pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tarcza 4.0 – jakie zmiany wprowadzi dla przedsiębiorców?

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Tarcza 4.0 – jakie zmiany wprowadzi dla przedsiębiorców?

Rozpoczęły się prace legislacyjne nad czwartą już Tarczą Antykryzysową. Prezentujemy najistotniejsze – w naszej ocenie – kwestie dla przedsiębiorców:

 1. Dopłaty BGK do oprocentowania kredytów bankowych
  • dotyczy przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne wynikające z COVID-19 i z tego powodu zawarli umowę kredytu (do końca 2020 roku),
  • dopłaty stanowią część odsetek należnych bankowi (2 punkty procentowe dla MŚP oraz 1 punkt procentowy dla pozostałych),
  • wsparcie stanowi pomoc publiczną podlegającą limitowi 800 tys euro.
 2. Rozszerzone wsparcie z FGŚP i zmiany w prawie pracy
  • dofinansowanie z FGŚP także dla podmiotów, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, jednak nie objęły pracowników procedurą przestoju, ani nie obniżyły wymiaru czasu pracy,
  • wydłużenie do 6 miesięcy możliwości stosowania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez pracodawcę, u którego wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w związku z COVID-19,
  • doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej – m.in. kiedy może zostać polecone i przy wykorzystaniu jakich środków pracownik może wykonywać pracę w takim trybie,
  • możliwość wprowadzania zmian w postanowieniach układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania oraz zawieszania niektórych obowiązków dot. funduszy mających socjalny charakter z powodu wystąpienia określonego spadku obrotów lub istotnego wzrostu obciążeń funduszu wynagrodzeń,
  • możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji,
  • możliwość udzielenia przez pracodawcę niewykorzystanego w poprzednich latach urlopu bez zgody pracownika w wymiarze 30 dni urlopu,
  • ograniczenie wysokości odpraw czy odszkodowań wypłacanych pracownikowi z powodu ustania stosunku pracy czy rozwiązania umowy agencyjnej, zlecenia lub innej o świadczeniu usług do kwoty 26 000 zł brutto.
 3. Ulga na złe długi
  • możliwość stosowania ulgi na złe długi w PIT i CIT w okresie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty, zamiast jak obecnie 90 dni,
  • możliwość korekty w ramach ulgi na złe długi również zaliczek uproszczonych.
 4. Kary umowne i odszkodowania w KUP
  • możliwość uwzględnienia w kosztach kar umownych i odszkodowań zapłaconych z tytułu wad towarów lub wykonanych robót i usług lub zwłoki w usunięciu tychże wad, jeżeli podstawa zapłaty kary powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.
 5. Wydłużenie terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych
  • co do zasady – terminy MDR nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu od 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
  • wyjątek od powyższego stanowi schemat podatkowy transgraniczny, dla którego terminy nie mogą być zawieszone dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.
 6. Zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców wynikających z zawartych umów użytkowania wieczystego
  • wydłużenie terminy zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r.,
  • pomniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu Skarbu Państwa, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej i która jest należna za 2020 r., proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii – dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19,
  • analogiczne rozwiązanie może być wprowadzone stosowną uchwałą wobec nieruchomości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
 7. Polska Strefa Inwestycji
  • przez nową inwestycję przy ubieganiu się o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji rozumie się także nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Wygląda na to, że legislacyjna machina w związku z COVID-19 zaczyna zwalniać, a kolejne Tarcze uchwalane są w coraz mniejszym pośpiechu (projekt wpłynął do sejmu 22 maja 2020 r. i na razie stoi w miejscu).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa