pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Spór o aport z agio – pisemne uzasadnienie NSA

TLA Kancelaria > CIT > Spór o aport z agio – pisemne uzasadnienie NSA

Wyrokiem z dnia 20 lipca 2015 r. (sygn. akt. II FSK 1772/13) siódemkowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdził, że organy podatkowe nie są uprawnione do określania wartości przychodu z tytułu aportu w wartości innej niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji).

Pisemne uzasadnienie było o tyle istotne, iż sam wyrok, co podkreślił NSA w uzasadnieniu ustnym, odnosił się do nieaktualnego już stanu prawnego. Natomiast nowelizacja art. 15 ust. 1k pkt 1 CITU skorelowanego z przedmiotową sprawą, która nastąpiła w 2014 r. mogła mieć istotny wpływ na orzecznictwo w przyszłości.

Przedstawiona w uzasadnieniu argumentacja NSA pozwala jednak oczekiwać, iż tożsama sprawa rozpatrywana na gruncie obecnie obowiązujących przepisów znalazłaby analogicznie rozstrzygnięcie:

  • NSA oparł rozstrzygnięcie na wykładni językowej 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 14 ust. 1-3 CITU,
  • jedynie posiłkując się wykładnią systemową, z którą związany był nowelizowany przepis.

W związku z powyższym odmienne rozstrzygnięcie w aktualnym stanie prawnym, oznaczałoby de facto stworzenie nowej linii orzeczniczej zbudowanej na zupełnie innych regułach wykładni. Naczelny Sąd Administracyjny w omawianym wyroku zaznaczył, że:

  • nominalna wartość udziałów nie odnosi się wprost do ceny rynkowej, nie musi być więc z nią tożsama i co do zasady nie podlega mechanizmom rynkowym, w związku z tym
  • badanie, jaką wartość rynkową ma wartość nominalna udziałów jest wręcz niemożliwe, ponadto
  • ustawodawca przewidział objęcie udziałów w wartości nominalnej poniżej wartości wniesionego wkładu należycie zabezpieczając interes fiskalny państwa poprzez ograniczenie zaliczenia w koszty części wkładu wnoszonego na kapitał zapasowy, a
  • możliwość doszacowania mogłaby w istocie prowadzić do podwójnego opodatkowania w sytuacji przekazania z kapitału zapasowego na zakładowy tak wniesionego wkładu.

Wprawdzie wyrok w poszerzonym składzie NSA jest wiążący jedynie w danej sprawie jednak możemy oczekiwać, iż sądy administracyjne będą uwzględniały przedstawioną argumentację także w podobnych stanach faktycznych również w aktualnym stanie prawnym.

Omawiane orzeczenie NSA istotnie ogranicza ryzyko związane z przeprowadzeniem popularnych optymalizacji z wykorzystaniem agio (np. step up środków trwałych i wartość niematerialnych i prawnych).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa