+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

The bill on “whistleblowers” is surprising with penalties

TLA Kancelaria > Sygnaliści > The bill on “whistleblowers” is surprising with penalties

Everything indicates that by December 17, Poland will implement the provisions of the directive on the protection of persons reporting breaches of EU law. The pace of work on the act on whistleblowers is unprecedented:

  • October 4, 2021 – the assumptions of the regulation [1] were published, and now
  • October 18, 2021 – we got to know the draft regulations.

The start of legislative work two months before the planned entry into force of the standards does not look serious (especially since it was known about the need for implementation since October 2019).

The sanctions presented in the draft look serious, in particular Art. 60 regulations:

  • “Who, contrary to the provisions of the Act, has not established an internal procedure for reporting violations of the law and taking follow-up measures or the procedure established by him violates Art. 29 sec. 1 shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years ”.

We hope that during the legislative work, the legislator will listen to the voice of business and will resign from severe penalties, at least at the beginning of the regulation being in force. In our opinion, this is supported by the short period for implementing “internal procedures” (the regulations will enter into force 14 days after publication).

Regardless of the final shape of the sanctions, we encourage entities employing over 249 employees to create “internal procedures” today so that the implementation of additional obligations does not cumulate with the end of the year.

 

[1] https://tla-kancelaria.pl/sygnalisci/wystartowaly-prace-nad-projektem-ustawy-o-sygnalistach/

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Related Posts

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa

Projekt ustawy o „sygnalistach” zaskakuje karami

TLA Kancelaria > Sygnaliści > The bill on “whistleblowers” is surprising with penalties

Wszystko wskazuje na to, że do 17 grudnia Polska zaimplementuje przepisy dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Tempo prac nad ustawą o sygnalistach jest niespotykane: 

  • 4 października 2021 r. – opublikowane zostały założenia regulacji [1], a już 
  • 18 października 2021 r. – poznaliśmy projekt przepisów

Start prac legislacyjnych na dwa miesiące przed planowanym wejściem w życie norm nie wygląda poważnie (zwłaszcza, że o konieczności implementacji wiadomo było od października 2019 r.). 

Poważnie wyglądają przedstawione w projekcie sankcje, a w szczególności art. 60 regulacji: 

  • Kto wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. 

Mamy nadzieję, że w trakcie prac legislacyjnych ustawodawca wsłucha się w głos biznesu i zrezygnuje z dotkliwych kar, przynajmniej na początku obowiązywania regulacji. W naszej opinii przemawia za tym, w szczególności, krótki okres na wdrożenie „wewnętrznych procedur” (przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji). 

Niezależnie od ostatecznego kształtu sankcji zachęcamy podmioty zatrudniające ponad 249 pracowników do tworzenia „wewnętrznych procedur” już dziś, aby wdrożenie dodatkowych obowiązków nie skumulowało się z zamknięciem roku. 

[1] https://tla-kancelaria.pl/sygnalisci/wystartowaly-prace-nad-projektem-ustawy-o-sygnalistach/

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa

Projekt ustawy o „sygnalistach” zaskakuje karami

TLA Kancelaria > Sygnaliści > The bill on “whistleblowers” is surprising with penalties

Wszystko wskazuje na to, że do 17 grudnia Polska zaimplementuje przepisy dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Tempo prac nad ustawą o sygnalistach jest niespotykane: 

  • 4 października 2021 r. – opublikowane zostały założenia regulacji [1], a już 
  • 18 października 2021 r. – poznaliśmy projekt przepisów

Start prac legislacyjnych na dwa miesiące przed planowanym wejściem w życie norm nie wygląda poważnie (zwłaszcza, że o konieczności implementacji wiadomo było od października 2019 r.). 

Poważnie wyglądają przedstawione w projekcie sankcje, a w szczególności art. 60 regulacji: 

  • Kto wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. 

Mamy nadzieję, że w trakcie prac legislacyjnych ustawodawca wsłucha się w głos biznesu i zrezygnuje z dotkliwych kar, przynajmniej na początku obowiązywania regulacji. W naszej opinii przemawia za tym, w szczególności, krótki okres na wdrożenie „wewnętrznych procedur” (przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji). 

Niezależnie od ostatecznego kształtu sankcji zachęcamy podmioty zatrudniające ponad 249 pracowników do tworzenia „wewnętrznych procedur” już dziś, aby wdrożenie dodatkowych obowiązków nie skumulowało się z zamknięciem roku. 

[1] https://tla-kancelaria.pl/sygnalisci/wystartowaly-prace-nad-projektem-ustawy-o-sygnalistach/

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Related Posts

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa