatnika przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych (m.in. koszty w ramach ulgi B+R)  
 • nie mogły zostać po raz drugi uwzględnione na potrzeby obliczenia dochodu opodatkowanego na zasadach szczególnych (z kwalifikowanych IP w ramach IP BOX). 

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

Zgodnie z proponowaną regulacją, podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R: 

 • będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R;
 • odliczenie to będzie dotyczyć dochodów (przychodów) pracowników lub zleceniobiorców, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej, pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu, wynosi co najmniej 50%. 

 

Ulga na prototypy  

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji  próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek. 

Dotychczas funkcjonująca ulga B+R nie pozwalała wprost na odliczenie wydatków na zakup środków trwałych wykorzystanych do produkcji. Kosztami kwalifikowanymi mogła być tylko część odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, w zakresie w jakim były one wykorzystywane do prac badawczo-rozwojowych. 

Ulga na prototypy będzie pozwalała na: 

 • jednorazowe odliczenie wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, niezbędnego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu. 
 • Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z działalności gospodarczej. 

W ramach katalogu kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu, znalazły się następujące kategorie:  

 • koszty badań, ekspertyzy, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia, 
 • koszty badania cyklu życia produktu, 
 • koszty weryfikacji technologii środowiskowej ETV. 

 

Ulga na robotyzację  

Projektowana ulga na robotyzację funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej ulgi na badania i rozwój: 

 • podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, może odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację;
 • katalog kosztów, które będzie można odliczyć w ramach tej ulgi obejmuje m.in. koszty nabycia robotów i maszyn przemysłowych, oprogramowania do nich oraz usług szkoleniowych dla personelu dotyczących robotów przemysłowych. 

 

Preferencje dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne  

Preferencja ma na celu zachętę do inwestowania przez osoby fizyczne w przedsięwzięcia których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym. 

Ulga ta polega na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat. 

Chociaż kierunek podejmowanych zmian, polegający na wspieraniu działalności innowacyjnej podatników, należy ocenić pozytywnie, pewne obawy budzi stopień skomplikowania nowych przepisów i spiętrzanie dostępnych ulg. W praktyce może okazać się, że bez pomocy profesjonalnego doradcy, przedsiębiorcom trudno będzie skorzystać z projektowanych rozwiązań, a nowe przepisy nie wygenerują efektu zachęty na przewidywaną przez ustawodawcę skalę, podobnie jak to miało miejsce w przypadku ulgi B+R. 

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa