pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Podstawa opodatkowania VAT przy aporcie

TLA Kancelaria > VAT > Podstawa opodatkowania VAT przy aporcie

W wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r., (sygn. akt I FSK 211/12) NSA stwierdził, że podstawę opodatkowania w przypadku aportu należy ustalać zgodnie z art. 29 ust 9 ustawy o VAT, tj. według wartości rynkowej wniesionego wkładu pomniejszonej o podatek.

Przedmiot sporu

W prezentowanym wyroku spór dotyczył kwestii, czy w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, w związku z powiększeniem kapitału zakładowego występuje kwota należna w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a więc czy wartość udziałów stanowi cenę (kwotę należną), o której mowa we wskazanym przepisie.

Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, przyjął stanowisko, że podstawą opodatkowania VAT w przypadku transakcji wniesienia wkładu w formie niepieniężnej będzie cena za wnoszony aport (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT), która odpowiadać będzie „całkowitej wartości ekonomicznej wydanych udziałów”.

Ze stanowiskiem wnioskodawcy nie zgodził się organ podatkowy, którego zdaniem w przypadku dokonania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do sp. z o.o. (aport) nie występuje kwota należna (cena) w zamian za wniesiony wkład, gdyż formę należności stanowią udziały w spółce z o.o., który nie stanowi ekwiwalentu pieniężnego, określającego cenę za wniesiony wkład. W konsekwencji – zdaniem organu – do ustalania podstawy opodatkowania w analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 9 ustawy o VAT. Z przedstawionym stanowiskiem zgodził się również WSA.

Rozstrzygnięcie NSA

Sąd rozstrzygając przedmiotową sprawę zwrócił uwagę, że skoro z udziałem w sp. z o.o. wiążą się określone prawa zarówno korporacyjne jak i majątkowe, to w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów, nie można mówić, że ceną jest wartość nominalna tych udziałów, a tym samym, że wartość nominalna udziałów stanowi cenę w rozumieniu art. 29 ust 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, sąd zgodził się ze stanowiskiem organu, w myśl którego w przypadku aportów, podstawę opodatkowania należy ustalać jako wartość rynkową wniesionego wkładu pomniejszoną o podatek.

Zaprezentowane stanowisko jest diametralnie odmienne od tego, które NSA zaprezentował w wyroku z dnia 14 sierpnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 1405/11). W wyroku tym sąd stwierdził, że w przypadku aportu podstawę opodatkowania, poprzez zastosowanie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, będzie stanowić kwota należna rozumiana jako nominalna wartość udziałów wydanych w zamian za wniesiony wkład.

We wskazanym zakresie również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych nie przyjmują jednolitego stanowiska. W konsekwencji, mamy do czynienia ze stanem niepewności, który stawia podatników przed dylematem w jaki sposób właściwie rozliczyć aport na gruncie VAT.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa