pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Projekt objaśnień MF – skRAJne obciążenia dla podatników

TLA Kancelaria > TP > Projekt objaśnień MF – skRAJne obciążenia dla podatników

MF rozpoczęło konsultacje podatkowprojektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów regulujących kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem z „raju podatkowego”.  

Przypomnijmy (pisaliśmy już o tym w alercie): 

  • Obowiązek dokumentacyjny powstanie również, gdy rzeczywisty właściciel należności w rozumieniu CIT ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym” (dla tej sytuacji, gdzie bezpośrednim kontrahentem podmiotu nie będzie podmiot z raju podatkowego, limit dokumentacyjny wynosi 500 000 PLN); 
  • Obowiązuje przy tym domniemanie, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym”, w sytuacji gdy kontrahent podatnika (powiązany lub niepowiązanydokonuje w roku podatkowym rozliczeń z takim podmiotem; 
  • Przy ustalaniu tych okoliczności podatnicy są obowiązani do dochowania należytej staranności. 

W efekcie podatnik musi weryfikować, czy kontrahenci powiązani lub niepowiązani, z którymi podatnik realizuje transakcje przekraczające 500 tys. PLN, dokonują rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych. Jeżeli tak, podatnik musi sporządzić dokumentację cen transferowych.  

Poniżej prezentujemy najważniejsze postanowienia projektu objaśnień oraz komentarze TLA do treści niektórych z nich: 

  • Chodzi o rozliczenia odbywające się w roku podatkowym podatnika, a nie roku podatkowym drugiej strony transakcji. 
  • Przez rozliczenia z podmiotem rajowym należy rozumieć uregulowanie z kontrahentem rozrachunków (należności/zobowiązań). Rozliczenie może przyjąć różne formy, w zależności od uzgodnień między kontrahentami.” [też kompensata – przyp. TLA] 
  • „W wyniku ustalenia okoliczności, że druga strona transakcji dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, zachodzi domniemanie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Dla podważenia tego domniemania konieczne jest wykazanie okoliczności przeciwnej, tj. tego, że rzeczywisty właściciel nie jest podmiotem rajowym. 
TLA: Podważenie domniemania niewątpliwie będzie stanowić spore obciążenie „administracyjne” dla podatników. Wielu z nich dla „świętego spokoju” może wybrać sporządzenie dokumentacji, które może okazać się dużo mniej czasochłonne, aniżeli ustalanie z kontrahentem ścieżki transferu płatności.   
  • Dla dochowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji z podmiotami niepowiązanymi, niezależnie od miejsca ich rezydencji, wystarczające jest pozyskanie przez podatnika oświadczenia wiedzy od drugiej strony transakcji, z którego wynika, że ta druga strona transakcji nie dokonuje żadnych rozliczeń, w roku podatkowym podatnika, z podmiotem rajowym 
TLA: Warunek ten jest zbyt rygorystyczny. MF nie bierze pod uwagę opcji, iż kontrahent po prostu na pytanie nie odpowie (np. z uwagi na tajemnice handlowe). Wydaje się, iż wystarczającym dla zachowania należytej staranności byłoby samo zadanie pytania (np. na adres e-mail z którym podatnik utrzymuje stałą korespondencję), a nie pozyskanie oświadczenia; 
  • Stopniowalność oczekiwań w zakresie standardu należytej staranności polega na stawianiu wyższych wymagań względem transakcji z podmiotami powiązanymi. W przypadku podmiotów powiązanych weryfikacja powinna być szersza, gdyż posiadają one większe możliwości współdziałania w ramach grupy dla weryfikacji istotnych okoliczności 
  • W relacjach z podmiotami powiązanymi dochowanie standardu należytej staranności wymaga, poza uzyskaniem oświadczenia, weryfikacji informacji otrzymanych od podmiotu powiązanego, przykładowo: dokumentacja cen transferowych (local file, master file), informacja CbC; sprawozdanie finansowe wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta; struktura właścicielska; opinia przedstawiciela zawodu zaufania publicznego (np. biegły rewident, adwokat, doradca podatkowy). 
TLA: Pomimo faktu, iż podmioty działają w jednej grupie, pozyskiwanie wielu „wrażliwych” dokumentów od podmiotu powiązanego wskazanych przez MF (które ponadto wcale nie muszą zawierać danych o płatnościach do podmiotu z raju, pomimo faktycznego dokonywania takich płatności) może być dla podatników mocno utrudnione.  

Kancelaria TLA będzie uczestniczyć w konsultacjach podatkowych i złoży uwagi do projektu. Już niebawem na naszym profilu Linkedin opublikujemy – dla celów dyskusji z obserwującymi – projekt uwag, które zgłosimy do MF. Będziemy liczyć na Państwa konstruktywne komentarze.  

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa