pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Jednostka budżetowa gminy nie jest odrębnym podatnikiem VAT

TLA Kancelaria > VAT > Jednostka budżetowa gminy nie jest odrębnym podatnikiem VAT

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Do tej pory zarówno organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych (tak m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. IBPP1/443-1127/12/AW) jak i sądy administracyjne (tak m. in. WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 października 2011 r., sygn. I SA/Wr 1147/11) stały na stanowisku, że gminne jednostki budżetowe prowadząc działalność gospodarczą i wykonując czynności opodatkowane VAT, są podmiotami na tyle samodzielnymi organizacyjnie, że powinny być uznawane za odrębnych od gmin podatników.

Odmienny pogląd został wyrażony w uchwale NSA z dnia 24 czerwca, sygn. I FPS 1/13. Sąd stwierdził, iż gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług (nie mogą rejestrować się samodzielnie jako podatnicy VAT). Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku, NSA uznał, iż:

  • jednostki budżetowe mają na tyle ścisłe powiązania o charakterze ekonomicznym z gminami, że
  • nie można uznać ich za podmioty wykonujące działalność gospodarczą samodzielnie, odrębnie od gmin.

Uchwała NSA ma istotne znaczenie, ponieważ oprócz związania sądu w konkretnie rozpatrywanej sprawie, każdy sąd administracyjny, który w przyszłości nie zgodzi się z treścią omawianej uchwały, zobowiązany jest przedstawić zagadnienie prawne poszerzonemu składowi NSA (zgodnie z art. 269 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W konsekwencji uchwała może zatem spowodować zmianę dotychczasowej praktyki.

Zdaniem TLA, stanowisko wyrażone w uchwale NSA może w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której gminy jako podatnicy VAT będą zobowiązane do „wspólnego” rozliczenia podatku VAT ze swoimi jednostkami budżetowymi.

Ewentualna zmiana sposobu rozliczania podatku, może wpłynąć na odliczenie VAT – w zależności od sytuacji gmin:

  • z jednej strony może obniżyć VAT możliwy do odliczenia (np. spowodować obniżenie tzw. współczynnika VAT),
  • z drugiej strony mogą pojawić się nowe możliwości odliczenia VAT, dotychczas nieodliczanego, a związanego z wydatkami dokonywanymi na potrzeby jednostek budżetowych.

Ponadto zastanawiający jest status interpretacji indywidualnych potwierdzających, że jednostki budżetowe są samodzielnymi, odrębnymi od gminy podatnikami VAT. Należy przypomnieć, że zgodnie przepisami ordynacji podatkowej, Minister Finansów ma możliwość zmiany wydanej już interpretacji, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów. Rodzi się pytanie, czy w zaistniałej sytuacji, Minister nie skorzysta z tego uprawnienia.

Przyjęcie, zgodnie z uchwałą, że jednostki budżetowe nie mogą być podatnikami VAT, spowoduje także konieczność uregulowania statusu prawnego tych jednostek, które aktualnie są już zarejestrowane jako podatnicy VAT.

Kolejna kwestią do rozstrzygnięcia będzie kwalifikowalność podatku VAT przy zadaniach inwestycyjnych. W tych przypadkach, co do zasady, kwalifikowalność podatku VAT jest uzależniona od tego, czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiany będące następstwem uchwały NSA mogą spowodować, że w przypadku wykorzystywania inwestycji przez jednostkę budżetową do czynności opodatkowanych, nie będzie możliwe uznanie, że VAT jest wydatkiem kwalifikowanym.

Nie zostało wydane jeszcze pisemne uzasadnienie do uchwały. Należy mieć nadzieję, że po jego lekturze nie powstanie sytuacja, w której będzie więcej znaków zapytania niż kwestii rozstrzygniętych. Na obecnym etapie ciężko bowiem ocenić, w którym kierunku pójdzie praktyka, tj. czy efekt uchwały NSA będzie dotyczył tylko przyszłości, czy dotknie także przeszłe rozliczenia gmin.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa